Вимоги до публікації у “Методичному віснику професійної (професійно-технічної) освіти Чернівеччини”


ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

у «Методичному віснику професійної (професійно-технічної) освіти Чернівеччини»

І. Організаційно-методичний блок

 1. Інформація про автора (прізвище, ім’я, по батькові, назва закладу, займана посада у закладі, якщо є науковий ступінь, вчене звання, категорія, електронна адреса, контактний телефон)
 2. Витяг із протоколу засідання методичної ради навчального закладу про рекомендацію публікації до друку

ІІ. Науковий блок

 1. Публікації мають містити виклад результатів роботи чи результат науково-дослідної діяльності фахівців оформлені згідно наукового стилю літературного українського мовлення.
 2. Обов’язковими елементами наукової статті є анотація (2-3 речення курсивним шрифтом), ключові слова (5-7 слів курсивним шрифтом), основний зміст (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших дослідження) та список використаних джерел (у алфавітному порядку з обов’язковим посиланням у тексті на ці джерела). Загальний обсяг 9 – 12 сторінок державною мовою України.
 3. Обов’язковими елементами методичних розробок уроків мають бути тема, мета, тип уроку, обладнання, хід (перебіг) уроку, послідовність етапів і методів якого визначається арабськими цифрами. У ході уроку мають місце очікувані правильні відповіді здобувачів освіти на запитання у дужках після кожного запитання. Обсяг методичної розробки уроку – 6-8 друкованих сторінок державною мовою України(додатки не враховані). Кількість додатків не перевищує двох, при потребі зразки наочності подаються в змісті уроку, де вони застосовані.
 4. Обов’язковими елементами методичних розробок виховних заходів мають бути тема, мета, форма організації виховного процесу, обладнання, хід (перебіг) заходу, послідовність етапів і методів якого визначається арабськими цифрами. У ході заходу мають місце очікувані правильні відповіді здобувачів освіти на запитання у дужках після кожного запитання. Обсяг методичної розробки уроку – 6-8 друкованих сторінок державною мовою України (додатки не враховані). Кількість додатків не перевищує двох, при потребі зразки наочності подаються у змісті виховного заходу, де вони застосовані.

ІІІ. Технічний блок

 1. Прізвище й ініціали автора, посада автора (з зазначенням назви закладу) – у правому кутку чільної сторінки з вирівнюванням справа.
 2. Тема статті, тема методичної розробки (великими літерами, «жирним» шрифтом, з вирівнюванням по центру).
 3. У статті далі вміщується анотація та ключові слова курсивним шрифтом, а далі основний зміст статті та список використаних джерел. У методичній розробці після теми, мета та інші необхідні елементи, що вказані у науковому блоці вимог.
 4. Публікація в MS Word формат А4, орієнтація книжкова, шрифт Times New Roman 12 розміру, інтервал 1,0, поля – верхнє 2 см, нижнє 2 см, праве 1,5 см, ліве 2 см. На сторінці розміщується приблизно 2500 знаків (для перевірки можна скористатись меню «Сервіс – Статистика».
 5. У тексті абзацний відступ 1,25, посилання у квадратних дужках (наприклад, [1], [1, с. 37], [5; 12]), без табуляцій, переносів і розривів сторінки.
 6. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані, саме: (Табл.1., а нижче назва таблиці), (внизу ілюстрації Рис. 1., а далі її назва), елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об’єкт, якщо вони зроблені як малюнок MS Word.
 7. Формули підготовлені в редакції формул MS Equation 2.0.
 8. Список використаних джерел за вимогами згідно ДСТУ 8302:2015
 9. Нумерація сторінок відсутня.

Відповідальність за достовірність інформації в наукових статтях та методичних розробках несе автор.

Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакцією та ухваленою редакційною колегією до друку.