Правила прийому до ліцею


ПОГОДЖЕНО
  Директор Департаменту освіти і науки
Чернівецької ОДА
_____Людвига ЦУРКАН
___ _______________ 2020 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
  Директор Державного професійно-технічного
навчального закладу 
«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»
___________Орися ЦИМБАЛ
___ ________________ 2020 р.  

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного професійно-технічного навчального закладу

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

на 2021 рік

(нова редакція)

розроблено на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 (зі змінами, внесеними згідно

з наказами МОНУ від 09.04.2014 № 344, від 07.02.2019 № 152), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 823/23355

та затверджено директором Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 27.11.2020 № 3)

Чернівці, 2020

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Держаного професійно-технічного навчального закладу

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

на 2021 рік

І.   Загальна частина

1.1.    Ці Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг», розроблені на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОНУ від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, № 1550 від 12.12.2019), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 з врахуванням:

Статуту Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг», (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2020 № 105, зареєстрованого  за номером справи: 1_038_002993_39 код: 236226320044 13.02.2020) (додаток 1);

Безстрокової ліцензії на провадження освітньої діяльності (наказ МОН України від 17.08.2020 р. № 209-Л) (додаток 2);

Витягу ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти  (додаток 3).

1.2.    До Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» (далі Ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.    Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних та політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у Ліцеї відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.    Прийом громадян до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітнім рівнем: професійна (професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник».

1.5.    Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за регіональним замовленням – за рахунок видатків з бюджету міста Чернівці, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

Здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок субвенції з Державного бюджету України.

1.6.    Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ.  Приймальна комісія

2.1.   Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія, що функціонує на підставі Положення про приймальну комісію Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг», затвердженого директором Ліцею 27.11.2020 (додаток 4).

2.2.   Очолює приймальну комісію директор Ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи (Накази ДПТНЗ «ЧПЛСП» від 27.11.2020 № 195 «Про затвердження роботи приймальної комісії ДПТНЗ «ЧПЛСП» у 2021 році» (додаток 5); від 31.08.2020  № 135 «Про затвердження профорієнтаційних заходів у 2020/2021 н.р.» (додаток 6).

2.3.   Правила прийому до Ліцею на 2021 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил, затверджені директором Ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.   Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов здобуття освіти, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, слухачів, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5.   Правила прийому до Ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, офіційний сайт ДПТНЗ «ЧПЛСП»  www.licey-cv.com та обумовлюють:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією (додаток 7);

вимоги до освітнього рівня  вступників за кожною професією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання\термін здобуття освіти за професіями (додаток 8);

форми та ступеневість навчання/здобуття освіти;

обмеження з професій за медичними показниками здійснюється  відповідно до вимог наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/1413),  згідно Закону України «Про зайнятість населення»;

обмеження з професій може бути, якщо вступникам протипоказане здобуття освіти за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством України;

обмеження за статтю не допускаються.

Ліцей здійснює набір вступників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової середньої освіти (9 класів), відповідно до регіонального замовлення та ліцензованого обсягу в 2021 році за професіями.

Прийом до Ліцею проводиться шляхом проведення конкурсу свідоцтв про базову середню освіту, свідоцтв про повну середню освіту. При наявності у вступників однакового середнього балу документів про освіту додатково проводиться співбесіда.

При виникненні спірних питань щодо результатів співбесіди з вступниками проводиться додаткове психолого-діагностичне тестування практичним психологом Ліцею та застосовується рейтинговий конкурс свідоцтв про базову та свідоцтв (атестатів) про повну загальну середню освіту. Додаткові  переваги отримують вступники, що мають сертифікати, отримані під час профорієнтаційних заходів.

У разі незгоди з результатами конкурсу вступник має право у триденний термін після їх оголошення подати відповідну заяву на ім’я голови апеляційної комісії. Апеляційна комісія у триденний термін з дати отримання заяви зобов’язана розглянути заяву та про результати її розгляду невідкладно повідомити вступника у письмовій формі.

Порядок роботи приймальної комісії:

розпочати прийом документів з 15 травня по 25 серпня;

прийом документів проводити щоденно з 9:00 до 17:00;

субота, неділя, державні свята – вихідні.

Ліцей гарантує надання місць в гуртожитку для 120 здобувачів освіти, які проживають за межами м. Чернівці. Гуртожиток надається на навчальний рік, згідно договору на проживання. Заселення здобувачів освіти до гуртожитку буде відбуватись 31 серпня 2021 року.

2.6.   Строки проведення прийому  для здобуття освіти за регіональним замовленням: з 15 травня до 25 серпня 2021 року.

У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної компанії, термін прийому документів може бути продовжено.

Приймальна комісія працює за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 228-Б, каб. 1.

ІІІ.    Документи для вступу

3.1.   Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття  освіти, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-о, 086-у), яка доповнюється довідкою про щеплення ф. 063-о (оригінал)

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);

письмову згоду на обробку персональних даних.

Вступники пред’являють особисто:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (паспорт громадянина України, ID карту, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

документ, що посвідчує спеціальний статус особи, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2.   Особи, які направляються для здобуття освіти підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3.   Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною комісією документів. Корінець розписки долучається до документів вступника.

ІV.    Умови прийому

4.1.   Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників за результатами середнього балусвідоцтв про базову середню освіту, свідоцтв про повну середню освіту. При наявності у вступників однакового середнього балу документів про освіту додатково проводиться співбесіда щодо перевірки рівня знань, умінь та здібностей до певного виду діяльності (професії), за результатами якої приймається протокольне рішення рекомендувати/не рекомендувати вступника до зарахування.

4.2.   Конкурсний відбір проводиться 25-26 серпня 2021 р. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, оголошуються 26 серпня 2021 року.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» за комплексними завданнями, підготовленими та погодженими відповідними методичними комісіями Ліцею (наказ МОН України від 06.06.2014 № 688 «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів»), затвердженими рішенням педагогічної ради.

4.4. Прийом до Ліцею осіб з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраною професією, здійснюється поза конкурсом.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V.      Зарахування

5.1.   Зараховуються поза конкурсом:

категорії громадян, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2019 № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти з особливими  освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним/державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2.   Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням для здобуття освіти.

5.3.   Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування для здобуття освіти до Ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4.   У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови апеляційної комісії.

5.5.   Зарахування здобувачів освіти до Ліцею здійснюється наказом директора Ліцею, персональні дані вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

5.6.   Після конкурсного відбору зарахування до Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між Ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про здобуття освіти та подальше працевлаштування.

VІ.    Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2.   Особи, які без поважних причин не приступили до занять упродовж 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3.   Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж упродовж п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4.   Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються упродовж одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5.   Контроль за дотриманням Ліцеєм цих Правил здійснюється Міністерством освіти і науки України, Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Департаментом освіти і науки облдержадміністрації у межах делегованих повноважень.

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи                                                Анна ЛАКАТУШ

Заступник директора

з виховної роботи                                                                         Людмила ТКАЧ

Голова профспілкового комітету                                    Олеся БІЛІНСЬКА