Перспективи впровадження логістичного підходу до управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти


Директор ДПТНЗ “Чернівецький професійний ліцей сфери послуг”

Цимбал Орися Василівна

Перспективи впровадження логістичного підходу до управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Останні десятиліття професійна (професійно-технічна освіта) зазнає кардинальних змін і трансформації, адже орієнтована на входження в світовий освітній простір. Численні реформи у сфері освіти поки що не досягли особливих успіхів, оскільки проголошені цілі ще й до сьогодні не підкріплені дієвими механізмами їх реалізації. Проте у сфері професійно-технічної освіти за останні роки бачимо перехід до ступеневої системи навчання та суцільної інформатизації освітнього процесу, запровадження нових форм підготовки кваліфікованих робітників з інтегрованих (укрупнених) професій, впровадження дуальної форми навчання, розширення співпраці з роботодавцями, запровадження міжнародної співпраці тощо. Це вкрай необхідні кроки, адже ринкова економіка чітко диктує вимоги та орієнтири до професійної освіти: врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці, посилення вимог роботодавців до рівня кваліфікації та професійної компетентності робітників, освоєння новітніх технологій виробництва тощо. Саме тому перед професійними закладами постають нові завдання: створення освітніх програм професійної підготовки робітників, які б задовольняли роботодавців та соціальних партнерів, підвищення якості надання освітніх послуг, задоволення індивідуальних потреб здобувачів освіти у здобутті сучасних і затребуваних на ринку праці кваліфікацій, професійний розвиток і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, оновлення матеріально-технічної бази закладів, відкриття підготовок за новими професіями тощо. Завдання, які потрібно вирішувати закладам нашої системи сьогодні, спонукають в першу чергу змінювати усталені підходи до управління розвитком закладів, орієнтуючись передусім на вимоги споживачів та потреби ринку праці. Як наслідок, розуміємо, що система управління професійними навчальними закладами потребує модернізації.

ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» є закладом професійної освіти другого (базового) рівня професійної освіти. Сьогодні у ліцеї провадиться підготовка кваліфікованих робітників з професій комп’ютерного спрямування та для сфери обслуговування (коротка характеристика діяльності ліцею).

Наш заклад, як і інші в регіоні, та й не тільки в нашому, сьогодні стикається з рядом проблем: спад кількості вступників через зниження престижу деяких робітничих професій та низьку оплату праці, втрата і зменшення контингенту, небажання роботодавців брати активну участь у розвитку закладу (приймати учнів на практику та оплачувати її, працевлаштовувати випускників), відсутність кваліфікованих кадрів для якісної професійної підготовки та чимало інших викликів сучасного суспільства. Це складні завдання, які потребують швидкого реагування на динамічні та інтеграційні зміни, а тому розуміємо, що традиційна модель управління вже не досить ефективна і потребує перегляду структури і змісту, щоб заклад міг залишатися конкурентоспроможним на ринку надання освітніх послуг.

Активне використання можливостей логістики у багатьох галузях стало поштовхом до того, що її методологія може бути впроваджена в освітні процеси, зокрема в реалізації принципу «навчання протягом життя». Тому у 2019 році ЧПЛСП приєднався до експериментального майданчику спільно з НМЦ ПТО у Чернівецькій області з вивчення проблеми «Управління розвитком закладу освіти на засадах педагогічної логістики». У рамках констатувального етапу педагогічний колектив ознайомився з основними теоретичними поняттями та аспектами педагогічної, або як її ще називають, освітньої логістики; принципами логістичного підходу до управління системою професійної освіти. Зокрема, цьому питанню було присвячено круглий стіл на тему «Теоретичні аспекти впровадження педагогічної логістики у сучасний освітній процес». Також проведено анкетування педагогів ліцею щодо готовності впровадження логістичного підходу в освітній процес. Проведені заходи вже дали керівництву ліцею певні бачення до подальшої діяльності в управлінні розвитком закладу освіти.

На сучасному етапі педагогічна логістика ще не досліджена, як окрема наука сформувалася в останні десятиліття. Але вже одне з багатьох загальних визначень логістики «Логістика – це мистецтво управління потоками матеріалів, ресурсів, продуктів від зовнішнього джерела до споживача» на наше переконання, вказує на те, що її застосування в системі освіти вкрай необхідне та допоможе наблизити освітню логістику за рівнем управління до економічної системи.

Найбільш прийнятним для системи освіти вважаємо таке визначення освітньої логістики: наука про планування, контроль і регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача (А.Л. Носов, 2012).

Говорячи сьогодні про інформаційне освітнє середовище, заклад вирішив розпочати впровадження логістичного підходу до управління розвитком закладу саме через забезпечення якісного наповнення інформаційних потоків, які тісно пов’язані з іншими потоками та забезпечують у першу чергу знаннєві потоки.

Наразі мова йде про активне і продуктивне використання інформаційних навчальних ресурсів: підручників, посібників, конспектів з основних професійних дисциплін, особливо у часи, коли актуальна новітня навчальна література відсутня взагалі. Тим більше, що сучасні технології виробництва настільки швидко змінюються, що оновлення навчальної літератури мало б відбуватися мінімум 1 раз на 2 роки. Тоді ми можемо говорити про якісне інформаційне наповнення змісту освітнього процесу. На жаль, про нові підручники для окремих освітніх компонентів (навчальних предметів) заклади професійної освіти можуть тільки мріяти, тому педагогам доводиться щоразу вивчати чималі потоки наявної технічної літератури, опрацьовувати та фільтрувати великі обсяги інформації, аби підготуватися якісно до викладання нового матеріалу, а тим більше, провести практичне заняття, лабораторно-практичну роботу тощо.

Наш педагогічний колектив, який вбачає якість професійної підготовки робітників на першому місці, підійшов до цього питання інноваційно, вдавшись до власного розроблення проектів навчальних посібників. Зокрема, кілька з них вже апробовані в освітньому процесі, оскільки пройшли погодження навчально-методичною радою ліцею та навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Чернівецькій області.

Говорячи про вміст інформаційних потоків, ми сьогодні не розкриваємо повністю всіх складових, а наголошуємо тільки на запровадженні власної навчальної літератури як однієї з багатьох складових інформаційного потоку педагогічної логістики. Проте викладачі та майстри виробничого навчання чітко використовують основні правила логістики при розробці навчальних матеріалів для

 конкретного навчального предмета, розуміючи, що потрібен освітній продукт необхідної якості, у необхідній кількості, у потрібний час, у потрібному місці, для конкретних здобувачів освіти, з необхідним рівнем витрат (тобто повинен своєчасно оновлюватись). Тому створені та розроблені навчальні матеріали, які правило, періодично переглядаються, оновлюються, доповнюються новим навчальним матеріалом, або ж на їх заміну приходять нові, що є також однією з вимог логістики (контроль, управління якістю). Обов’язковим елементом є наявність електронного варіанту того чи іншого розробленого навчального продукту у бібліотеці ліцею, який здобувачі освіти можуть встановити на будь-який власний гаджет та користуватися під час підготовки до занять, самостійно опановувати навчальний матеріал у разі відсутності на заняттях.

Серед перспектив подальшої роботи, перед ліцеєм стоїть завдання забезпечення інформаційної складової через якісний продукт засобів навчання реалізації електронної бази навчальних матеріалів для всіх освітніх компонентів (навчальних предметів), з яких відсутні спеціальні підручники, у бібліотеці закладу.

Іншими пріоритетними завданнями ліцею на майбутнє є забезпечення наповнення матеріальних та кадрових потоків, а також реалізація своєчасного моніторингу з метою забезпечення якості освітнього процесу.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok1-7.jpgЦе зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok2-4.jpg
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok3-3.jpgЦе зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok4-3.jpg
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok5-3.jpgЦе зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok9-1.jpg
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok6-3.jpgЦе зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok7-5.jpg