План роботи школи молодого педагога на 2022/2023 н.р.


План роботи школи молодого педагога

на 2022/2023 н.р.

(другий рік навчання)

Напрямки адаптації молодих педагогів у педагогічному колективі ліцею:

  • професійний: підвищення рівня педагогічної майстерності, фахових компетенцій;
  • соціальнопсихологічний: допомога у пристосуванні до соціального життя у педагогічному та учнівському колективах.

Творчість, майстерність, досконалість –  це насамперед, наполеглива праця»

В.Сухомлинський

рік навчанняв е р е с е н ьвідповідальні
 ЗАХОДИ: 1.Організаційні заходи: – призначення наставників, – планування роботи на рік, – складання планів самоосвіти. 2.Складання розкладу взаємовідвідування уроків педагогами – початківцями та наставниками. 3. Основні вимоги до: –  оформлення документації викладача, майстра виробничого навчання; – ведення журналів теоретичного і виробничого навчання; – календарно-тематичного планування і планування виховної роботи; – контролю знань здобувачів освіти, перевірки зошитів; – використання матеріального забезпечення  кабінету в процесі підготовки і проведення уроків; – організації індивідуальної роботи з обдарованими і невстигаючими здобувачами освіти; – організації позанавчальної роботи з здобувачами освіти і батьками; 4. Діагностична анкета молодого спеціаліста по визначенню стану методичної підготовки. 5. Огляд преси і методичної літератури. НАВЧАННЯ: Ознайомлення молодих педагогів з історією ліцею, традиціями. Знайомство з молодими фахівцями «Розповідь про себе». Урок-як засіб розвитку особистісних якостей здобувача освіти. Моделювання плану уроку, його основних етапів. Триєдина мета уроку – навчальна, розвиваюча, виховна. Вимоги до сучасного уроку. Методика проведення уроків виробничого навчання: а) типи і види уроків, б) форми і методи уроків виробничого навчаннядиректор кер. школи методисти   голови МК методисти     заст. з НВР ст. майстер заст.. з ВР методисти                   директор пр. психолог методисти       методисти ст. майстер  
 ж о в т е н ь 
 ЗАХОДИ: 1. Посвята у педагоги 2. Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 3.Самоаналіз уроку, як засіб підвищення його ефективності. 4. Про єдині вимоги до здобувачів освіти 5. Відвідування уроків та позанавчальних заходів наставників молодими педагогами.  6. Огляд новинок методичної літератури. НАВЧАННЯ: Педагогічні здібності та створення психологічного комфорту на уроках. Культура спілкування педагога з здобувачами освіти та батьками. Сучасні підходи до виховного процесу, формуванню особистості на принципах національного виховання та традицій ліцею. Єдиніпедагогічні вимоги. Методична проблема над якою працює колектив ліцею та шляхи її впровадження в свою роботу. ІПК юрист – консульт методисти заст. З ВР мол. педагоги методисти пр. психолог заст. з ВР   директор методисти
 л и с т о п а д 
 ЗАХОДИ: 1. Урок як основна форма навчання: типи, структура, форми проведення. Вимоги до сучасного уроку. 2. Вивчення передового педагогічного досвіду педагогів ліцею. 3. Відвідування відкритих уроків педагогів-наставників. 4.Організація, підготовка та проведення позанавчальних заходів з метою формування в здобувачах освіти інтересу до навчання. 5.Огляд новинок методичної літератури. НАВЧАННЯ: Використання різноманітних форм і методів роботи на уроках. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці. Створення умов для отримання позитивного результату. Ознайомлення з методом портфоліо. Вимоги до оформлення портфоліо викладача. Використання комп’ютерних технологій у створенні портфоліо. Методика проведення уроків виробничого навчання: а) структура уроку, б) вимоги до змісту структурних елементів уроку. Роль навчально-методичного комплексу кабінету у підвищенні ефективності уроку. Творчий підхід до реалізації методичних проблем, підвищення ефективності і якості підготовки кваліфікованих робітників.  методисти   голови МК мол. педагоги заст.. з ВР бібліотекар     голови МК   методисти       ст. майстер   методисти          
 г р у д е н ь 
 ЗАХОДИ:  Фактори, які впливають  на рівень навчальних досягнень здобувачів освіти.Методична скринька Як навчити « неправильну дитину».Відвідування уроків та позанавчальних заходів  наставників.Підготовка до тижня педагогічної майстерності молодих педагогів.Дискусія «Основні фактори, які впливають на рівень вихованості ліцеїстів».Огляд періодичних видань. НАВЧАННЯ: Формування життєвих компетентностей та розвиток творчого потенціалу здобувача освіти. Використання елементів інноваційних технологій в навчально – виховному процесі. Стажування як засіб підвищення фахової  майстерності. Організація системи контролю за знаннями, вміннями, навичками здобувачів освіти: а) проміжного; б) тематичного;  в) підсумкового. Підготовка та проведення конкурсів професійної майстерності.заст. з НВР пр..психолог мол. педагоги голови МК   заст. з ВР бібліотекар     голови МК заст. з НВР методисти ст. майстер заст. з НВР     ст. майстер заст. з НВР
 с і ч е н ь 
 ЗАХОДИ: Тиждень педагогічної майстерності молодих педагогів.Ознайомлення та опрацювання новинок методичної літератури.Відвідування уроків та позанавчальних заходів наставників.Форми і методи планування  і організації  роботи предметних гуртків.Консультація «Методи вивчення особистості. Ефективність їх застосування». 6. Огляд фахової преси і методичної літератури. НАВЧАННЯ: Етика педагога. Використання наочності й технічних засобів навчання на уроках та в позаурочний час. Підбір дидактичного матеріалу до уроків. Участь молодих педагогів у розробці методичних матеріалів та виступи з ними на засіданнях методичних комісій.  голови МК методисти мол. педагоги заст. з ВР пр. психолог   методисти   директор ст. майстер заст.. з ВР методисти мол. педагоги наставники

 
л ю т и й 
 ЗАХОДИ: 1.Організація та проведення практики здобувачів освіти. 2. Спільні відвідування уроків та позанавчальних заходів з наставником, їх ретельний аналіз. 3. Підготовка і вручення молодим педагогам методичних рекомендацій «Учитель – учителю» 4. Огляд новинок методичної літератури. НАВЧАННЯ: Методика проведення уроків виробничого навчання: а) КМЗ уроку, б) недоліки при плануванні і проведенні уроків Практикум «Відвідування уроків, моделювання, самоаналіз та аналіз уроку». Нестандартні уроки. Організація домашньої роботи здобувачів освіти.заст. з НВР ст. майстер мол. педагоги наставники   методисти бібліотекар   ст. майстер методисти     методисти голови МК
 б е р е з е н ь 
 ЗАХОДИ: Організація та проведення навчально-виховних екскурсій.Відвідування уроків та позанавчальних заходів у наставників.Складання пам’яток на допомогу слухачу Школи молодого педагога. Спільні відвідування уроків та позанавчальних заходів з наставником, їх ретельний аналіз.Огляд фахових періодичних видань. НАВЧАННЯ: Методика проведення уроків виробничого навчання: а) критерії оцінювання вмінь та навичок здобувачів освіти, б) самостійна робота здобувачів освіти на уроці Активізація творчих здібностей здобувачів освіти на уроках теоретичного і виробничого навчання. Шляхи підвищення якості знань здобувачів освіти. Розробка декількох моделей одного й того ж уроку. Підвищення загальної культури молодого педагога, професійного рівня, участь у курсовій перепідготовці.заст. з ВР мол. педагоги методисти голови МК мол. педагоги наставники бібліотекар   ст.. майстер методисти     методисти голови МК   методисти  
 к в і т е н ь 
 ЗАХОДИ: 1.Організація та проведення ДПА. 2.Спільні відвідування уроків та позанавчальних заходів з наставником, їх ретельний аналіз. 3. Огляд фахових періодичних видань. НАВЧАННЯ: Методика проведення уроків виробничого навчання: а)аналіз та самоаналіз уроку виробничого навчання; б) ситуативні вправи, нестандартні підходи, моделювання ділової гри на уроках виробничого навчання. Використання комп’ютера на уроках. Впровадження методів проектів. Методика проведення уроків. Реалізація міжпредметних зв’язків – важливий  резерв підвищення ефективності уроку.заст.. з НВР мол. педагоги наставники бібліотекар ст. майстер методисти     заст. з НВР методисти    
 т р а в е н ь 
 ЗАХОДИ: «Від дискусії до конфлікту один крок» (бесіда з анкетуванням і діагностуванням)Виставка зразків дидактичного матеріалу.Відвідування уроків та позанавчальних заходів у наставників. 4. Круглий стіл «Які проблеми я подолав у своїй роботі, що не вдалося виконати ?» 5.Огляд фахової преси і методичної літератури. НАВЧАННЯ: Аналіз бінарних уроків. Тренінг «Психологічні особливості формування ключових та наскрізних компетентностей на уроках виробничого навчання». Проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності. Дотримання безпечних умов навчання та праці здобувачів освіти.пр. психолог   наставники мол. педагоги   методисти бібліотекар     методисти пр. психолог ст. майстер методисти заст. з НВР
 ч е р в е н ь 
 ЗАХОДИ: Як стати творчим та успішним педагогом (поради досвідчених наставників ліцею молодим педагогам).Спільні відвідування уроків та позанавчальних  заходів з  наставником, їх ретельний аналіз.Вивчення передового педагогічного досвіду викладачів та майстрів в/н ліцею  та впровадження його в роботу молодих педагогів.Використання різних методів контролю за якістю знань здобувачів освіти.Виявлення прогалин в знаннях здобувачів освіти та їх подолання.Огляд новинок методичної літератури. НАВЧАННЯ: Звіти молодих педагогів «Мої педагогічні знахідки». Презентування молодих спеціалістів за підсумками навчального року. Підсумки роботи  Школи молодого педагога за навчальний рік та внесення пропозицій щодо плану роботи на наступний рік. Вибір методів активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроці, визначення можливості використання на уроці проблемно-пошукових методів. Знайомство з Положенням про атестацію педагогічних працівників. Підготовка молодих педагогів до атестації.наставники наставники мол. педагоги голови МК заст. з НВР методисти мол. педагоги наставники мол. педагоги кер. Школи голови МК методисти

Заняття ШМП проводяться кожен третій четвер місяця.

Керівник школи                                                                                   Лідія СИМОНОВА