Людмила ДОБРЯНСЬКА


Добрянська

Людмила Георгіївна

Дата народження: 05.08.1962р.

Освіта: вища

Навчальний заклад: Київський ордена Леніна політехнічний інститут

Спеціальність за дипломом: Електронні прилади

Кваліфікація за дипломом: інженер електронної техніки

Педагогічний стаж – 23,5 роки

Провідною ідеєю досвіду роботи є підготовка кваліфікованих робітників.

Мета роботи – досягти високого рівня практичної підготовки здобувачів освіти в умовах виробництва акцентуючи увагу на особистісно – орієнтоване навчання, партнерські стосунки навчального закладу з підприємством замовником при підготовці кваліфікованих робітників згідно сучасних вимог за фахом: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» впроваджуючи сучасні технології та обладнання.

Виходячи з методичної концепції майстра виробничого навчання, працюю над методичною проблемою «Особистісно – орієнтоване навчання. Впровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників згідно сучасних вимог підприємств замовників кадрів».

І. Підвищення фахового рівня

Виробниче навчання у професійно-технічних навчальних закладах займає основну частину підготовки, підвищення рівня професійно-практичної підготовки головне завдання майстра виробничого навчання, а також формування ціннісних орієнтацій щодо обраної професії.

Для того, щоб давати практичні знання здобувачам освіти, намагаюсь постійно збагачувати свої знання, розширювати свій світогляд: постійно проходжу стажування, черпаю нову корисну інформацію з фахових журналів, цікавлюсь досвідом досвідчених педагогів, мене також приваблюють цікаві методичні розробки уроків, методи і прийоми роботи новаторів, сучасні технології і виробниче обладнання яке використовується на підприємствах. Сучасне та раціональне використовую на своїх уроках, практикую проведення нетрадиційних уроків, бінарних уроків.

ІІ. Навчально-практична робота зі здобувачами освіти

Урок – основна форма виробничого навчання обов’язкова для всіх здобувачів освіти. Кожний урок становить єдиний процес, в якому виконання усіх завдань здійснюється у взаємному зв’язку. В той же час, загальні закономірності побудови уроку допомагають ефективніше підготуватися до нього впроваджуючи сучасні технології, обладнання яке використовуються на підприємстві застосовуючи особистісно-орієнтовану форму навчання, активне та інтерактивне навчання.

Під час роботи враховую загальні вимоги до проведення сучасного уроку:

 1. розробляю практичні завдання на декілька рівнів, враховуючи творчі здібності кожного здобувача освіти індивідуально, озброюю здобувачів освіти свідомими, глибокими, міцними знаннями;
 2. розробляю інструкційно-операційні карти до виконання практичних завдань, формую в здобувачів освіти міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя; підвищити виховний ефект навчання на уроці, формувати в здобувачів освіти у процесі навчання риси особистості, любов до обраної професії;
 3. здійснюю всебічний розвиток здобувачів освіти, розвиваю їхні загальні та індивідуальні особливості;
 4. формую в здобувачів освіти самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті;
 5. прививаю вміння самостійно вчитися, здійснювати самоконтроль, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання;
 6. формую в здобувачів освіти позитивні мотиви навчальної діяльності, бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.

Найчастіше при проведенні уроків застосовую такі форми і методи:

Особистісно-орієнтоване навчання полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості здобувачів освіти, його здоров’я, індивідуальні здібності, допомагати в становленні його суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості.

Активне навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність здобувачів освіти. Здобувач освіти виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання, питання від здобувачів освіти до педагога, які розвивають критичне і творче мислення.

Інтерактивне навчання. Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх здобувачів освіти. Це – співнавчання, взаємонавчання, де здобувач освіти і педагог є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання навчально-виробничих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і особистісних цінностей, створенню атмосфери творчого співробітництва педагога і колективу здобувачів освіти.

На вибір методів навчання впливають деякі специфічні особливості професійно-практичної підготовки:

1.     Об’єднання навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти із продуктивною працею;

2.     Специфіка організації праці на виробництві, для якого проводиться підготовка робітників;

3.     Прогностична модель робітника професії, орієнтуючись на яку, обираються методи навчання, що формують різний рівень сенсорних, моторних і інтелектуальних умінь і навичок і відповідне їм співвідношення репродуктивних, евристичних і проблемних методів навчання;

4.     Системи професійно-практичної підготовки властиві даній професії;

5.     Етапи формування професійних умінь і навичок здобувачів освіти.

Отже, методи професійно-практичної підготовки можна визначити як дидактичну систему, що містить сукупність способів і прийомів спільної діяльності майстра і здобувачів освіти, за допомогою яких здобувачі освіти набувають професійні знання, уміння і навички, професійну майстерність.

Репродуктивні методи доцільно застосовувати при – відсутності опорних знань і умінь здобувачів освіти, при формуванні складних професійних умінь, при закріпленні нових умінь і формуванні навичок.

Продуктивні методи більш ефективні на завершальних етапах вивчення теми, коли здобувачі освіти володіють запасом знань, умінь, і необхідно сформувати професійно значущі практичні уміння і навички:

 • взаємозв’язок практичних професійних знань, умінь і навичок з теоретичним навчальним матеріалом;
 • підготовленість здобувачів освіти до сприйняття навчальної інформації і виконання трудових дій на заданому рівні;
 • рівень засвоєння, на якому повинні бути сформовані знання і практичні уміння: загальне ознайомлення, відтворення, міцне оволодіння, перенос у нові умови; зростання професійної самостійності в процесі оволодіння знаннями, уміннями, навичками;
 • матеріально-технічну базу при організації уроку виробничого навчання;
 • ліміт навчального часу;
 • професійну компетентність майстра виробничого навчання, яка- обумовлена досвідом, рівнем педагогічної майстерності, особистісними якостям. Велику увагу приділяю:
 • забезпеченню міжпредметних зв’язків як засобу реалізації компетентнісного підходу до уроків виробничого навчання;
 • оцінці діяльності здобувачів освіти не лише за кінцевим результатом, а й в ході виконання практичного завдання з виробничого навчання в поточному інструктажі.
 1. ІІІ. Навчально – виховна робота
 2. Метою виховної роботи в ПТНЗ є всебічний розвиток особистості здобувача освіти. Специфіка виховної роботи на сучасному етапі полягає у:
 3. набутті молодим поколінням соціального досвіду;
 4. успадкуванні духовних надбань українського народу;
 5. досягненні духовної культури спілкування міжнаціональних взаємин;
 6. формуванні у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури; розвитку індивідуальних здібностей і талантів.

ІV. Удосконалення досвіду роботи

Працюючи зі здобувачами освіти, роблю висновок, що всі перераховані форми роботи мають кінцеву мету сформувати в здобувачів освіти уміння і практичні навички, щоб в подальшому реалізувати себе як кваліфіковані робітники «Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення» на підприємствах. По закінченню ПТНЗ здобувачі освіти повинні вміти самостійно працювати як кваліфіковані конкурентоспроможні робітники на підприємствах.

Завданням майстра виробничого навчання є сформувати гармонійно розвинену, конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації в умовах виробництва. А це означає, що всі зусилля повинні бути спрямованими на підготовку кваліфікованого робітника «Оператора з обробки інформації та програмного забезпечення».