Впровадження особистісно орієнтованих технологій в освітній процес


ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

(виступ методиста на педагогічній раді 11.01.2021)

Переорієнтація на методологію особистісно орієнтованого навчання є природним результатом тих змін, які відбуваються в Україні та й у всьому світі. Відповісти на «виклик часу» система загальної середньої освіти зможе на основі реалізації особистісно орієнтованого навчання, яке надає можливість кожному здобувачу освіти реалізувати себе в пізнавальній та інших видах діяльності, створює умови для  повноцінного виявлення та розвитку особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу.

Для реалізації особистісно орієнтованої освіти організовується діяльність, яка охороняє і підтримує здобувача освіти, зберігає, передає й розвиває культуру, створює середовище розвитку здобувача освіти, стимулює індивідуальну та колективну творчість.

Важливою передумовою особистісно орієнтованого навчання та виховання на базі ліцею є діяльність педагогічного колективу над проблемою створення і впровадження проблемно-модульної технології навчання і виховання. Одним із результатів такої діяльності є формування педагога нового типу – педагога-дослідника, педагога-експериментатора. На сучасному етапі розвитку навчального закладу продовжується впровадження проблемно-модульної технології навчання і виховання. Разом із цим з’явилися й утвердилися нові напрями діяльності.

У процесі роботи над реалізацією зазначених напрямів досягнуто значних результатів.

Робота педагогічного колективу над упровадженням особистісно орієнтованої моделі освіти спонукала методичну комісію загальноосвітніх дисциплін гуманітарного циклу під керуванням К.В.Лупул працювати над розробленням та експериментальною перевіркою методики особистісно орієнтованого навчання на уроках української і зарубіжної літератури.

Ключовими ознаками такого навчання є використання суб’єктного досвіду здобувача освіти, реалізація суб’єкт-суб’єктних стосунків учасників навчального процесу, діяльнісна основа навчально-виховного процесу.

Сутністю поняття «діяльнісна основа» є те, що здобувачі освіти вчаться самостійно здобувати і застосовувати знання. Самостійна робота здобувачів освіти як важлива ознака діяльнісної основи передбачає таку організацію процесу навчання, під час якої здобувач освіти здобуває знання, визначає мету своєї діяльності та способи опрацювання матеріалу, готується поділитися здобутими знаннями з одногрупниками, дбаючи про те, щоб інформація зацікавила їх, була для них корисною. При цьому формується критичне ставлення до себе, вміння рецензувати й оцінювати свою роботу й діяльність інших.

У процесі роботи було визначено компоненти особистісно орієнтованого навчання, на реалізацію яких спрямовується діяльність учасників навчального процесу.

Педагогами ліцею перевірено і впроваджено структуруособистісно орієнтованого навчального заняття, яка відрізняється від структури інших типів навчальних занять визначеними  етапами.

Результатом упровадження особистісно орієнтованого навчання у процесі вивчення української і зарубіжної літератури є зростання рівня внутрішньої мотивації здобувача освіти та інтересу до вивчення предмета, подолання тривоги, зміцнення відчуття впевненості та самостійності, формування позитивних концепцій щодо власного майбутнього, зростання рівня навчальних досягнень.

Важливою особливістю особистісно орієнтованого навчання є «визнання, усвідомлення індивідуальності здобувача освіти, його самоцінності, неповторності як людини, його розвитку не як колективного суб’єкта, але, насамперед, як індивіда з неповторним суб’єктним досвідом, сукупністю психічних, культурологічних рис». Таким чином, головною метою уроку літератури має бути відкриття «Я» кожного здобувача освіти, створення умов для його самореалізації у процесі спілкування з художньою літературою, викладачем, одногрупниками.

Особистісно орієнтоване навчальне заняття сприяє не тільки розширенню і вдосконаленню знань здобувачів освіти, а й їхньому саморозвитку, адже здобувачі освіти знайомляться з додатковою критичною літературою, вчаться висловлювати власні судження перед одногрупниками. Перед вивченням теми з метою актуалізації суб’єктного досвіду здобувачів освіти їм пропонується пояснити зміст вислову. Цим самим здобувачі освіти, працюючи далі над темою, співвідносять виучуваний матеріал зі своїми роздумами, а почуття письменників – з власними. Адже саме зростання рівня внутрішньої мотивації здобувача освіти є одним із результатів реалізації особистісно орієнтованого навчання. Важливим є відчуття атмосфери взаємоповаги, зацікавленого спілкування, коли викладач і здобувачі освіти – співтворці навчального заняття.

Діяльність закладу освіти спрямована на розроблення і реалізацію програмно-методичного забезпечення освітнього процесу: підготовку різнорівневих, диференційованих та варіативних програм, навчально-методичних посібників, підручників для викладача й здобувачів освіти, методичних рекомендацій, зорієнтованих на впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання у практику.

З 2019/2020 н.р. затверджено нову методичну проблему закладу на 5 років «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі».

Проблема обрана з урахуванням пропозицій педагогічних працівників, вона актуальна, реалізація дає можливість підняти на вищий рівень навчально-виробничу, методичну та виховну роботу, об’єднати працю викладачів, майстрів та здобувачів освіти. Працюючи над реалізацією методичної проблеми, оформлено довідково-інформаційний методичний куточок з обраної проблеми, ведеться робота щодо складення переліку рекомендованої літератури, електронної картотеки матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників.

Педагоги закладу мають конкретні напрацювання з даної методичної проблеми:

Так на обласному семінарі-тренінгу викладачів спецдисциплін та майстрів в/н з підготовки кваліфікованих робітників сфери «Інформаційно-комунікативні мережі» з мультимедійної презентацією «Застосування ігрових методів навчання для розвитку професійних компетенцій майбутнього кваліфікованого робітника (професія ООІтаПЗ і Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ) виступили Андрейчук І.С. -майстер в/н І категорії і Пінюк С.А. – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Голова методичної комісії майстрів та викладачів спецдисциплін з підготовки ООІтаПЗ, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ Добрянська Л.Г. підготувала методичну розробку не тему «Особистісно-орієнтоване навчання в ПТНЗ, впровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників згідно сучасних вимог підприємств замовників кадрів»

Члени методичної комісії майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, агентів з постачання плідно працюють щодо реалізації принципів особистісно орієнтованого навчання, через виступи на засіданнях поширюють свій досвід.

Доповіді:

 1.  «Особистісно-орієнтовані технології на уроках професійно-теоретичної підготовки» – Лакатуш А.В.
 2. «Методи впровадження особистісно-орієнтованого навчання» – Ковтюх Я.Д.
 3. «Особистісно-орієнтоване навчання – шлях до інноваційної особистості» – Рогозевич Г.М.
 4. «Інноваційні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання» – Артьомова А.С.

Методичні розробки:

 1. «Особистіно-орієнтований підхід на уроках професійно-теоретичної підготовки» – Мороз Є.В.
 2. «Сучасні методи стимулювання пізнавальної діяльності здобувачів освіти» – Зебачінська Л.А.
 3. «Вибір форм і методів активізації пізнавальної діяльності на різних етапах уроку» – Рогозевич Г.М.

Особистісно-орієнтоване навчання і виховання є основою створення в навчальному закладі освітнього середовища, організації педагогічно доцільного вербального та невербального спілкування та високої педагогічної майстерності викладацького колективу.

Освітнє середовище є соціальний простір, в якому здійснюється навчальна діяльність людини, спілкування з оточуючими, взаємодія та рефлексія

Члени методичної комісії з підготовки помічників вихователя та соціальних робітників в освітньому процесі активно використовують наступні технології особистісно-орієнтованого навчання як:

 1. Технологія проектного навчання

Технологія проектного навчання є одним з варіантів практичного втілення ідеї продуктивного навчання, яке характеризується тим, що освітній процес має на виході індивідуальний досвід продуктивної діяльності.

Технологія проектного навчання орієнтує здобувачів освіти на створення освітнього продукту. Здобувачі освіти за власною ініціативою індивідуально або у групах за певний час виконують пізнавальну, дослідницьку, конструкторську або іншу роботу на певну тему.

Технологія проектного навчання надає кожному здобувачу освіти можливість реальної діяльності, у якій він може не тільки проявити свою індивідуальність, але й збагатити її. У здобувачів освіти розвивають пізнавальні навички та креативне мислення, розвивається кругозір та здатність шукати і опрацьовувати необхідну інформацію. У колективних проектах розвивається здатність до взаємодії, рольової діяльності. Збільшується мотивація до навчання. Викладач може раціонально розподілити свій час, приділяючи приділити більше уваги учням з особливими потребами.

 • Технологія кооперативного навчання

Технологія кооперативного навчання є різновидом інтерактивної технології. Основа інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. За такого навчання здобувач освіти та педагог є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, яке відбувається у формі рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, спільного вирішення проблем.

На сьогодні члени методичної комісії використовують низку прийомів технології кооперативного навчання, наприклад: «Активне слухання», «Обміркуйте/об’єднайтеся в пари/обміняйтеся думками», «Робота в парах», «Робота в малих групах», «Рольова гра (розігрування ситуацій за ролями)», «Мозковий штурм», «Мікрофон» та ін.

 • Технологія тренінгового навчання

Тренінг як вид навчання можна розглядати у кількох перспективах. За своєю метою тренінг – це навчання технологіям дії. За своїм змістом – певна концепція реальності. За формою – інтерактивне навчання, в якому учасники активно діють і взаємодіють один з одним та з тренером.

У процесі тренінгу застосовується система методів активного навчання, а саме відеозаписи, робота в парах, робота в малих групах, прес-конференції, інтерв’ю, дискусія, навчальні ігри, «мозкова атака», експертні групи, підготовка презентацій тощо.

Тренінгове навчання особливо ефективне для розвитку особистісних властивостей здобувачів освіти, ціннісних орієнтацій, відпрацювання практичних вмінь. Елементи тренінгової технології навчання можуть використовуватись при вивченні будь-яких навчальних дисциплін у професійній освіті.

 • Технологія ігрового навчання

Ігрове навчання – це система взаємопов’язаних елементів, які являють собою комплекс виборчого залучення складових, де взаємодіяльність і взаємовідношення набувають характер взаємного сприяння компонентів, направлених на досягнення запланованого дидактичного результату.

Впровадження у педагогічну практику ігрових методів покликані активізувати учбову діяльність здобувачів освіти.

Члени методичної комісії під час проведення уроків теоретичного та виробничого навчання активно використовують: ділові ігри, дидактичні ігри, ігри-змагання.

Викладачі методичної комісії загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу під час планування уроку в системі особистісно орієнтованого навчання використовують різні форми й методи навчання, наприклад:

 • самостійна та групова навчальна діяльність, в тому числі й у процесі роботи над текстом, пошукові, дослідницькі методи; організаційно-ділові ігри; застосування опорних конспектів; діалогічні та дискусійні методики; блочний метод подачі навчального матеріалу;
 • під час роботи з текстом: читання з позначками, з передбаченням; формулювання запитань до тексту; письмові роботи перед і після прочитання тексту; методика незакінчених речень; гронування; складання асоціативних рядів; сенкан; вільне письмо; запитання до автора; рефлексивні запитання.

Найчастіше викладачі загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу на особистісно орієнтованому уроці використовують прийоми: «Ажурна пилка», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Карусель», «Акваріум», «Незакінчені речення», «Два-чотири-усі разом», «Коло ідей», «Займи позицію», робота в групах, парах.

Про вдало продумані й організовані уроки з використанням особистісно орієнтованого підходу викладачі діляться досвідом на засіданнях методкомісії:

 • Кияшко А.К. «Реалізація особистісно орієнтованого підходу на уроках німецької мови» (доповідь);
 • Лопатюк І.І. «Методи інтерактивного особистісно орієнтованого навчання в процесі викладання французької мови» (доповідь);
 • Чиж С.М. «Суть й уміння застосовувати елементи особистісно орієнтованих технологій навчання» (методична розробка);
 • Проскурняк Н.М. «Індивідуальний підхід при особистісно орієнтованому навчанні» (доповідь);
 • Лупул К.В. «Впровадження педагогічних технологій у системі особистісно орієнтованого навчання» (методична розробка);
 •  Тимофійчук  Т.Ю. «Встановлення атмосфери взаємодопомоги та спільної праці на уроках іноземної мови в умовах дистанційного навчання» (методична розробка);
 • Лупул К.В. «Використання особистісно-орієнтованих технологій на уроках української мови та літератури» (доповідь).
 • Проскурняк Н.М. Для реалізації особистісно-орієнтованого навчання на уроках зарубіжної літератури, навчальний матеріал має виявляти суб’єктивний досвід здобувача освіти. Так, на матеріалі художніх творів можливе активне залучення здобувачів освіти до обговорення того чи іншого епізоду, стосунків, характерів та поведінки героїв з використанням власного досвіду здобувачів освіти. (розроблено: ментальні карти, інфографіку, хмарки-слів, кросенси).

Під час роботи з художнім твором активно використовую різноманітні форми і методи організації навчальної діяльності, які дозволяють максимально виявити, ініціювати, використати, «окультурити» індивідуальний досвід здобувачів освіти та стимулюють їхню пізнавальну активність. Ось деякі із таких методів: метод проектів, «Щоденник подвійних записів», «Дебати», «Павутинка дискусії», «Спеціальні ролі під час обговорення», «Залиште за мною останнє слово», «Мікрофон», «Прес», «Мозковий штурм», «Лінія цінностей».

Одним із найбільш поширених технологічних прийомів особистісно орієнтованого уроку літератури є навчальний діалог. Найчастіше використовую під час аналізу літературного твору.

Важливим завданням, над яким працюють члени методкомісії загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу  є створення ситуації успіху та комфортної атмосфери для сучасного здобувача освіти. Організувати таку ситуацію і атмосферу у навчальному закладі можна використовуючи диференційовані завдання, які відповідають індивідуальним особливостям здобувачів освіти, наданням можливості вирішення завдань різними способами, використанням різних форм роботи, допомагаючи їм.

Члени методкомісії працюють над наступними методичними проблемами:

 • Андрусяк Т.В. – Особистісно-зорієнтовані технології навчання як засіб формування стійкого пізнавального інтересу здобувачів освіти на уроках хімії та біології.
 • Дідушко О.І. – Практична реалізація особистісно орієнтованого підходу на уроках математики та інформатики.
 • Галицька Л.М. – Використання інтерактивних технологій навчання.
 • Мельник Н.Б. – Формування прикладних компетентностей на уроках географії.
 • Руснак О.О. – Розвиток індивідуальних мотивацій під час підготовки здобувачів освіти до тренувань.
 • Руснак Т.А. – Шляхи формування науково пізнавальної творчості здобувачів освіти на уроках фізики та астрономії.

З початку навчального року проведено п’ять засідань членів методкомісії природничо-математичного циклу, де розглядалися напрацювання членів методкомісії:

 • Методична розробка на тему: «Дистанційна фізика – виклик сьогоденню». (викладач фізики та астрономії, – Руснак Т.А.)
 • Доповідь на тему: «Кросенс як інтерактивний прийом візуалізації». (викладач хімії, біології та екології, – Андрусяк Т.В.)
 • Доповідь на тему: «Розвиток творчих компетентностей і творчого мислення на уроках інформатики та математики». (викладач інформатики та математики, – Дідушко О.І.)

Здійснювалося обговорення на тему: «Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога», проводився «Круглий стіл (дистанційно)» на тему: «Як покращити результативність дистанційного навчання. Використання форм і методів», де кожен з членів методкомісії ділився власним досвідом використання різних освітніх платформ для закріплення знань здобувачів освіти, перевірки знань та умінь, підвищення інтересу до предметів природничо-математичного циклу під час дистанційного навчання таким чином надаючи здобувачам освіти можливості вирішення завдань різними способами, використанням різних форм роботи, допомагаючи їм.

Для реалізації особистісно-орієнтованого виховання члени методкомісії класних керівників, разом з вихованцями, постійно беруть активну участь у конкурсах різного рівня, що сприяли підвищенню їхньої компетентності:

 • Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт «Lime. Go to read!» (відеороботи «Бібліотека і Ми», «Що таке бібліотека для нас», «Бібліотека моїми очима») – бібліотекар Бікбаєва Л.П., голова МК Проскурняк Н.М., класний керівник Руснак Т.А.
 • Департамент освіти і науки Чернівецької обласної ради конкурс соціальних відеороликів «Байдужість вбиває» – соціально-психологічна служба, класний керівник Корнійчук І.В.
 • Управління освіти Чернівецької міської ради. Дистанційний фестиваль «З вишиванкою в серці Україну єднай» (відеоролик). Заступник директора з ВР, голова методкомісії.
 • Челендж (відеоролик) до Дня української хустки.
 • Яскравим прикладом особистісно зорієнтованого-навчання є участь у Тьютюріалі позанавчальних заходів серед педагогів ПТНЗ області, який показав використання різноманітних методів і форм організації навчальної діяльності особистісно-орієнтованого навчання, які дозволяють розкрити суб’єктний досвід здобувачів освіти та створення атмосфери зацікавленості кожного здобувача освіти у роботі групи. Педагоги ліцею успішно представили заклад (по 9 робіт з кожного орієнтиру виховання).

Особистісно-орієнтоване виховання — це утвердження людини як найвищої цінності, навколо якої ґрунтуються всі інші суспільні пріоритети.

Тому що, освіта – це визначальний шлях розвитку особистості. Він зумовлений процесом виховання, тому що саме виховання вводить здобувача освіти в національну і світову культуру.

Метою дослідного учіння є розвиток самосвідомості особистості, її самореалізація, тому у рамках виконання особистісно орієнтованого виховання члени методкомісії проводять акції:

 • «Живи, бібліотеко!» (поповнення цікавинками ліцейної бібліотеки) – Бікбаєва Л.П.;
 • «З днем народження, Чернівці!» (віртуальна он-лайн екскурсія) бібліотекар Бікбаєва Л.П.;
 • «Милосердя» – соціально-психологічна служба, вихователь гуртожитку, класні керівники.

Уроки мужності:

№ групиТема урокуТермін проведенняВідповідальний
1Козацькі забавигруденьЗеленько С.І.
3Чорнобиль – героїчне минуле українського народуквітеньРуснак Т.А.
4Слава українському козацтву!жовтеньТимофійчук Т.Ю.
5Прагнемо жити у мирі і злагодігруденьДідушко О.І.
7Герої УкраїнилютийАртьомова А.С.
8Вони загинули за УкраїнуберезеньПроскурняк Н.М.
9Конституція України – основний закон державичервеньКупіна Н.М.
10Я обираю МИРвересеньЛупул К.В.
12Почуйте історії жінок, які загинули за УкраїнувересеньКорнійчук І.В.
13Мужність партизанськавересеньЧосик Н.І.
Чиж С.М.
14Ніколи зновутравеньПроскурняк Н.М.

Відповідно до Плану роботи ліцею проводять  щотижневі виховні справи та заходи по відзначенню пам’ятних дат та ювілеїв.

Реалізація дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі спрямована на розвиток особистісно орієнтованої моделі освіти, яка плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку здобувача освіти, примноження культури та духовності в усій різноманітності національних і світових зразків, тобто є школою самореалізації особистості, школою життєтворчості, культурного виховання.

Методика особистісно орієнтованого навчання, відповідно до якої пріоритетним стає допомога кожному здобувачу освіти на основі суб’єктного досвіду вдосконалювати свої здібності, проектує  навчальний процес відповідно до структури діяльності, яка передбачає визначення мети, мотивів, засобів, плану діяльності, реалізацію плану, контроль, корекцію, оцінювання результатів діяльності (рефлексію).

Метою зазначеного освітнього процесу стає не окреслення кола необхідних знань, умінь і навичок, а розвиток особистісних можливостей здобувача освіти, формування його компетентностей, тобто базованих на знаннях, схильностях, досвіді, цінностях власних здатностей вирішувати практичні завдання та діяти в нестандартних ситуаціях.

Особистісно орієнтоване навчання має на меті перетворити здобувача освіти на суб’єкт навчальної діяльності, забезпечити можливість навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, створює умови для  самовизначення  реалізації особистості,  опори повного урахування інтересів і цінностей окремої особистості та спільноти.

Ефективність особистісно орієнтованої освіти залежить від успішного виявлення та максимального розвитку індивідуально значущих позитивних задатків кожного здобувача освіти на основі набутого ним досвіду до часу навчання та досвіду сформованого у процесі навчання в навчальному закладі. Метою сучасної освіти є формування інтересу до пізнання, бажання та уміння навчатися. Особистісно орієнтоване навчання сприяє визначенню та реалізації особистості в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям.

Проектування навчального процесу в особистісно орієнтованій системі навчання не обмежується лише спеціальним конструюванням навчального матеріалу, забезпечує здобувачу освіти свободу вибору в роботі з новим матеріалом. Важливо, як цей матеріал викладач використовує на уроці.

Навчально-виховному процесу притаманні ситуації різного сприйняття (розуміння) змісту навчання викладачем та здобувачем освіти. Отже, виникає необхідність  співвіднесення сприймання змісту навчальної проблеми всіма учасниками навчально-виховного процесу, що оптимально вирішується в умовах особистісно орієнтованого навчального заняття.

Використання суб’єктного досвіду здобувача освіти вимагає від педагога спеціальної підготовки: не лише вміння викладати свій предмет, а здатності аналізувати зміст того, чим здобувач освіти уже володіє із запропонованої теми.

У таких умовах змінюється режисура уроку: здобувачі освіти не просто сприймають розповідь викладача, а постійно співпрацюють з ним (активний діалог), висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють ті позиції, які пропонуються одногрупниками.

Формування особистості творчої, сповненої бажання творити себе і світ навколо себе, розвиток емоційної, соціальної, інтелектуальної, фізичної компетенцій здобувача освіти, створення сприятливих умов для розвитку індивідуальності, духовності кожного здобувача освіти – ось той результат, до якого прагне особистісно орієнтований навчальний заклад.

Сьогодні своїми основним завданням педагогічний колектив ліцею вважає різноманітний розвиток творчих можливостей кожного здобувача освіти для формування творчої цілеспрямованої особистості.

У свідомості здобувача освіти це має такий вигляд. «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосовувати». Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.

Отже, особистісно орієнтоване навчання полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості здобувача освіти, його здоров’я індивідуальні здібності, допомагати в становленні його суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості.