Методичні рекомендації щодо ведення журналів


Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання здобувачів освіти ПТНЗ

Типові помилки при веденні журналів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№59 від 26 січня 2011 року

Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів

На виконання статей 7 і 26 Закону України “Про професійно-технічну освіту“, Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419, Типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічній освіті, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.06.2001 №459, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти з 2011/2012 навчального року забезпечити впровадження Інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику Міністерства, газеті “Освіта України”, розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інтернет-порталі “Єдине освітнє інформаційне вікно України” (www.osvita.com).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора департаменту професійно-технічної освіти Супруна В.В.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 січня 2011 р. №59

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення журналу обліку ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення журналу та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів.

1.2. Дія Інструкції поширюється на професійно-технічні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

2. Порядок ведення журналу

Загальні вимоги до ведення журналу

Журнал обліку теоретичного навчання (далі – журнал) – це обов’язковий документ професійно-технічного навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень здобувачів освіти, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

1. Зміст;

2. Правила ведення журналу;

3. Загальні відомості про здобувачів освіти (форма №1);

4. Навчальні предмети (форма №2);

5. Порядок реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти (форма №3);

6. Результати медичного огляду здобувачів освіти (форма 4);

7. Підсумки навчально-виховної роботи (форма №5);

8. Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу.

Правила ведення журналу

ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КЛАСНИМ КЕРІВНИКОМ (КУРАТОРОМ) ТА ВИКЛАДАЧАМИ. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів в журналі, який розрахований на н/рік.

Зразок журналу затверджується наказом Міністерства освіти і науки України і є єдиним. Термін зберігання журналу – 10 років.

На титульній сторінці журналу (зразок додається) вказується повна назва навчального закладу, номер групи, відділення, курс (рік) навчання, професія, навчальний рік, прізвище, ім’я, по батькові майстра виробничого навчання та класного керівника.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану професійно-технічного навчального закладу з урахування поділу груп на підгрупи під час вивчення окремих предметів здійснює заступник директора з навчально-виробничої роботи.

На кожний навчальний предмет виділяється необхідне число сторінок, в залежності від кількості відведених на нього годин і консультацій. Консультації записуються після переліку основних предметів.

Класний керівник (куратор) заповнює сторінки “Зміст”, “Загальні відомості про здобувачів освіти групи” (форма №1) та в усіх формах В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ ЗАПИСУЄ ПРІЗВИЩА ТА ІМЕНА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я, по батькові викладача.

Викладач заповнює форму №2, де виставляє відвідування, поточну успішність здобувачів освіти, записує зміст проведених уроків, домашнє завдання, кількість витрачених годин (одна академічна година).

Дата проведення занять записується дробом, числівник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року.

У графі “Зміст уроку” відповідно до поурочно-тематичного плану з навчального предмету записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

Відсутність здобувача освіти позначається буквою “н”. Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених здобувачем освіти уроків.

Оцінки за контрольні, лабораторні та інші роботи виставляються в графі їх проведення.

В кінці кожного семестру і навчального року на лівій стороні форми №2 викладачі виставляють семестрові, річні оцінки навчальних досягнень здобувачів освіти, а також роблять запис (на правій стороні) про виконання навчальних планів і програм.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Оцінки виставляються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання знань здобувача освіти.

Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Якщо здобувач освіти був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

Тематична оцінка може підлягати коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок та оцінок поетапної атестації. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень здобувача освіти з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо здобувач освіти був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності здобувачів освіти, які виявили бажання їх коригувати.

У ТРИДЕННИЙ ТЕРМІН після виставлення семестрової оцінки здобувачі освіти, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на коригування оцінки викладач проводить повторне оцінювання здобувача освіти.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби здобувача освіти чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

У разі виникнення спірної (конфліктної) ситуації наказом керівника професійно-технічного навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичної комісії, педагогічного працівника, який викладає предмет у цій групі, а також затверджується графік проведення оцінювання.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні методичних комісій і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо здобувачеві освіти не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання здобувачів освіти видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 днів після закінчення семестру.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після  виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування здобувачем освіти оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 днів після закінчення поточного навчального року.

У випадку неатестації здобувача освіти за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.

У разі не атестації здобувача освіти робиться відповідний запис – н/а (не атестований (а)).

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності  здобувача освіти проводиться на початку навчальних занять один раз на рік і містить питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки побуту тощо. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності  здобувача освіти затверджується наказом керівника навчального закладу.

Такий інструктаж проводять класні керівники (куратори) груп, викладачі і реєструють в журналі обліку теоретичного навчання здобувачів освіти на окремій сторінці за формою № 3.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед початком кожної лабораторної, практичної роботи тощо. Запис про проведення такого інструктажу проводиться в журналі теоретичного навчання на сторінці предмета у графі “Зміст уроку”, наприклад: Дата, Зміст уроку – проведено інструктаж з БЖД.

Відомості про результати медичного огляду здобувачів освіти записуються медичним працівником у форму № 4.

Здобувачі освіти, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з предмета “Фізична культура”, при виставленні тематичних, семестрових, річних балів робиться відповідний запис – зар.(зараховано).

У випадках, коли здобувачі освіти звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, навчального предмету “Захист Вітчизни” при виставленні тематичних, семестрових, річних балів робиться відповідний запис – зв. (звільнений(а)).

Оцінки навчальних досягнень здобувачів освіти за семестр і навчальний рік, а також відомості про виконання навчальних планів викладачі заносять на сторінки “Підсумки навчально-виховної роботи” (форма №5). Оцінки з теоретичного навчання на цих сторінках виставляються класним керівником (куратором) групи. Оцінки з поведінки, загальна кількість годин, пропущених кожним здобувачем освіти із теоретичного і виробничого навчання, проставляються класним керівником (куратором) разом з майстром групи.

Записи в журналі ведуться державною мовою і проводяться чорнилами (пастою) синього кольору чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Контроль за веденням журналу здійснюється керівником навчального закладу (заступником) протягом навчального року не менше 4 разів.

На сторінку “Зауваження щодо ведення журналу” керівник професійно-технічного навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, у разі необхідності, терміни усунення зауважень. Викладач ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідністю, – відмітку про усунення.

Контроль за станом ведення журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

Зразок розділів та форм журналу з обліку теоретичного навчання здобувачів освіти у професійно-технічних навчальних закладах додається.

Заступник директора, начальник відділення змісту ПТО  Н.О. Ковтуненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 26 січня 2011 р. №59

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення журналу обліку виробничого навчання здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів.

1.2. Дія Інструкції поширюється на професійно-технічні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

2. Порядок ведення журналу

Загальні вимоги до ведення журналу

Журнал обліку виробничого навчання (далі – журнал) – це обов’язковий документ професійно-технічного навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за відповідний рівень кваліфікації за семестр, рік, виставляються поточні оцінки, ведеться облік тематичних оцінок знань, умінь і навичок здобувачів освіти (слухачів), перевірних робіт, кваліфікаційних пробних робіт, виконання навчальних програм в період виробничої практики тощо. Журнал ведеться протягом усього періоду навчання.

Журнал має розділи:

1. Правила ведення журналу;

2. Загальні відомості про здобувачів освіти групи (форма 1);

3. Облік виробничого навчання (форма №2);

4. Перелік-протокол  кваліфікаційних пробних робіт з професії (форма №3);

5. Підсумки виробничого навчання і практики за рівнем кваліфікації за І,ІІ семестр та рік (форма №4);

6. Зауваження майстра;

7. Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу.

Правила ведення журналу

Журнал ведеться майстрами, які проводять виробниче навчання у навчальній групі.

На титульній сторінці журналу (зразок додається) вказується повна назва навчального закладу, номер групи, відділення, професія, навчальний рік, прізвище, ім’я, по батькові майстра виробничого навчання.

Загальні відомості про здобувачів освіти групи (форма №1) заповнюється майстром, закріпленим за даною групою згідно з поіменною книгою, особовими справами і наказами про зарахування здобувачів освіти. У графі “додаткові відомості” робиться примітка про відрахування чи переведення здобувачів освіти.

У формі №2 ведеться облік виробничого навчання здобувачів освіти. У ній зараховується відвідування і поточна успішність здобувачів освіти, записується кількість затрачених годин, назви тем і короткий зміст навчально-виробничих робіт, згідно яких вони виконуються, та інструктаж з охорони праці. Відсутність здобувачів освіти на заняттях у формі №2 позначається буквою “н”.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Оцінки виставляються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляються за підсумками виконаного здобувачами освіти кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів, пристосувань та виконанням вимог охорони праці.

Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання знань здобувача освіти.

Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Якщо здобувач освіти був (ла) відсутній (я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав (ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

Тематична оцінка може підлягати коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень здобувача освіти з виробничого навчання протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо здобувач освіти був (ла) відсутній (я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності здобувачів освіти, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки здобувачі освіти, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на коригування оцінки викладач проводить повторне оцінювання здобувача освіти.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби здобувача освіти чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

У разі виникнення спірної (конфліктної) ситуації наказом керівника професійно-технічного навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичної комісії, педагогічного працівника, який викладає предмет у цій групі, а також затверджується графік проведення оцінювання.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні методичних комісій і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст навчально-виробничих робіт усіх тем, що вивчалися протягом семестру.

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. У разі, якщо здобувачу освіти не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання здобувачів освіти видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 днів після закінчення семестру.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування здобувачами освіти оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 робочих днів з дня закінчення виконання робочого навчального плану.

У випадку неатестації здобувача освіти за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці і їх реєстрація регламентується Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 07.07.2006р. за №806/12680.

Первинний інструктаж з питань охорони праці здобувачів освіти на робочому місці проводиться перед початком навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, пристроїв, інструментів, матеріалів тощо. Запис про проведення такого інструктажу здійснюється у журналі виробничого навчання на сторінці предмета у графі “Назва теми програми, теми уроку і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконуються” – проведено інструктаж з питань охорони праці.

На сторінці “Перелік-протокол кваліфікаційних пробних робіт з професії” (форма №3) ведеться облік робіт у терміни, передбачені навчальним планом та фіксуються показники з розряду робіт, кількості, норми на одиницю робіт і фактично затраченого часу, відсоток виконання завдання і оцінка за виконану роботу.

Підсумки виробничого навчання за І, ІІ семестр і навчальний рік кожного курсу навчання відображують на сторінці “Підсумки виробничого навчання за І, ІІ семестр та рік” (форма №4). Тут же записують результати перевірочних (кваліфікаційних) робіт і підсумки кваліфікаційної атестації здобувачів освіти.

На сторінках “Зауваження майстра” майстром відмічаються випадки невиконання навчальних програм, їх причини, а також прийняті їм відповідні заходи.

На сторінку “Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу” керівник професійно-технічного навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, у разі необхідності, терміни усунення зауважень. Майстер ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідністю, – відмітку про усунення.

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ЯК АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Записи в журналі ведуться державною мовою чорнилами (пастою) синього кольору чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Журнал кожної навчальної групи повинен зберігатись протягом п’яти років після випуску здобувачів освіти з професійно-технічного навчального закладу.

Зразок журналу з обліку виробничого навчання здобувачів освіти у професійно-технічних навчальних закладах додається.

Заступник директора, начальник відділення змісту професійно-технічної освіти       Н.О.Ковтуненко

Типові помилки при веденні журналів теоретичного навчання

 1. Несвоєчасно заповнюються  відомості про відрахування, а особливо у Ф.1 і Ф.5.
 2. Не повністю заповнені дані про здобувачів освіти у Ф.1
 3. Мало поточних оцінок. Є уроки де опитування не проводилося,  оцінки тільки за ЛПР.
 4. Стоять крапки у клітинках для оцінок.
 5. Не ставиться оцінка на користь здобувача освіти при 2-х з різницею у 1 бал.
 6. ПРОПУСКАЮТЬ ПІДПИСИ ЗА ПРОВЕДЕНИЙ УРОК.
 7. Пропускають запис про проведення інструктажу з БЖД при проведенні ПР, ЛПР, ЛР.
 8. Виправлення, заклеювання, замазування. ВИПРАВЛЕННЯ – ТІЛЬКИ ДИРЕКТОРОМ.
 9. ТО – замість «н/а» – «н» ?
 10. Не перездані ЛР – для чого скорегована?
 11. Домашнє завдання – обов’язково вказувати сторінки підручника або параграф.
 12.  У Ф.4 – обов’язково підписи медпрацівника і керівника фізичного виховання.
 13.  Є оцінки за 1 або 2 ТО, а за семестр оцінки не виставлено.
 14.  Немає поточних оцінок зовсім, а ТО виставлено.
 15.  Невірно підраховують підсумкові «ТО», за семестр, річну.
 16.  Немає підпису викладача під підсумками за семестр.
 17.  Немає підписів у Ф.5.
 18.  ЛПР (ЛР, ПР) на одному уроці, а оцінки на другому.
 19.  Обведення оцінок – рахується як виправлення.
 20.  Переносять на 2-гу сторінку «скореговане» і «пропуски».
 21.  При наявності прогулів – не може бути виставлена «зразкова» поведінка.
 22.  Забувають виставити оцінки за контрольні роботи, диктанти, твори тощо.
 23.  Іноземна мова – до 10 занять «Фахове читання» – не вказані теми.
 24.  Пропущені теми 1-2 уроків, якщо – записали якусь тему двічі – програма не виконана.
 25.  Замість останнього уроку – заліку – узагальнююча тема (або інша) або навпаки.
 26.  Пропускають проведення ПР, ЛПР, немає після графи «скореговане».
 27.  Є записи тем у вільному переказі, або трактуванні, теми 2-х уроків міняють місцями.
 28.  Фізо – замість скакалок – гранати, сачків – крос.
 29.  Домашнє завдання – на 2 уроки одне.
 30.  Записують тему – половину – місце є, але речення не дописують.
 31.  ЛПР – а  тему не вказують.
 32.  2 різні теми ЛР, а записують одну на 2 уроки.
 33.  Тема 1-го уроку записана на 2 уроки, а тема 2-го уроку зовсім не   записана.
 34.  Згідно плану ПР, записують – ЛПР і навпаки.
 35.  Невірно переписують тему уроку «вимірювання» – «випромінювання».
 36.  Пишуть слово «тематична».
 37.  Пропущено тему одного і того ж уроку в журналах 4-х груп. Потрібно внести зміни до поурочно-тематичного плану.
 38.  При виставленні оцінки «незадовільно»  у Ф.5 – здобувач освіти відраховується.
 39.  Здобувач освіти відрахований, прогулів 500 годин, а виставлено річну задовільну поведінку.
 40.  Фізо – здобувачі освіти у спецмедгрупі (про що є запис у Ф.4), але оцінки стоять.
 41.  Заповнення журналу наперед – потім забувають поставити підпис.
 42.  Несвоєчасно пишуться списки, невірно назви предметів, не вказано прізвищ викладачів.
 43.  Зміст уроків записують знизу вверх.
 44.  Записи олівцем.
 45.  Склеєні сторінки між собою.
 46.  Немає підпису про ознайомлення з Правилами ведення журналу.
 47.  Сторінки пронумеровані не до кінця Журналу.
 48.  У змісті не проставлено сторінок, особливо п.п. 1-3, 47.
 49. Не завжди виставляють оцінки за виробниче навчання у Ф.5 журналу теоретичного навчання.
 50.  Використання різнокольорових чорнил.
 51.  Скорочення назв предметів.
 52.  У Ф2 – ДЗ – вказати хоча б 1раз назву і автора підручника сторінки якого записуєте..

Типові помилки при веденні журналів виробничого навчання

 1. Немає підпису про ознайомлення з Правилами ведення журналу.
 2. Сторінки пронумеровані не до кінця Журналу.
 3. Невірно підраховують підсумкові «ТО», за семестр, річну.
 4. Невірно перенесено оцінки за «перевірочні» у Ф.2.
 5. Невірно перенесено оцінки семестрові, річні з Ф.2 у Ф.5.
 6. Немає підписів асистента за «перевірочну», або «пробну».
 7. Виправлення оцінок – тільки директором.
 8. ПРОПУСКАЮТЬ ПІДПИСИ ЗА ПРОВЕДЕНІ УРОКИ, ЗА ПІДСУМКОВИЙ ЗАПИС.
 9. Помилково ставлять невідомо які оцінки у графу «Рівень кваліфікації».
 10. Не вказують назву теми програми.
 11. Розтягують написання теми уроків, помилково двічі розписуються.
 12.  Не завжди записують відробки за пропущені години.
 13.  Виправлення, заклеювання, замазування. Виправлення оцінок і підписів – тільки директором з відповідним записом, підписом і печаткою.
 14.  У змісті не проставлено сторінок, особливо п.п. 1-3, 47.
 15.  Не повністю заповнені дані про здобувачів освіти і батьків у Ф.1
 16.  При виконанні «перевірочних», або «пробних» робіт у кожного здобувача освіти повинна бути зазначена своя тема, своє особисте завдання, а якщо робота у всіх загальна, то повинна відрізнятися варіантами, або номерами завдань тощо.
 17.  Використання різнокольорових чорнил.
 18.  Інструктаж при користуванні медичним обладнанням, але в цієї темі ще вивчається  – харчування і транспортування.
 19.  Не повністю заповнена  титульна сторінка.
 20.  Немає запису про проведення інструктажу при вивченні механізмів, пристроїв тощо.
 21.  Не записано відробки пропущеної теми.
 22.  Якщо вивчення програми починається не з першої теми (П,Ш курс) а продовжується, треба вказати назву теми, що вивчається.
 23.  Підпис двічі за проведення попереднього або наступного уроку.
 24.  Немає графи «скореговано» після тематичного оцінювання.
 25.  Немає підпису майстра що на заміні.
 26.  У графі «скореговано» та сама оцінка що й за тематичну.
 27.  Запис про зарахування, або відрахування зроблено без дати.
 28.  На уроці відсутні 50% здобувачів освіти???