Наказ Чернівецької обласної державної адміністрації про проведення дослідно-експериментальної роботи


УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ    

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

 11 червня 2019 р.                                                                    №__303__ 

Про проведення  дослідно-

експериментальної роботи

всеукраїнського рівня за темою:

«Управління розвитком  закладів

професійної освіти на засадах педагогічної логістики»

у Чернівецькій області

       Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994), ураховуючи клопотання департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 13.03.2019 № 01-13/707, висновок науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 22.03.2019 (протокол № 2), на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.05.2019 №693 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Управління розвитком закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики»  у червні 2019 року – грудні 2022 року» з метою вдосконалення системи управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики

НАКАЗУЮ:

  1.   Провести експерименту всеукраїнського рівня за темою «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» у червні 2019 року – грудні 2022 року у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки, Державному професійно-технічному навчальному закладі «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» та у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (далі – Експеримент).

2. Довести до відома учасників експерименту, що додаються:

2.1. заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня

за темою «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» у червні 2019 року – грудні 2022 року у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки, Державному професійно-технічному навчальному закладі «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» та у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (Додаток 1);

2.2. програму проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» у червні 2019 року – грудні 2022 року у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки, Державному професійно-технічному навчальному закладі «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» та у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (Додаток 2).

3. Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (Микитюк С.М.) здійснювати науково-методичний супровід виконання програми кожного етапу проведення Експерименту, заслухати звіт про результати кожного етапу на засіданні  Навчально-методичної ради.

4. Голові Навчально-методичної ради  НМЦ ПТО у Чернівецькій області (Микитюк С.М.) надавати науковому керівнику звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту для звітування перед науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, звіт про його завершення подати до Міністерства освіти і науки України.

5. Відділу професійної освіти і ліцензування Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (Бурченко Л.І.) сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні необхідних умов для його організації та проведення.

 6. Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

Директор Департаменту                                                        О.ПАЛІЙЧУК

                                                                               Додаток 1

                                                                               До наказу Департаменту освіти

                                                                               і науки облдержадміністрації

 ________      ___________

ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою:

«Управління розвитком  закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики»

 на базі Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки;

державного професійно-технічного навчального закладу

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»,

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти

у Чернівецькій області на 2019–2023 рр.

  1. Опис основних ідей дослідно-експериментальної роботи

Сучасні перетворення в освіті, зокрема, управління цією сферою, набули неабиякої актуальності на початку третього тисячоліття, адже необхідність своєчасного реагування  на виклики суспільного розвитку вимагає не лише модернізації змісту освіти, а й реформування системи та структури її управління. Дослідження проблематики управління освітою традиційно здійснюється відповідно до її основних підсистем (елементів), кожна з яких має неабияку значущість для підвищення ефективності функціонування системи в цілому. Професійна освіта, як невід’ємна складова системи освіти України, все далі частіше стає об’єктом наукової уваги дослідників та позиціонує на рівні пріоритетного напряму у професійній діяльності профільних органів державної влади. Підтриманий Урядом України законопроект Міністерства освіти і науки України «Про реформування професійно-технічної освіти» мав на меті вирішити основні виклики, які є у професійно-технічній освіті: невідповідність сучасного ринку праці системі освіти, а також потреба модернізувати систему управління і фінансування професійної освіти у зв’язку з процесами децентралізації.

Слід зазначити, що Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначає напрям розвитку професійної (професійно-технічної) освіти одним із пріоритетних серед інших напрямів освітянської галузі, а відповідно і наукові пошуки щодо зазначеної проблематики є перспективними та значущими як для освітянської галузі, так і для суспільного розвитку країни.

          Модернізація професійної освіти є вагомою складовою сучасного етапу економічної трансформації України в межах євроінтеграційного процесу. Серед першочергових напрямів реформування, згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, є підвищення ефективності системи професійно-технічної освіти і професійної підготовки у напрямі забезпечення відповідності потребам ринку праці та стандартам ЄС. У даному контексті актуальності набуває виявлення напрямів модернізації даної сфери, що мають спрямовуватись на створення необхідних умов для інноваційного розвитку професійного навчання різних категорій населення, як у професійних навчальних закладах, так і на виробництві, на забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників для галузей економіки, малого й середнього підприємництва з урахуванням потреб ринку праці та адаптації професійно-технічної освіти до рівня розвитку і якості у країнах ЄС. 

          Якість освіти є основою для розвитку будь-якої країни внаслідок того, що навчання компетентних людей як робочої сили створює цінність на робочому місці і веде до економічного зростання держави у майбутньому. Таким чином, заклади професійної освіти несуть відповідальність за надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, які потребують відповідних умов та сприятливої атмосфери навчання. Крім того, світова економіка знаходиться в періоді жорсткого динамізму, що сильно впливає на сектор послуг.

Таким чином, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, можуть суттєво вплинути на якість життя, шляхом інновацій та зміни парадигми традиційних освітніх послуг. Тому, подальші дослідження щодо поліпшення, які можуть бути зроблені у системі професійної освіти і навчання, щодо нових методів навчання та моделей управління, є надзвичайно важливими.

          На підставі результатів теоретичного аналізу законодавчих і нормативно-правових документів, наукових праць, моніторингових досліджень сучасного стану педагогічної практики професійно-технічної освіти нами виявлено, що в даний час одним з основних чинників формування попиту на освітні послуги стає постулат про раціональну поведінку людини, яка інвестує кошти в підвищення свого освітнього рівня в умовах досконалої конкуренції з урахуванням можливих майбутніх альтернативних і дисконтованих доходів, очікуваних нею протягом свого життя. Фактично, забезпечити успішне функціонування системи освіти у значній мірі може допомогти логістика, як мистецтво створення попиту та процес залучення клієнтів, як існуючих, так і потенційних. Конкуренція є скрізь, освітній сектор послуг не є винятком. Цікаво, що потреба в «логістиці» своїх послуг до недавнього часу не відчувалась українським сектором освіти, оскільки заклади професійно-технічної освіти мали справу з більшим попитом, ніж могли б задовольнити. Проте, значний демографічний спад посилив конкуренцію в цьому секторі. Навіть заклади професійної освіти, що стикаються з великим попитом, задаються питаннями про можливість вибору бажаних цільових споживачів, а тому виникають такі проблеми, як диференціація продуктів, розширення продукту, диверсифікація та інтеграція послуг. Тому, вирішення цих питань може взяти на себе такий новітній напрямок, як педагогічна логістика, метою якої є системна інтеграція і оптимізація освітніх потоків, адже досягнення цієї мети характеризується підвищенням якості освітнього процесу і зниженням загальних витрат на його підтримку.

Таким чином, актуальність порушеної проблеми, її недостатня розробленість у вітчизняній педагогічній науці, важливість вивчення та доцільність розв’язання низки виявлених суперечностей зумовило вибір теми дослідно-експериментальної роботи – «Управління розвитком  закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики».

  • Об’єкт дослідження. Управління розвитком закладу професійної освіти.
  • Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади педагогічної логістики в управлінні розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
  • Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розроблену технологію управління розвитком закладу професійної освіти на засадах педагогічної логістики, що дасть можливість модернізувати механізм управління закладів професійної освіти та підвищити їх конкурентоспроможність.
  • Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи ґрунтується на припущенні, що управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики буде ефективним за умов: підвищення якості професійної освіти і навчання, здійснення постійного контролю за якістю надання освітніх послуг швидкого реагування на зміну попиту на ринку праці, партнерство з підприємствами-замовниками робітничих кадрів, ефективного використання фінансових ресурсів.
  • Завдання дослідно-експериментальної роботи

      Дослідити стан наукової розробленості теми дослідження.

      Теоретично обґрунтувати можливості проектування освітньо-логістичних систем в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

      Розробити та експериментально перевірити ефективність технології управління розвитком закладах професійної (професійно-технічної) освіти. на засадах педагогічної логістики за обґрунтованими критеріями оцінювання.

      Розробити і впровадити навчально-методичні рекомендації щодо управління розвитком професійно-технічних навчальних закладів на засадах педагогічної логістики.

     Спроектувати, апробувати  й науково обґрунтувати логістичну модель управління розвитком закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

      7. Теоретико-методологічні основи дослідно-експериментальної роботи

Методологічною основою дослідно-експериментальної роботи є дослідження,що стосуються питань управління в системі професійної (професійно-технічної) освіти висвітлено у роботах (С. Артюха,

С. Батишева, Т. Десятова, А. Дьоміна, В. Кременя, І. Лікарчука, В. Лугового, В. Мадзігона, М. Махмутова, Н. Ничкало, С. Ніколаєнка, В. Олійника, В. Радкевич, Л.Сергеєвої, О. Щербак), становлення та розвитку професійно-технічної освіти (С. Батишев, О. Дороніна, А. Бєляєва, А.Киверялг, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, Л. Сергеєва та ін.);  організації освітньої діяльності у закладах професійно-технічної освіти (Г. Гребенюк, Р. Гуревич, О. Дубинчук, Г. Єльникова, П. Лузан, В. Свистун, Л. Сергеєва та ін.), неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, Е.Зеєр, Ю.Ф. Зіньковський, К.Катханов, А.Кузьмінський, Н.Ничкало, Л.Лук’янова, В.Олійник, В.Попков, Л. Сергеєва, О. щербак та ін.); зарубіжного досвіду професійної освіти (Н. Абашкіна, Т. Десятов, А. Каплун, Л. Пуховська); освітню логістику (В. Денисенко, В. Лівшиць, М. Мельников, М. Руда, Т. Скоробогатова, Л. Сергеєва, Н. Шевченко та ін.). 

  Теоретичною основою дослідження є:система педагогічних ідей, концепцій, вихідних категорій, основних понять, дефініцій, оцінок, без яких неможливе розуміння сутності явища, що досліджується. Впровадження педагогічної логістики в систему управління розвитком закладу професійної освіти як цілісний процес оновлення наявної моделі передбачає отримання очікуваного результату − інноваційного проекту досліджуваного феномена. Зазначений процес вимагає цілеспрямованого створення нових, інноваційних форм, методів, засобів діяльності за допомогою прогнозованої логістичної моделі в управління розвитком закладів професійної освіти.

8. База дослідно-експериментальної роботи

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки;

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг».

9. Методи дослідження

теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення наукової та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, що дасть змогу з’ясувати ступінь її наукової розробки, напрями розвитку педагогічних ідей у цій галузі, визначити методологічні засади досліджуваної проблеми; моделювання з метою розробки логістичної моделі управління розвитком закладів професійної освіти;

емпіричні: обсерваційні (пряме та опосередковане спостереження), діагностичні (бесіда, опитування, анкетування, тестування, діагностичні методики, рейтинг, метод аналізу результатів діяльності, експертних оцінок), що дозволило узагальнити аналітичний матеріал; педагогічний експеримент (пілотажний, констатувальний та формувальний етапи) для з’ясування вихідного стану рівня розвитку закладів професійної освіти; математичні (реєстрування, ранжування, математичний аналіз), статистичні для статистичної обробки одержаних результатів;

графічні для наочного ілюстрування та порівняння результатів експериментальної роботи в графічних зображеннях і табличних формах.

10. Наукова новизна дослідження полягатиме в тому, що вперше буде: розроблено та теоретично обґрунтовано логістичну модель управління  розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики; уточнено зміст понять «управління розвитком ЗП(ПТ)О»; «педагогічна логістика»; «ринок освітніх послуг»; подальшого розвитку мають набутинаукові положення щодо взаємодії професійних навчальних закладів, роботодавців та регіональних громад, випускників, стейкхолдерів професійної освіти у забезпеченні ефективного управління розвитком ЗП(ПТ)О в умовах модернізації.

11.Теоретичне і практичне значення результатів дослідно-експериментальної роботи

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що буде розроблено і експериментально перевірено педагогічні умови ефективності системи управління розвитком закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики.

      Практичне значення результатівдослідження полягатиме у розробціметодики проектування освітньо-логістичних систем управління розвитком ЗП(ПТ)О; вироблення та застосування організаційно-управлінських механізмів педагогічної логістики ЗПО; апробаціїупровадження в освітній процес логістичної моделі управління розвитком закладу професійної освіти; створенні спецкурсу «Педагогічна логістика в системі управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти» для для системи підвищення кваліфікації керівників ЗП(ПТ)О.

Теоретичні положення і висновки буде доведено до рівня конкретних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути впроваджені в діяльність ЗПО.  Розроблені методи, підходи і рекомендації створять методичну базу формування педагогічної логістики в освітньому менеджменті для системи підвищення кваліфікації керівників ЗП(ПТ)О.

           12. Строки та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи

початок – 2019 рік ;

закінчення – 2023 рік.

      Перший етап: констатувальний (2019 р.)

      Проведення методичної ради за темою «Основні завдання дослідно-експериментальної роботи». Визначення кола учасників дослідно-експериментальної роботи, конкретизація завдань діяльності у відповідності до мети дослідно-експериментальної роботи. Формування творчої робочої групи.

      Обґрунтування можливості проектування освітньо-логістичних систем в закладах професійної (професійно-технічних) освіти. Вивчення стану

досліджуваної проблеми, вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження педагогічної логістики в управління розвитком  закладів професійної освіти.

Створення блогу, де буде висвітлено інформацію щодо ходу проведення дослідно-експериментальної роботи. Підведення підсумків експериментальної діяльності за 2019 рік.

          Другий етап: формувальний (січень 2020 р. – серпень 2022 р.)

Створити банк результатів упровадження педагогічної логістики в управління розвитком ЗП(ПТ)О.

Розробити технологію управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики .

Експериментально перевірити ефективність впровадження логістичної моделі управління розвитком ЗП(ПТ)О.

Розробити та апробувати методичні рекомендації щодо управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики.

Провести всеукраїнський вебінар з визначеної теми.

Підготувати звіт про результати ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи за 2020 – 2021 рр.

Третій етап: узагальнювальний (вересень 2022 р. – грудень 2023 р.)

Брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з проблеми дослідження.

Впровадження системи управління розвитком закладів професійно-технічної освіти на засадах педагогічної логістики.

Систематизація результатів дослідно-експериментальної роботи.

Провести всеукраїнський науково-практичний семінар з визначеної теми

Опублікування результатів дослідження, висвітлення їх в засобах масової інформації.

  13. Очікувані результати

  У результаті здійснення дослідно-експериментальної роботи з теми «Управління розвитком  закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики»передбачається:

 підвищення якості освітніх послуг на базі ЗП(ПТ)О;

 зростання рівня конкурентоспроможності ЗП(ПТ)О;

      створення освітньо-логістичних бізнес-інкубаторів на базі ЗП(ПТ)О Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»;

      логістична модель управління розвитком ЗП(ПТ)О Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»;

 розробка спецкурсу «Педагогічна логістика в системі управління розвитком закладу професійної освіти» для системи підвищення кваліфікації керівників ЗП(ПТ)О.

14Інформація про керівників дослідно-експериментальної роботи, наукового керівника експерименту

Автори ініціативи експерименту
Прізвище, ім’я, по батьковіМикитюк Світлана Миколаївна
Адреса, № телефону, е-mail58000, м. Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 16, 0372- 52-34-08,  nmc_pto_cv@ukr.net, smykytjuk@ukr.net
Місце роботи, посададиректор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області
Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступіньспеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Прізвище, ім’я, по батьковіОдайський Савелій Іванович
Адреса, № телефону, е-mail58032, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 8 0372-55-84-18, vpur@ukr.net
Місце роботи, посададиректор Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки
Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступіньспеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук
Прізвище, ім’я, по батьковіЦимбал Орися Василівна
Адреса, № телефону,  е-mail58000, м.Чернівці, вул.Руська, 228-Б, 0372-54-57-12,  ptu13@ukr.net
Місце роботи, посададиректор ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»
Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступіньспеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Науковий керівник
Прізвище, ім’я, по батьковіСергеєва Лариса Миколаївна
Адреса, № телефону04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-а, e-mail: lase2508@gmail.com тел. 099-650-22-80
Місце роботи, посадапрофесор кафедри професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступіньдоктор педагогічних наук, професор

        15. Наукові консультанти

  Мірошніченко Катерина Борисівна, заступник директора-начальник

відділу змісту та організації навчального процесу  Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України

  Кінах Нелля Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент ІППО

  16. Склад творчої групи

        Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області;

Одайський Савелій Іванович, директор Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, кандидат педагогічних наук;

Цимбал Орися Василівна, директор ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

       Сергеєва Лариса Миколаївна, професор кафедри професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, науковий керівник експериментального педагогічного майданчика (за згодою);

Мірошніченко Катерина Борисівна, заступник директора-начальник відділу змісту та організації навчального процесу  Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою);

 Кінах Нелля Володимирівна, кандидат економічних наук. доцент ІППО (за згодою);

 Станко Галина Володимирівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, спеціаліст вищої категорії,  кандидат економічних наук;

 Мартинюк Веронія Адамівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, спеціаліст вищої категорії,  кандидат педагогічних наук, доцент;

 Голубяк Наталія Миколаївна,  методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Жукотинська Валентина Дмитрівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Писаревська Галина Миколаївна, заступник директора з навчально-виробничої роботи Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

 Висоцька Яна Олегівна, методист Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

 Хортюк Ілля Михайлович, викладач Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, спеціаліст вищої категорії, голова методичної комісії;

Цап Олександр Вікторович, старший майстер Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, спеціаліст вищої категорії;

Лакатуш Анна Вікторівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТН Чернівецький професійний ліцей сфери послуг», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

 Симонова Лідія Вікторівна, методист Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Савчук Броніслав Радович, старший майстер ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг».

17.  Науково-методичне забезпечення експерименту

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від                                   7 листопада 2000 року № 522, зареєстроване в Міністерстві юстиції України        26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 року № 1352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2111/22423).

18. Кадрове забезпечення  експерименту

Згідно з  штатним розписом Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у  Чернівецькій області.

  19. Матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

        Матеріально-технічна база Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у  Чернівецькій області.

      20. Фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Фінансування дослідно-експериментальної роботи може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду навчального  закладу, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами професійно-технічного навчального закладу, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Заступник начальника управління

освіти і науки, начальник відділу

професійної освіти та ліцензування                                       Л.БУРЧЕНКО

Директор Навчально-

методичного центру

ПТО у Чернівецькій області                                                     С.МИКИТЮК

                                                                               Додаток 2

                                                                               До наказу Департаменту освіти

                                                                               і науки облдержадміністрації

                                                                               ________      ___________

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи з теми «Управління розвитком  закладів професійної (професійно-технічної)  освіти на засадах

 педагогічної логістики

 на базі  Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки

Державного професійно-технічного навчального закладу

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» на 20192023 рр.

Заходи, спрямовані на реалізацію
завдань експерименту
Терміни виконанняОчікувані результати
  І. Констатувальний етап (квітень 2019 – січень 2020 р.)  
1.Проведення методичної ради за темою «Основні завдання дослідно-експериментальної роботи»Квітень 2019 р.Ознайомлення із завданнями експерименту
2.Визначення кола учасників дослідно-експериментальної роботи, конкретизація завдань діяльності у відповідності до мети дослідно-експериментальної роботи. Формування творчої робочої групиКвітень 2019 р.Готовність учасників до роботи в умовах експерименту. Наказ щодо створення творчої робочої групи. План діяльності творчої групи щодо вирішення завдань дослідно-експериментальної роботи
3.Обґрунтування можливості проектування освітньо-логістичних систем в професійно-технічних навчальних закладахТравень  2019 р.Аналіз щодо проведення експериментальної роботи
4.Вивчення стану досліджуваної проблеми, вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження педагогічної логістики в управління розвитком  закладів професійної освітиЧервень- вересень 2019 р.Аналіз прогресивних конструктивних ідей щодо їх використання в системі управління розвитком  закладів професійної освіти
5.Інформаційне забезпечення щодо ходу проведення дослідно-експериментальної роботиЖовтень-листопад 2019 р.Створення блогу, де буде висвітлено інформацію щодо ходу проведення дослідно-експериментальної роботи
6.Підведення підсумків експериментальної діяльності за 2019 рік.Грудень 2019 р.Проміжний звіт результатів дослідно-експериментальної діяльності. Публікації з теми дослідження у наукових виданнях, засобах масової інформації
  II. Формувальний етап (січень 2020 р. – серпень 2022 р.)  
1.Створення банку результатів упровадження педагогічної логістики в управління розвитком ПТНЗСічень-березень 2020 р.Банк даних інноваційного педагогічного та виробничого досвіду, авторські педагогічні технології по впровадженню педагогічної логістики в управління розвитком ПТНЗ
2.Розробка технології управління розвитком закладів професійно-технічної освіти на засадах педагогічної логістикиКвітень –жовтень 2020 р.  Створення логістичної моделі управління розвитком закладів професійно-технічної освіти
3.Експериментальна перевірка ефективності впровадження логістичної моделі управління розвитком професійно-технічних навчальних закладівлистопад  2020 р. – січень 2021 р.Аналіз ефективності впровадження логістичної моделі управління розвитком професійно-технічних навчальних закладів
4Розроблення та апробація методичних рекомендацій щодо управління розвитком професійно-технічних навчальних закладів на засадах педагогічної логістикиЛютий 2022-квітень 2022Створення навчально-методичних рекомендацій щодо управління розвитком професійно-технічних навчальних закладів на засадах педагогічної логістики
5.Проведення всеукраїнського вебінару з визначеної темитравень 2022Висвітлення реалізації визначеної теми  на всеукраїнському рівні
6.Підготовка звіту про результати ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи за 2020 – 2021 рр.Червень-серпень 2022 р.Звіт про результати формувальногоетапу дослідно-експериментальної роботи
  III. Узагальнювальний етап (вересень 2022 р. – грудень 2023 р.)  
1. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з проблеми дослідженняВересень 2022 р. – листопад     2022 рЗбірники матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столах» з проблеми дослідження
2.Впровадження системи управління розвитком закладів професійно-технічної освіти на засадах педагогічної логістикижовтень 2022 р. – квітень 2022 р.Методична база формування педагогічної логістики в освітньому менеджменті закладів професійно-технічної освіти
3.Систематизація результатів дослідно-експериментальної роботиЧервень – листопад 2023 р.Підсумковий звіт про результати дослідно-експериментальної роботи
4.Проведення всеукраїнського науково-практичного семінару з визначеної темиЛистопад 2023 р.Висвітлення результатів роботи на всеукраїнському рівні.
5.Опублікування результатів дослідження, висвітлення їх в засобах масової інформаціїВересень 2023 р. -грудень 2023 р.Статті, доповіді, публікації у профільних виданнях

Заступник начальника управління

освіти і науки, начальник відділу

професійної освіти та ліцензування                                       Л.БУРЧЕНКО

Директор Навчально-

методичного центру

ПТО у Чернівецькій області                                                     С.МИКИТЮК