Наталія КУПІНА


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok1.png Купіна Наталія Михайлівна
Освітавища
Фахвикладач спеціальних дисциплін
Навчальний заклад, рік закінченняЧернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича у 1987 році
Посада викладач
Предмети, що викладаєелектротехніка, охорона праці, радіоелектроніка, інформаційні технології
Педстаж30 років
Кваліфікаційна категоріяспеціаліст вищої категорії
Педзваннявикладач-методист

Картка

про вивчення педагогічного досвіду

Навчальний заклад: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

Автор досвіду: Купіна Наталія Михайлівна

Суть і зміст досвіду: використовуючи інтерактивні технології в освітньому просторі, викладач доводить, що це дієвий засіб активізації творчої педагогічної діяльності, способів здійснення емоційно-цінністних ставлень, здобутих у процесі практичної навчально-виховної діяльності здобувачів освіти.

Методи вивчення: спостереження, анкетування, відвідування уроків, позаурочних заходів.

Форма узагальнення: творчі виступи на засіданнях методичної комісії, проведення відкритих уроків і виховних заходів, виставка педагогічних ідей.

Вивчення досвіду роботи викладача спеціальних дисциплін

Купіної Наталії Михайлівни

Тема досвіду: Використання комп’ютерних технологій на уроках спеціальних дисциплін.

Актуальність обраної теми: це діяльність викладача, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових систем навчання і виховання або вже відомих форм, методів, прийомів, засобів роботи на основі їх удосконалення.

Мета досвіду: впровадження та удосконалення нових прийомів та методів навчання та виховання за допомогою комп’ютерних технологій.

Основні завдання досвіду:

  • впровадження в практику сучасних освітніх технологій та інновацій;
  • створення оптимальних умов для підвищення успішності здобувачів освіти  на уроках охорони праці радіоелектроніки, електротехніки, електрорадіовимірювання;
  • створення атмосфери співробітництва, взаємодії викладача та здобувачів освіти;
  • розвиток соціальної та громадянської компетентності здобувачів освіти;
  • створення оптимальних умов для розвитку творчої особистості здобувачів освіти.

Опис педагогічного досвіду

Моє життєве кредо: Хто не дивиться вперед ,залишається позаду.

Інформатизація освіти – це створення і використання інформаційних технологій для підвищення ефективності видів діяльності, що здійснюються в системі освіти. Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу та науки і посідає провідне місце в реформі освіти України. Сучасному викладачеві спеціальних дисциплін вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації та плануванні педагогічного процесу.

Законом визначено, що забезпечення освітньо-професійної підготовки людини до життя і роботи в інформаційному суспільстві є однією з головних умов успішної реалізації основних засад розвитку інформаційного суспільства. Для досягнення поставленої мети Закон вимагає розвивати національно-освітній простір, напрацьовувати методологію і методику використання комп’ютерних мультимедійних технологій та забезпечити їх використання під час викладання  предметів та у системах навчання здобувачів освіти педагогічних навчальних закладів, забезпечити пріоритетність та вдосконалення підготовки фахівців з інформаційно-комунікативних технологій, поліпшити ситуацію щодо матеріально-технічного забезпечення процесів інформатизації, підвищувати комп’ютерну грамотність населення, і, врешті-решт, – розвивати національну науково-освітню мережу та інформаційні ресурси за головними галузями знань, інтегруючи їх до європейських науково-освітніх мереж.

Використання комп’ютера та Інтернету, уміння знаходити потрібну інформацію, застосовувати її – це потреба нашого часу, суспільства, в якому ми живемо.

Усе це зумовлює пошук альтернативних засобів навчання. Отже, необхідно забезпечити формування знань, умінь, навичок новими засобами навчання. Одним із таких є навчання з використанням інформаційних технологій. Здобувачам освіти необхідно дати можливість вивчати світ не лише за допомогою підручників, а і за допомогою використання інформаційних технологій. Вплив на зорові та слухові аналізатори сприяють кращому запам’ятовуванню матеріалу.

Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно орієнтованого, розвивального, проектного навчання) надають кожному здобувачеві освіти, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.

У нашому ліцеї створена навчально-матеріальна база: навчальні кабінети, технічні засоби навчання (інтерактивні дошки, мультимедійні пристрої, широкоформатні монітори), комп’ютерні комплекси, під’єднані до мережі Інтернет. Важливим засобом підготовки робітничих професій у ПТО є спеціальні  дисципліни. Особливу увагу треба приділити увагу охороні праці. А це збереження життя і здоров’я здобувачів освіти та майбутніх працівників підприємств.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей здобувачів освіти, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності викладача та здобувача на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Усе це дає можливість покращити якість навчання. У роботі з комп’ютером викладач використовує мультимедійні підручники, навчальні компакт – диски, електронні словники, електронні схеми.

Спостерігаючи за здобувачами освіти, можна помітити, що при роботі з інформаційними технологія при онлайн навчанні, відбувається надмірна активізація психічних структур що заважає подальшому ефективному засвоєнню матеріалу. Безумовно, час, відведений на безперервну роботу з комп’ютером, має відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам.

Використання творчих комп’ютерних завдань потребує попереднього ознайомлення здобувачів освіти із тематикою та суттю проблеми, окреслення термінів виконання, допомоги здобувачеві в пошуку необхідних матеріалів, оцінюванні їх та систематизації, створені умов для оформлення та подання підготовлених завдань у комп’ютерному варіанті.

Таким чином, в здобувачів освіти формуються ключові компетентності, що пред’являються Державним стандартом освіти: уміння узагальнювати, аналізувати, систематизувати інформацію за потрібною темою; вміння працювати в групі; вміння знаходити інформацію в різних джерелах; комунікативна компетентність; усвідомлення корисності отриманих знань та вмінь.

Висновок.Інформатизація освіти – це доволі складна сучасна тенденція, пов’язана із упровадженням у навчально-освітній процес різноманітних інформаційних засобів, що працюють на основі мікропроцесорів, а також електронної продукції та нових педагогічних технологій, що ґрунтуються на використанні ІКТ для навчання. Інформатизація освіти, передусім, спрямована на розроблення методів і засобів, орієнтованих на реалізацію основних виховних і освітніх педагогічних цілей за допомогою використання новітніх досягнень комп’ютерної техніки. До них належить комп’ютерне навчання й оволодіння здобувачів освіти сучасними досягненнями ІКТ, модернізація освіти, цілей, методів та форм навчання, його змісту. Головне завдання використання інноваційних технологій у процесі вивчення спеціальних дисциплін – підвищити пізнавальний інтерес здобувачів освіти до вивчення предмета, ефективність його опанування здобувачами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає. Отже, використання інноваційних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток здобувача освіти як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним здобувачем освіти, під час навчально-виховного процесу у своїй діяльності слід урізноманітнювати уроки, щоб вони були динамічними, яскравими і, звичайно, набагато результативнішими.