Порядок подання навчально-методичних матеріалів на розгляд навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Чернівецькій області


Міністерство освіти і науки України

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

58000, м. Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 16, тел./факс 52-34-08

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НМЦ ПТО

у Чернівецькій області

25.08.2021  № 25

ПОРЯДОК
подання навчально-методичних матеріалів на розгляд навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Чернівецькій області

 1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, апробації, експертизи,

розгляду та затвердження навчально-методичних видань, підготовлених педагогами системи професійно-технічної освіти на регіональному рівні.

Порядок розроблено відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20 грудня 2011 року №1473, наказом МОН України від 8 серпня 2013 року №1135, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада   2000 року № 522 (із змінами та доповненнями).

 • Відповідно до умов присвоєння педагогічних звань, визначених Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, педагогічні звання можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами. Тому для проведення незалежної й об’єктивної експертизи навчально-методичної літератури, розробленої педагогами системи ПТО на регіональному рівні, у складі обласних фахових секцій працюють експертні групи.
 • Педагоги закладів професійно-технічної освіти працюють над

розробкою навчально-методичної літератури у міжатестаційний період. Кожен педагогічний працівник ЗП(ПТ)О має право на розгляд і об’єктивну оцінку підготовленої ним навчально-методичної літератури, яка є продуктом його інноваційної освітньої діяльності.

 • Науково-методичний супровід розробки навчально-методичної літератури можуть здійснювати голови методичних комісій, методисти ЗП(ПТ)О, профільні методисти НМЦ ПТО, члени експертних груп, роботодавці, науковці. Вони надають консультації розробникам навчально-методичних видань.
 • Голови методичних комісій ЗП(ПТ)О щорічно до 20 вересня подають методистові навчального закладу списки навчально-методичної літератури, розробка якої завершується у поточному навчальному році. Методист систематизує цю інформацію і до 10 жовтня подає у НМЦ ПТО у Чернівецькій області перелік запланованої до видання педагогами навчально-методичної літератури в розрізі методичних комісій.
 • Створена педагогами навчально-методична література має бути обов’язково розглянута на засіданні методичної комісії ЗП(ПТ)О з отриманням рекомендацій, зауважень, висновків про відповідність чи невідповідність навчальним планам і програмам. Дані про розгляд навчально-методичних видань мають бути зафіксовані у протоколі засідання методичної комісії.
 • Навчально-методична література має отримати ухвалу педагогічної ради навчального закладу про подання на навчально-методичну раду НМЦ ПТО  (після доопрацювання за рекомендаціями методичної комісії). У протоколі засідання педагогічної ради має бути зафіксовано її попередній розгляд на засіданні методичної комісії і результати цього розгляду. У випадку прийняття педагогічною радою ЗП(ПТ)О позитивного рішення за наслідками розгляду навчально-методичної літератури в ухвалі протоколу зазначається подальше подання цих видань на розгляд навчально-методичної ради НМЦ ПТО. На основі протоколу робиться витяг з нього, який подається на засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО .
 • До розгляду навчально-методичною радою НМЦ ПТО приймаються такі матеріали:
 • рукописи підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплексів, навчально-наочних посібників, конспектів лекцій, навчально-методичних або методичних посібників, методичних рекомендацій, практикумів, збірників текстових і різнорівневих завдань, інструкційних, інструкційно-технологічних карт, збірок методичних розробок уроків, тем або позаурочних заходів;
 • електронні посібники, підручники, мультимедійні навчально-методичні комплекси, педагогічні програмні засоби тощо.
 • За результатами розгляду матеріалів навчально-методична рада може ухвалювати такі рішення:
 • схвалити до поширення у закладах ПТО регіону та рекомендувати до подальшої експертизи щодо присвоєння відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;
 • схвалити до поширення у закладах ПТО регіону;
 • схвалити до використання на рівні навчального закладу-розробника;
 • відхилити.
 • Поданню навчально-методичної літератури має передувати її апробація за відповідним предметом і професією. Крім апробації у ЗП(ПТ)О – розробнику,  література має апробуватися у ЗП(ПТ)О, де викладаються тотожні дисципліни і навчають аналогічним процесіям. У випадку, коли у регіоні підготовку кваліфікованих робітників з професії, для якої розроблено навчально-методичну літературу, здійснює тільки заклад-розробник, він же апробує видання.
 • Термін апробації навчальної літератури має становити не менше одного семестру. Апробація видання має завершитися не пізніше за 1 рік до чергової (позачергової) атестації педагогічного працівника-розробника навчально-методичної літератури. Базу апробації розробник навчально-методичної літератури обирає самостійно або за рекомендацією експертної групи.
 • В апробації повинні брати участь інженерно-педагогічні працівники, які володіють прийомами дослідницької роботи. У ході апробації доцільно визначати науково-методичний рівень навчальних книг, що апробують; відповідність їх державним стандартам професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій та Державному стандарту загальної середньої освіти (для навчально-методичної літератури з базових дисциплін); ураховувати використання інноваційних педагогічних і виробничих технологій; послідовність, логічність викладання матеріалу; оптимальність розподілення матеріалу відповідно до норм навчального часу; якості та доцільності ілюстративного матеріалу.
 • Після завершення процесу апробації педагогічні працівники, які апробували видання, повинні підготувати рецензію на видання. У ній дається загальна оцінка видання з урахуванням його впливу на якість навчального  процесу (посилення мотивації учнів до вивчення предмета і професії, зростання рівня знань, умінь і навичок учнів з посиланням на результати проведених контрольних зрізів у кінці апробації). У рецензії також має бути зафіксовано факт апробації навчально-методичної літератури, тобто вказано дату, номер і назву засідання відповідної методичної комісії або педагогічної ради закладу освіти, в якому здійснювалася апробація.
 • Усі навчально-методичні видання оцінюються членами експертних груп. Експертиза відбувається після завершення апробації. За наслідками експертизи провідний експерт готує експертний висновок на навчально-методичну літературу. Експертний висновок повинен містити загальну характеристику, актуальність і доцільність видання, переваги і недоліки аналізованої навчально-методичної літератури, загальну оцінку видання.
 •  На розгляд навчально-методичної ради НМЦ ПТО навчально-методична література подається після розгляду її на рівні навчального закладу (засідання методичної комісії, педагогічної ради), апробації у навчальному процесі з подальшим її рецензуванням та експертизою.
 • Для реєстрації літератури на подання до розгляду навчально-методичною радою у НМЦ ПТО необхідно подавати пакет супровідної документації:

– лист-клопотання від закладу освіти на фірмовому бланку, підписаний керівником і скріплений печаткою;

– роздрукований текст навчально-методичного видання та його електронну версію;

– витяг з протоколу засідання педагогічної ради закладу освіти з ухвалою, підписаний головою або секретарем і скріплений печаткою;

– одну зовнішню рецензію з підписом рецензента, засвідченням підпису і печаткою установи, де працює рецензент;

– експертний висновок.

 1. Навчально-методична література (друкований та електронний варіанти), яка отримала схвалення та рекомендацію навчально-методичної ради до видання, передається у бібліотеку НМЦ ПТО. Схвалена навчально-методична література має використовуватися у подальшому в закладах освіти.