Правила поведінки


  1. Загальні положення

1.1. Дані Правила визначають основні права, обов’язки та норми поведінки здобувачів освіти Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» (далі Ліцей).

Правила розроблено на підставі Міжнародної Конвенції з прав дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 (в редакції від 24.06.2020 р.), «Про професійну (професійно-технічну) освіту» № 103/98-ВРвід 10.02.1998 року (в редакції від 20.05.2020 р.); Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006  № 419 (із змінами і доповненнями), інших нормативно-правових та законодавчих актів, Статуту Ліцею.

Метою даних Правил є:

– створення ділової та робочої атмосфери під час освітнього процесу;

– виховання в здобувачів освіти дисциплінованості та громадянської самосвідомості;

– формування розуміння морально-етичних норм поведінки у суспільстві;

– формування безпечного освітнього середовища та виконання санітарно-гігієнічних вимог;

– формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій Ліцею.

Здобувач освіти Ліцею – це випускник закладу загальної середньої освіти II-III ступенів, зарахований до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за програмами професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до Правил прийому до ДПТНЗ  «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг». Здобувачу освіти Ліцеєм видається учнівський квиток.

1.2. Здобувачі освіти Ліцею мають право на:

– якісні освітні послуги та належні умови навчання за обраною професією, безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою базами навчального закладу;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання, відзначення успіхів у своїй діяльності (високі результати навчання, активну участь у виробничій та позанавчальній діяльності, перемогу у професійних та творчих конкурсах) у формі морального та матеріального заохочення;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, науково-технічної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

– повагу людської гідності та захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

– отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг, безоплатне первинне медичне обслуговування, профілактику захворювань та зміцнення здоров’я ;

– користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та виробничій діяльності;

– забезпечення безкоштовним гуртожитком та стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– особисту участь в учнівському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

– умови для здобуття освіти для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення; зокрема, право на особливий соціальний захист в галузі професійної (професійно-технічної) освіти мають особи з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з особливими освітніми потребами, та здобувачі освіти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їхні діти, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

– на забезпечення робочого місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між Ліцеєм та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою;

– оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;

– щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

– продовження освіти за професією на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;

– пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.3. Здобувачі освіти Ліцею зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти, а також дотримання законодавчих та установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Ліцею;

– відвідувати навчальні заняття та систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних, моральних норм, підвищувати загальний культурний рівень;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля, не вживати алкогольних, тютюнових, наркотичних речовин;

– повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які  залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони стали особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

– виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;

– дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час виробничого навчання і виробничої практики, безпечної поведінки у побуті в гуртожитку;

– дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в освітньому процесі, гуртожитку;

– відшкодовувати збитки, навмисно заподіяні навчальному закладу, ними особисто або за рахунок їх батьків (піклувальників) відповідно до законодавства.

2. Навчальний час і його використання

Розподіл навчального часу для здобувачів освіти регулюється робочими навчальними планами з професій і передбачає проведення уроків теоретичного та виробничого навчання, виробничу практику на підприємствах, установах, консультації.

Навчальний рік розпочинається 01 вересня 2020 року і завершується не пізніше 30 червня 2021 року. Навчальний тиждень для здобувачів освіти триває не більше 36 академічних годин. Для здобувачів освіти встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів: зимовий період з 31.12.2020 по 11.01.2021 (2 тижні) та літній період – з 01.07.2021 по 31.08.2021.

Навчальний день теоретичного навчання триває не більше 8 академічних годин, виробничого навчання у навчальних майстернях не більше 6 академічних годин. Тривалість уроків теоретичного навчання (академічна година) – 45 хвилин. Тривалість перерви між уроками теоретичного навчання – не менше 10 хв., велика перерва – 20 хв. Норма робочого часу для здобувачів освіти під час виробничої практики 7 годин для неповнолітніх, 8 годин – для повнолітніх.

В Ліцей слід приходити без запізнень, не пізніше, як за 5 хвилин до початку першого уроку в охайному вигляді. Здобувачі освіти повинні мати з собою все необхідне для навчальних занять, а для уроків фізичної культури — спортивну форму. Заборонено приносити  в Ліцей сторонні предмети, які не мають відношення до навчальної та суспільної роботи.

Збодувачі освіти повинні заходити  та виходити з навчальних приміщень лише з дозволу викладача, майстра виробничого навчання. У місцях загального користування слід дотримуватись встановлених норм поведінки.

Під час роботи з інструментами, апаратами, обладнанням, підручниками, наочними посібниками, здобувачі освіти повинні точно виконувати вказівки викладача або майстра виробничого навчання, а також дотримуватись правил з охорони праці.

У випадку виходу з ладу обладнання, інструменту, вимірювальних приладів, здобувач освіти повинен негайно доповісти про це майстру виробничого навчання, викладачу. Після закінчення занять необхідно прибрати своє робоче місце.

Під час уроку заборонено користуватися мобільними телефонами (грати, відповідати на дзвінки, відвідувати соціальні мережі та ін.), окрім випадків, коли це необхідно для освітнього процесу та дозволено педагогом.

Під час перерви для здійснення провітрювання навчальних приміщеньвсі здобувачі освіти виходять з кабінету, майстерні, лабораторії.

Здобувачі освіти зобов’язані в кінці занять прибрати кабінети, майстерні і лабораторії у відповідності до графіку чергування навчальної групи.

3. Заохочення за успіхи та стягнення за порушення дисципліни

За успіхи в навчанні, оволодінні професією, активну участь у виробничій та поза навчальній діяльності Ліцею та інші досягнення для здобувачів освіти  встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: подяки, грамоти, почесні грамоти, підвищення стипендії, матеріальна винагорода, премія, доплата до стипендії, іменна стипендія, які встановлюються рішенням стипендіальної комісії за поданням педагогічних працівників.

За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту навчального закладу, цих правил внутрішнього розпорядку, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється Статутом Ліцею та правилами внутрішнього розпорядку і передбачає рішення педагогічної ради та наказ Ліцею.

З Ліцею здобувач освіти може бути відрахований за:

– власним бажанням;

– незадовільну успішність та поведінку;

– невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

– вироком суду, що набрав чинності;

– переведення, за його згодою, до іншого навчального закладу;

– станом здоров’я;

– грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Ліцею. Здобувач освіти при відрахуванні з Ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4. Документи про освіту

Випускникам Ліцею, які закінчили повний курс навчання і успішно склали кваліфікаційні іспити, захистили дипломну роботу видається диплом кваліфікованого робітника встановленого зразка.

Випускникам Ліцею, які здобули повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про повну загальну середню освіту встановленого зразка.

Здобувачам освіти, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації їм встановлено професійну кваліфікацію, та особам, які опанували курс професійно-технічного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Здобувачам освіти, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли поетапної кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

5. Прикінцеві положення

Ці Правила вступають в дію з моменту їх узгодження з усіма учасниками освітнього процесу.

Відповідальність за доведення інформації до здобувачів освіти Ліцею та їхніх батьків (осіб що їх заміняють) та дотримання пунктів цих Правил покладається на адміністрацію Ліцею  та  керівників навчальних груп.

Про випадки порушення Правил здобувачами освіти, їх батьки мають бути повідомлені керівниками груп  протягом доби.

Дані Правила є обов’язковим для виконання всіма здобувачами освіти Ліцею.

Розглянуто на засіданні

педагогічної ради Ліцею

27.08.2020 року,

протокол № 1.