Світлана ХАРІВСЬКА


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok4-3.jpgДОСВІД
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

Тип навчального закладу: ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

ПІБ: Харівська Світлана Василівна

Посада: практичний психолог

Нагороди: Грамота Чернівецького міського голови

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж:, 16 років

Тема досвіду: Адаптація першокурсників до умов навчання у професійних (професійно-технічних) закладах освіти

Короткий зміст досвіду роботи (анотація досвіду): Адаптація першокурсників в умовах нового середовища, в умовах нової системи освіти у П(ПТ)О не завжди проходить успішно.

Можна виділити наступні головні труднощі:

– переживання, пов’язані з перехідним періодом: від шкільного до дорослого життя;

– невизначеність мотивації вибору професії;

– недостатня психологічна підготовка до самостійного життя, необхідності приймати рішення, брати на себе відповідальність за власні дії і вчинки;

– невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності, що підсилюється відсутністю звичного повсякденного контролю педагогів та батьків;

– нові умови діяльності здобувача освіти у П(ПТ) – це якісно інша система співвідношення відповідальності і залежності, де на перший план виступає необхідність самостійної регуляції своєї поведінки;

– пошук оптимального режиму праці і відпочинку в нових умовах;

– налагодження побуту і самообслуговування, особливо при переході до гуртожитку;

– відсутність навичок самостійної роботи тощо.

Усі ці труднощі різні за своїм походженням. Одні з них об’єктивно неминучі, інші носять суб’єктивний характер і пов’язані зі слабкою підготовкою, вадами виховання в родині і навчальному закладі.

Тема досвіду роботиАдаптація першокурсників до умов навчання у професійних (професійно-технічних) закладах освіти.
Актуальність досвіду (науково-теоретичне обґрунтування)Перехід від системного навчання у школі до професійного в закладах П(ПТ)О – один із найскладніших та найвідповідальніших моментів у житті підлітка як у фізіологічному, так і в соціально-психологічному плані. Атмосфера професійного навчання, що складається окрім сукупності фізичних, емоційних, комунікативних, розумових навантажень, висуває ще складніші вимоги до особистості підлітка, до її адаптивних ресурсів у вигляді професійних вимог та знань, зміни умов життя та оточення.
Мета впровадження досвідуДопомогти здобувачам освіти пізнати себе, свої позитивні і негативні якості, сильні й слабкі сторони; розвинути почуття власної гідності, перебороти невпевненість; навчитися керувати своїм внутрішнім світом, найбільш успішно і повно реалізувати себе в поведінці та діяльності, утвердити свої права і власну цінність
Завдання– допомогти здобувачам освіти усвідомити свою індивідуальність; – навчити способам зняття фізичного та психологічного напруження; – підвищити самооцінку, значущість кожного здобувача освіти у групі; – сформувати мотивацію самовиховання та саморозвитку; – розвинути здатність до адекватного сприйняття самого себе і свого оточення;  – виробити свій стиль поведінки; – забезпечити засобами самопізнання через самодіагностику;  – навчити конструктивних форм поведінки, вміння співпрацювати з ровесниками.
Творча новизна психологічної ідеї (інноваційні методи психологічної допомоги особистості, що були розроблені в рамках досвіду)Програма сприяє саморозвитку і самовдосконаленню підлітків, оскільки вона спрямована на усвідомлення ними своєї індивідуальності, зміцнення уявлень про власну значимість, унікальність, формування мотивації самовиховання, самопізнання, самореалізації та позитивної Я-концепції.
Форма узагальнення та апробаціяКомплексна програма, що містить в собі діагностичні методики, бесіди та тренінгові заняття, апробація проводилась у ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг».
Досягнуті результати та висновки (ефективність, підтверджена кількісними та якісними показниками)Під час апробації програми було охоплено 15 здобувачів освіти. За допомогою діагностичних методик було проведено дослідження тривожності Ч.Д.Спілбергера, дослідження загальної самооцінки (опитувальник Г.М.Казанцевої) та тест-опитувальник А.В.Фурмана «Наскільки адаптований ти до життя?» та виявлено: – 4 здобувача освіти (з.о. в подальшому) (26,7%) – низька тривожність, 5 з.о. (33,3%) – помірна тривожність та 6 з.о. (40%) – висока тривожність; – 2 з.о. (13,3%) – низька самооцінка, 10 з.о. (55,7%) – середня та 3 з.о. (20%) – висока самооцінка; – 7 з.о. (46,7%) – адаптованість середня, 5 з.о. (33,3%) – адаптованість низька та 3 з.о. (20%)– не адаптованість неочевидна. Після проведеної корекційної роботи показники змінилися наступним чином: – 7 з.о. (46,7%) – низька тривожність, 8 з.о. 74 (53,3%) – помірна тривожність та 0 з.о. – висока тривожність; – 0 з.о. – низька самооцінка, 9 з.о. (60%) – середня та 6 з.о. (40%) – висока самооцінка; – 7 з.о. (46,7%) – адаптованість висока, 8 з.о. 74 (53,3%) – адаптованість середня.
Категорія учасників освітнього процесу (цільова група)Здобувачі освіти І курсу
Відомості про досвід роботи (розглянутий та схвалений обласною Експертною комісією НМЦППСР ІППОЧО або вченою радою ІППОЧО)Комплексна програма з подолання та профілактики дезадаптованості здобувачів освіти у закладах П(ПТ)О, схвалена обласною Експертною комісією науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО 06.03.2019 (протокол №34)
Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 роківдрук у Методичному віснику П(ПТ)О Чернівеччини, випуск 2, 2018р; сайт ІППО ЧО, Методичний кейс, 2019
Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох освітніх закладах регіонуВпроваджується практичними психологами у закладах П(ПТ)О Чернівецької області
Перспективність і відтворюваність (експертна оцінка та рекомендації щодо можливості впровадження досвіду в інших освітніх закладах)Програма може використовуватись практичними психологами (соціальними педагогами) для корекційно-розвиткової та профілактичної роботи зі здобувачами освіти І курсу в закладах П(ПТ)О, а також з учнями 10-11 класів ЗНЗ