Збірник диктантів та переказів професійного спрямування з української мови. І – ІІІ курси: методична розробка


Збірник диктантів та переказів професійного спрямування з української мови. І – ІІІ курси: методична розробка / укладачі  – Чернівці, 2018. –  с.

Уміщено дидактичний матеріал для використання на уроках української мови (диктанти, тексти для контрольного читання мовчки та аудіювання із запропонованими тестовими завданнями та відповідями) з професій «», укладено відповідно до чинної програми.

Рекомендовано викладачам-словесникам, учням І – ІІІ курсів професійно-технічних навчальних закладів.

Зміст

1. текстуальні диктанти

2. вибіркові диктанти

3. тексти для переказів

Збірник текстів диктантів, переказів, аудіювання, професійного спрямування з української мови. І – ІІІ курси: методична розробка / упорядники: Лупул К.В., Рогозевич Г.М,. Радомська Н.М.– Чернівці, 2018. – с.

У збірнику вміщено дидактичний матеріал для використання на уроках української мови (диктанти, перекази, тексти для аудіювання із запропонованими тестовими завданнями професійного спрямування) для професій «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ», «Діловод», «Секретар керівника», «Адміністратор», укладено відповідно до чинної програми. Його мета полягає в тому, щоб систематизувати здобуті знання з орфографії; підвищити культуру фахового мовлення майбутнього кваліфікованого робітника учнів, які навчаються за професіями.

Рекомендовано викладачам-словесникам, учням І – ІІІ курсів професійно-технічних навчальних закладів.

ЗМІСТ

1.СЛОВНИКОВІ ДИКТАНТИ 
1.1.Апостроф4
1.2.М’який знак4
1.3.Зміни приголосних при словотворенні5
1.4.Спрощення в групах приголосних5
1.5.Подовження і подвоєння приголосних5
1.6.Правопис префіксів6
1.7.Правопис суфіксів6
1.8.Написання складних іменників7
1.9.Написання складних числівників та займенників8
1.10.Написання прислівників, прикметників8
1.11.Прийменники, сполучники, частки9
1.12.Не з різними частинами мови10
1.13.Вживання великої букви10
1.14.Написання слів іншомовного походження11
2.ТЕКСТУАЛЬНІ ДИКТАНТИ 
2.1.Рідне слово12
2.2.Мовні обов’язки громадян13
2.3.Рідна мова14
2.4.Інформаційна культура15
2.5.Мова і мовлення людей16
3.ПЕРЕКАЗИ 
3.1.Здатність зрозуміти ближнього17
3.2.Книжка і комп’ютерні технології19
3.3.Інформаційні ресурси Інтернету21
4.АУДІЮВАННЯ 
4.1.Ораторське мистецтво23
4.2.Комп’ютер: як зберегти здоров’я?32
4.3.Телефонна розмова у сфері ділового спілкування36
 Використана література42