Методичні рекомендації щодо ведення журналів теоретичного і виробничого навчання


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ ТЕОРЕТИЧНОГО І ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

ЗМІСТ

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України №59 від 26 січня 2011 року «Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів».
 2. Інструкція з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів.
 3. Інструкція з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів.
 4. Лист НМЦ ПТО № 114 від 20.05.2020 «Щодо ведення записів у журналах теоретичного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».
 5. Методичні рекомендації щодо ведення журналу обліку виробничого навчання здобувачів освіти ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг (з додатками).
 6. Основні типові недоліки при веденні журналів обліку теоретичного та виробничого навчання.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№59 від 26 січня 2011 року

Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

На виконання статей 7 і 26 Закону України «Про професійно-технічну освіту«, Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419, Типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічній освіті, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.06.2001 №459, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти з 2011/2012 навчального року забезпечити впровадження Інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику Міністерства, газеті «Освіта України», розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора департаменту професійно-технічної освіти Супруна В.В.

Міністр                                                     Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 26 січня 2011 р. №59

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів професійно-технічних навчальних закладів.

1.2. Дія Інструкції поширюється на професійно-технічні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

2. Порядок ведення журналу

Загальні вимоги до ведення журналу

Журнал обліку теоретичного навчання (далі – журнал) – це обов’язковий документ професійно-технічного навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

1. Зміст;

2. Правила ведення журналу;

3. Загальні відомості про учнів (форма №1);

4. Навчальні предмети (форма №2);

5. Порядок реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів (форма №3);

6. Результати медичного огляду учнів (форма №4);

7. Підсумки навчально-виховної роботи (форма №5);

8. Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу.

Правила ведення журналу

Ведення журналу здійснюється класним керівником (куратором) та викладачами. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів в журналі, який розрахований на навчальний рік.

Зразок журналу затверджується наказом Міністерства освіти і науки України і є єдиним. Термін зберігання журналу – 10 років.

На титульній сторінці журналу (зразок додається) вказується повна назва навчального закладу, номер групи, відділення, курс (рік) навчання, професія, навчальний рік, прізвище, ім’я, по батькові майстра виробничого навчання та класного керівника.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану професійно-технічного навчального закладу з урахування поділу груп на підгрупи під час вивчення окремих предметів здійснює заступник директора з навчально-виробничої роботи.

На кожний навчальний предмет виділяється необхідне число сторінок, в залежності від кількості відведених на нього годин і консультацій. Консультації записуються після переліку основних предметів.

Класний керівник (куратор) заповнює сторінки «Зміст», «Загальні відомості про учнів групи» (форма №1) та в усіх формах в алфавітному порядку записує прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я, по батькові викладача.

Викладач заповнює форму №2, де виставляє відвідування, поточну успішність учнів, записує зміст проведених уроків, домашнє завдання, кількість витрачених годин (одна академічна година).

Дата проведення занять записується дробом, числівник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року.

У графі «Зміст уроку» відповідно до поурочно-тематичного плану з навчального предмету записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

Відсутність учня (учениці) позначається буквою «н». Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

Оцінки за контрольні, лабораторні та інші роботи виставляються в графі їх проведення.

В кінці кожного семестру і навчального року на лівій стороні форми №2 викладачі виставляють семестрові, річні оцінки навчальних досягнень учнів, а також роблять запис (на правій стороні) про виконання навчальних планів і програм.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Оцінки виставляються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання знань учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

Тематична оцінка може підлягати коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок та оцінок поетапної атестації. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки учні, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на коригування оцінки викладач проводить повторне оцінювання учня.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

У разі виникнення спірної (конфліктної) ситуації наказом керівника професійно-технічного навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичної комісії, педагогічного працівника, який викладає предмет у цій групі, а також затверджується графік проведення оцінювання.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні методичних комісій і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання учнів видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 днів після закінчення семестру.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 днів після закінчення поточного навчального року.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.

У разі не атестації учня робиться відповідний запис – н/а (не атестований (а)).

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями проводиться на початку навчальних занять один раз на рік і містить питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки побуту тощо. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями затверджується наказом керівника навчального закладу.

Такий інструктаж проводять класні керівники (куратори) груп, викладачі і реєструють в журналі обліку теоретичного навчання учнів на окремій сторінці за формою № 3.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед початком кожної лабораторної, практичної роботи тощо. Запис про проведення такого інструктажу проводиться в журналі теоретичного навчання на сторінці предмета у графі «Зміст уроку», наприклад: Дата, Зміст уроку – проведено інструктаж з БЖД.

Відомості про результати медичного огляду учнів записуються медичним працівником у форму № 4.

Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з предмета «Фізична культура», при виставленні тематичних, семестрових, річних балів робиться відповідний запис – зар. (зараховано).

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, навчального предмету «Захист Вітчизни» при виставленні тематичних, семестрових, річних балів робиться відповідний запис – зв. (звільнений(а)).

Оцінки навчальних досягнень учнів за семестр і навчальний рік, а також відомості про виконання навчальних планів викладачі заносять на сторінки «Підсумки навчально-виховної роботи» (форма №5). Оцінки з теоретичного навчання на цих сторінках виставляються класним керівником (куратором) групи. Оцінки з поведінки, загальна кількість годин, пропущених кожним учнем із теоретичного і виробничого навчання, проставляються класним керівником (куратором) разом з майстром групи.

Записи в журналі ведуться державною мовою і проводяться чорнилами (пастою) синього кольору чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Контроль за веденням журналу здійснюється керівником навчального закладу (заступником) протягом навчального року не менше 4 разів.

На сторінку «Зауваження щодо ведення журналу» керівник професійно-технічного навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, у разі необхідності, терміни усунення зауважень. Викладач ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідністю, – відмітку про усунення.

Контроль за станом ведення журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

Зразок розділів та форм журналу з обліку теоретичного навчання учнів у професійно-технічних навчальних закладах додається.

Заступник директора, начальник відділення змісту професійно-технічної освіти                                   Н.О. Ковтуненко

Додатково див.: Зразок розділів та форм журналу з обліку теоретичного навчання учнів у професійно-технічних навчальних закладах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 26 січня 2011 р. №59

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів.

1.2. Дія Інструкції поширюється на професійно-технічні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

2. Порядок ведення журналу

Загальні вимоги до ведення журналу

Журнал обліку виробничого навчання (далі – журнал) – це обов’язковий документ професійно-технічного навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за відповідний рівень кваліфікації за семестр, рік, виставляються поточні оцінки, ведеться облік тематичних оцінок знань, умінь і навичок учнів (слухачів), перевірних робіт, кваліфікаційних пробних робіт, виконання навчальних програм в період виробничої практики тощо. Журнал ведеться протягом усього періоду навчання.

Журнал має розділи:

1. Правила ведення журналу;

2. Загальні відомості про учнів групи (форма №1);

3. Облік виробничого навчання (форма №2);

4. Перелік-протокол  кваліфікаційних пробних робіт з професії (форма №3);

5. Підсумки виробничого навчання і практики за рівнем кваліфікації за І,ІІ семестр та рік (форма №4);

6. Зауваження майстра;

7. Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу.

Правила ведення журналу

Журнал ведеться майстрами, які проводять виробниче навчання у навчальній групі.

На титульній сторінці журналу (зразок додається) вказується повна назва навчального закладу, номер групи, відділення, професія, навчальний рік, прізвище, ім’я, по батькові майстра виробничого навчання.

Загальні відомості про учнів групи (форма №1) заповнюється майстром, закріпленим за даною групою згідно з поіменною книгою, особовими справами і наказами про зарахування учнів. У графі «додаткові відомості» робиться примітка про відрахування чи переведення учнів.

У формі №2 ведеться облік виробничого навчання учнів. У ній зараховується відвідування і поточна успішність учнів, записується кількість затрачених годин, назви тем і короткий зміст навчально-виробничих робіт, згідно яких вони виконуються, та інструктаж з охорони праці. Відсутність учнів на заняттях у формі №2 позначається буквою «н».

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Оцінки виставляються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляються за підсумками виконаного учнями кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів, пристосувань та виконанням вимог охорони праці.

Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання знань учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

Тематична оцінка може підлягати коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з виробничого навчання протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки учні, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на коригування оцінки викладач проводить повторне оцінювання учня.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

У разі виникнення спірної (конфліктної) ситуації наказом керівника професійно-технічного навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичної комісії, педагогічного працівника, який викладає предмет у цій групі, а також затверджується графік проведення оцінювання.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні методичних комісій і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст навчально-виробничих робіт усіх тем, що вивчалися протягом семестру.

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання учнів видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 днів після закінчення семестру.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 робочих днів з дня закінчення виконання робочого навчального плану.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці і їх реєстрація регламентується Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 07.07.2006р. за №806/12680.

Первинний інструктаж з питань охорони праці учнів на робочому місці проводиться перед початком навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, пристроїв, інструментів, матеріалів тощо. Запис про проведення такого інструктажу здійснюється у журналі виробничого навчання на сторінці предмета у графі «Назва теми програми, теми уроку і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконуються» – проведено інструктаж з питань охорони праці.

На сторінці «Перелік-протокол кваліфікаційних пробних робіт з професії» (форма №3) ведеться облік робіт у терміни, передбачені навчальним планом та фіксуються показники з розряду робіт, кількості, норми на одиницю робіт і фактично затраченого часу, відсоток виконання завдання і оцінка за виконану роботу.

Підсумки виробничого навчання за І, ІІ семестр і навчальний рік кожного курсу навчання відображують на сторінці «Підсумки виробничого навчання за І, ІІ семестр та рік» (форма №4). Тут же записують результати перевірочних (кваліфікаційних) робіт і підсумки кваліфікаційної атестації учнів.

На сторінках «Зауваження майстра» майстром відмічаються випадки невиконання навчальних програм, їх причини, а також прийняті їм відповідні заходи.

На сторінку «Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу» керівник професійно-технічного навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, у разі необхідності, терміни усунення зауважень. Майстер ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідністю, – відмітку про усунення.

Контроль за станом ведення журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

Записи в журналі ведуться державною мовою чорнилами (пастою) синього кольору чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Журнал кожної навчальної групи повинен зберігатись протягом п’яти років після випуску учнів з професійно-технічного навчального закладу.

Зразок журналу з обліку виробничого навчання учнів у професійно-технічних навчальних закладах додається.

Заступник директора, начальник відділення змісту професійно-технічної освіти                                   Н.О.Ковтуненко

Додатково див.: Зразок журналу з обліку виробничого навчання учнів у професійно-технічних навчальних закладах

26.01.2011

Міністерство освіти і науки України

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

58000, м. Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 16, тел./факс 52-34-08

20.05.2020                                                                       №114

Керівникам закладів професійної

(професійно-технічної) освіти

Щодо ведення записів у журналах теоретичного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Ситуація із запровадженням карантинних заходів в Україні, спричинених поширенням коронавірусної інфекції, внесла докорінні зміни в організацію освітнього процесу, в тому числі й у системі професійної освіти.

Зважаючи на це, під час оформлення документів щодо закінчення 2019/2020 навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Чернівецької області рекомендуємо дотримуватись основних нормативних документів Міністерства освіти та науки України щодо регулювання порядку закінчення 2019/2020 навчального року:

 • Лист МОН України від 27.03.2020 №1/9-178 «Щодо завершення 2019/2020 навчального року».
 • Лист МОН України від 31.03.2020 №1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти».
 • Лист МОН України від 08.04.2020 №1/9-201 «Щодо нагальних правил впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту».
 • Лист МОН України від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року».

Разом з тим пропонуємо методичні рекомендації щодо ведення записів у журналах теоретичного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що додаються.

Додаток: на 2 арк. у 1 прим.

Директор НМЦ ПТО                        Світлана МИКИТЮК

Додаток

 до листа НМЦ ПТО у Чернівецькій області

від 20.05.2020 № 114

Методичні рекомендації щодо ведення записів у журналах теоретичного навчання у закладах професійної

(професійно-технічної) освіти

Найважливішим документом у навчальному процесі закладу освіти є журнал обліку знань здобувачів освіти. У 2019/2020 навчальному році рекомендуємо під час його заповнення після завершення карантину врахувати наступне:

 1. Питання організації освітнього процесу, виконання освітніх програм і навчальних планів є питаннями кожного навчального закладу, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.
 2. До початку заповнення журналів необхідно закінчити плани самоосвітньої роботи, завершити перевірку учнівських робіт та оформлення обліку навчальної роботи кожним педагогічним працівником у період карантину.
 3. Скласти графік закладу освіти щодо заповнення журналів обліку знань здобувачів освіти для педагогічних працівників та організувати відповідну роботу.
 4. Записи до основного журналу розпочати з початку введення карантину, беручи за основу поурочно-тематичне планування. Однак, під час дистанційної форми навчання процес зазнав певних змін (тестова робота, онлайн-опитування, відеолекція, відеоконсультація тощо). Тому, у журналі необхідно фіксувати адаптовану (змінену) тему кожного уроку, вказати платформу чи мобільний додаток, за допомогою якого проводився урок, зазначивши форму роботи. У графі «Завдання додому» відповідно зазначати «Дистанційне навчання»: «переглянути навчальне відео», або «створити опорний конспект», або «опрацювати матеріал підручника» та ін. Також фіксувати порядковий номер та дату проведення уроку.
 5. Здобувач освіти має отримати оцінки за всі завдання, які він виконував: інтерактивні вправи, відеозвіти, фотозвіти, творчі роботи, тести, презентації, оцінки за які кожен викладач заносив у свій журнал обліку під час дистанційного навчання.
 6. Перенести оцінки дистанційного навчання до колонки журналу теоретичного навчання, що відповідають темі та даті уроку згідно з розкладом на період карантину .
 7. Оцінювання певних видів контролю (аудіювання, говоріння, усний твір, напам’ять) може здійснюватися відповідно до можливостей здобувачів освіти. Тому рекомендуємо не звертати увагу на відсутність в окремих учасників освітнього процесу оцінок із вищезазначених видів контролю.
 8. На основі отриманих поточних та наявних оцінок за контрольні, тестові роботи виставити тематичні оцінки (мінімум 3 оцінки). Оцінку за ведення зошитів можна виставляти і на основі надісланих фоторобіт. Оцінку за II семестр визначити за результатами тематичного оцінювання, а річну – на основі оцінок І та II семестрів.
 9. Атестація здобувачів освіти, які не вийшли на зв’язок під час карантину, здійснюється на основі оцінок, отриманих до початку дистанційного навчання.

Методичні рекомендації щодо ведення журналу обліку виробничого навчання здобувачів освіти

1.    Загальні положення

Журнал виробничого навчання має встановлену форму і ведеться відповідно до Інструкції, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів».

Журнал виробничого навчання у ПТНЗ є обов’язковим документом обліку навчання здобувачів освіти, де відображається зміст та якість навчально-виробничого процесу в групі (первинний інструктаж з питань охорони праці здобувачів освіти на робочому місці, перелік-протокол кваліфікаційних пробних робіт з професії, результати перевірочних (кваліфікаційних тощо) робіт і підсумки кваліфікаційної атестації) та ведеться протягом всього терміну навчання.

 1. на титульній сторінці журналу виробничого навчання вказується повна назва навчального закладу (відповідно статуту навчального закладу);
 2. номер групи (відповідно до наказу навчального закладу);
 3. відділення («денне»);
 4. професія (повна назва професії згідно з ліцензією закладу);
 5. навчальний рік (навчальні роки протягом яких проводилось навчання);
 6. прізвище, ім’я, по батькові майстра виробничого навчання (у випадку заміни майстра виробничого навчання, записуються всі майстри, які працюють в групі, за порядком призначення).

Приклад заповнення (додаток 1)

 • нумерація сторінок починається з титульної сторінки журналу;
 • журнал заповнюється майстром виробничого навчання, закріпленим за даною групою;
 • забороняється використання на одній сторінці різних кольорів чорнил; неприпустимо робити записи олівцем, забороняються будь-які виправлення; використовувати коректори, наклеювати невірні записи;
 • розподіл сторінок та їх кількість в журналі обліку навчальної практики (виробничого навчання) та виробничої практики здійснюється відповідно до кількості годин за навчальним планом ПТНЗ;
 • в журналі фіксується фактично відпрацьований час, тому заповнення журналу завчасно не допускається;
 • доступ до журналів виробничого навчання має адміністрація та педагогічні працівники, які відповідають за ведення журналу.

Журнал ведеться майстрами, які проводять виробниче навчання у навчальній групі.

На титульній сторінці журналу (зразок додається) вказується повна назва навчального закладу, номер групи, курс (рік) навчання, відділення, професія, навчальний рік, прізвище, ім’я, по батькові майстра виробничого навчання.

Загальні відомості про здобувачів освіти групи (форма № 1) заповнюється майстром, закріпленим за даною групою згідно з поіменною книгою, особовими справами і наказами про зарахування здобувачів освіти. У графі «додаткові відомості» робиться примітка про відрахування чи переведення здобувачів освіти та запис у разі зміни прізвища.

У формі № 2 ведеться облік виробничого навчання здобувачів освіти. У ній зараховується відвідування і поточна успішність здобувачів освіти, записується кількість затрачених годин, назви тем і короткий зміст навчально-виробничих робіт, згідно яких вони виконуються, та запис про інструктаж з охорони праці. Відсутність здобувачів освіти на заняттях у формі № 2 позначається буквою «н».

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Оцінки виставляються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляються за підсумками виконаного учнями кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів, пристосувань та виконанням вимог охорони праці.

Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання знань учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

Тематична оцінка може підлягати коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, II семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з виробничого навчання протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи II семестр виставляється н/а (не атестований(а).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або II семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності здобувачів освіти, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки учні, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на коригування оцінки викладач проводить повторне оцінювання учня.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

У разі виникнення спірної (конфліктної) ситуації наказом керівника професійно-технічного навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичної комісії, педагогічного працівника, який викладає предмет у цій групі, а також затверджується графік проведення оцінювання.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні методичних комісій і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст навчально-виробничих робіт усіх тем, що вивчалися протягом семестру.

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання здобувачів освіти видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку II семестру, за підсумками II семестру – не пізніше 10 днів після закінчення семестру.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за II семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями оцінки за II семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 робочих днів з дня закінчення виконання робочого навчального плану.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці і їх реєстрація регламентується Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 07.07.2006 р. за №806/12680.

Первинний інструктаж з питань охорони праці здобувачів освіти на робочому місці проводиться перед початком навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, пристроїв, інструментів, матеріалів тощо. Запис про проведення такого інструктажу здійснюється у журналі виробничого навчання на сторінці предмета у графі «Назва теми програми, теми уроку і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконуються» – проведено інструктаж з питань охорони праці.

На сторінці «Перелік-протокол кваліфікаційних пробних робіт з професії» (форма № 3) ведеться облік робіт у терміни, передбачені навчальним планом та фіксуються показники з розряду робіт, кількості, норми на одиницю робіт і фактично затраченого часу, відсоток виконання завдання і оцінка за виконану роботу.

Підсумки виробничого навчання за І, II семестр і навчальний рік кожного курсу навчання відображують на сторінці «Підсумки виробничого навчання за І, II семестр та рік» (форма № 4). Тут же записують результати перевірочних (кваліфікаційних) робіт і підсумки кваліфікаційної атестації здобувачів освіти.

На сторінках «Зауваження майстра» майстром відмічаються випадки невиконання навчальних програм, їх причини, а також прийняті їм відповідні заходи.

На сторінку «Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу» керівник професійно-технічного навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, у разі необхідності, терміни усунення зауважень. Майстер ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідністю, – відмітку про усунення.

Контроль за станом ведення журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

Записи в журналі ведуться державною мовою чорнилами (пастою) синього кольору чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються будь – які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Журнал кожної навчальної групи повинен зберігатись протягом п’яти років після випуску здобувачів освіти з професійно-технічного навчального закладу.

Зразок журналу з обліку виробничого навчання здобувачів освіти у професійно-технічних навчальних закладах додається.

Примітка: пропонуємо при вивченні невеликих за кількість годин тем (2-4 год.) об’єднати їх до 10-12 годин і виставити тематичну оцінку.

 • Заповнення форм журналу 2.1

Форма №1 Загальні відомості про здобувачів освіти групи

 • даний розділ заповнюється майстром виробничого навчання відповідно до поіменної книги, особовими справами та наказом щодо зарахування чи переводу.
 • Послідовність заповнення загальних відомостей:
 • прізвище, ім’я, по батькові здобувачів освіти заповнюються повністю, в алфавітному порядку;
 • навпроти кожного прізвища виставляється номер за поіменною книгою дата (число, рік народження); ідентифікаційний код учня; № наказу про зарахування; домашня адреса учня, телефон; відомості про батьків або осіб, які їх замінюють; графа «Додаткові відомості» заповнюється у випадку пересування контингенту (переведення учня до іншої групи, відрахування (або переведення до іншого навчального закладу) записується вид пересування, № наказу, дата, а також при зміні прізвища;
 • число місяць та рік народження заповнюються цифрами; рік народження вказується повністю;
 • до графи «Домашня адреса учня» вноситься адреса за якою фактично мешкає учень;
 • до графи «Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють» вноситься прізвище, ім’я по батькові контактний телефон (батьки);
 • при заповненні даної форми використовуються дані з особистих справ здобувачів освіти відповідно до поіменної книги та книги наказів про зарахування.

Приклад заповнення форми № 1 (Додаток 1)

 • Форма № 2 Облік виробничого навчання Ліва сторінка ф.№ 2
 • ведеться облік виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях закладу або на виробництві (у разі неможливості організації проходження учнями виробничого навчання в майстернях ПТНЗ з об’єктивних причин, проведення виробничого навчання організовується на виробництві під керівництвом майстра виробничого навчання ПТНЗ та відповідних спеціалістів підприємства, при умові повного виконання робочого навчального плану і робочої навчальної програми з професійно – практичної підготовки (наказ МОН України від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»);
 • список (перелік) здобувачів освіти вноситься відповідно до форми № 1 за алфавітним порядком;
 • у разі відрахування учня у клітинках (ячейках) для обліку відвідування та успішності даного учня, починаючи з клітинки (ячейки) відповідної дати видання наказу про відрахування або датою проведення першого після його відрахування заняття, вноситься запис «відрахований (на)».
 • на наступних заповнених сторінках журналу навпроти прізвища того, хто навчається, який був відрахований з 19.09.2016 стоятиме «відрахований (на)»;
 • при оформленні наступної сторінки прізвище учня (учениці, слухача), який вибув, не вноситься до списку складу групи.
 • Інструкцією не передбачена графа «Пропуски».

Приклад заповнення форми № 2 (зліва) (Додаток 2)

Права сторінка ф.№ 2

 • На правій сторінці форми № 2 у графі «Кількість годин» записується числом кількість годин на тему.
 • Послідовність заповнення форми № 2 графи «Назва теми програми, теми уроку і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконуються»:
 • «Дата занять» – не ставиться;
 • «Кількість годин» – за темою програми;
 • Тема №           ;
 • Назва теми програми «»;
 • з нової строки у графі «Дата занять» записується фактична дата проведення; у графі «Кількість годин» – фактична кількість годин, відведених на заняття; у графі «Назва теми програми, теми уроку і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконуються» записується назва теми уроку і короткий зміст;
 • у цій же графі записується інструктаж з охорони праці. Запис робиться в день проведення занять. Факт проведення заняття майстер виробничого навчання засвідчує підписом.

Приклад заповнення ф.№ 2(права сторінка)(Додаток 3)

 • кількість годин з кожної теми, найменування тем, зміст навчально- виробничих робіт, кількість годин повинна відповідати робочій навчальній програмі;
 • записи дат проведення занять на лівій та правій сторінках форми №2 повинні відповідати;
 • дати проведення навчально-виробничих робіт повинні відповідати датам внесення відміток за ці роботи;
 • відсутність здобувачів освіти на заняттях у формі № 2 позначається буквою «н»;
 • оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 12-бальною системою і його результати позначаються цифрами від 1 до 12;
 • оцінки виставляються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах;
 • виставлення в журналі крапок, оцінок зі знаком «мінус» чи «плюс», а також інших знаків не допускається;
 • поточні оцінки протягом уроку виробничого навчання виставляються за підсумками виконаного учнями кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів, пристосувань та виконанням вимог з охорони праці;
 • поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання знань учня (учениці);
 • на лівій сторінці форми № 2 в кінці вивчення кожної теми виставляється тематична оцінка, а також відповідно до навчального плану відводяться графи для відміток за атестаційний період (семестр, рік);
 • тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з підписом Тематична без дати. Тематична оцінка враховує всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми; при відсутності учня (учениці) на уроках протягом вивчення теми (тобто не виконав(ла) вимоги навчальної програми) у колонку з підписом Тематична виставляється «н/а» (не атестований(а); тематична оцінка підлягає коригуванню;
 • скоригована тематична оцінка виставляється без дати у колонку з підписом Скоригована поруч з колонкою Тематична. Дана колонка відводиться навіть за відсутності здобувачів освіти, які виявили бажання їх коригувати;
 • семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, II семестр. Семестрова оцінка виставляється на підставі тематичних оцінювань. Семестрова оцінка враховує динаміку особистих навчальних досягнень учня (учениці) з виробничого навчання протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. При відсутності учня (учениці) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр (II семестр) виставляється «н/а» (не атестований(а). Семестрова – оцінка підлягає коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати поруч із колонкою І семестр (II семестр). Дана колонка відводиться навіть за відсутністю здобувачів освіти, які виявили бажання їх коригувати;
 • учні, які з певних причин не були атестовані або виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання у триденний термін після виставлення семестрових оцінок, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. Відповідно до заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на коригування оцінки майстер виробничого навчання проводить повторне оцінювання. Коригування проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) або інших поважних причин термін може бути подовжено;
 • у разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться;
 • скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку II семестру, а за підсумками II семестру не пізніше десяти днів після закінчення даного семестру;
 • річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за II семестр;
 • оцінювання за рік здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок;
 • при коригуванні учнями оцінок за II семестр, що річна оцінка їм виставляється не пізніше 10 робочих днів з дня закінчення виконання робочого навчального плану;
 • при не атестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку з підписом Річна робиться запис «н/а» (не атестований(а);
 • Річна оцінка не коригується.
 • при заміщенні навчального заняття іншим майстром виробничого навчання проводяться всі необхідні записи і позначки на обох боках сторінок журналу, що замінює, відповідно до наказу навчального закладу, вказується прізвище майстра, який заміщає і ставиться його підпис;
 • після запису в колонки І семестр, II семестр, Річна відводяться вільні графи для внесення пропусків занять.

ПРИМІТКА

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці і їх реєстрація регламентується Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 07.07.2006р. за №806/12680. (читати п п.5.3.1, 5.3.2 та 5.4).

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться:

– до початку трудового або професійного навчання в навчальному закладі або на виробництві;

 • у разі екскурси на підприємство.

5.3.1. Первинний інструктаж проводиться:

 • перед початком навчання в кожному кабінеті, майстерні навчального закладу;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

5.4. Інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами, що проводяться під час трудового і професійного навчання в навчальних закладах, проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші особи, на яких покладено наказом керівника проведення інструктажів. Такі самі інструктажі на виробництві проводять особи, на яких покладено ці обов’язки наказом керівника підприємства, організації, де учні, студенти, курсанти, слухачі проходять трудове та професійне навчання

На сторінці «Перелік-протокол кваліфікаційних пробних робіт з професії» (форма № 3) ведеться облік робіт у терміни, передбачені навчальним планом та фіксуються показники з розряду робіт, кількості, норми на одиницю робіт і фактично затраченого часу, відсоток виконання завдання і оцінка за виконану роботу.

Приклад заповнення ф.№ 3 (додаток 4)

2.4 Форма № 4 Підсумки виробничого навчання і практики за рівнем кваліфікації за І, II семестр та навчальний рік

 • список здобувачів освіти складається за алфавітним порядком на момент заповнення сторінки;
 • фіксуються підсумки виробничого навчання за І, II семестри і навчальний рік кожного курсу навчання, результати перевірочних (кваліфікаційних робіт) і підсумки державної кваліфікаційної атестації;
 • на лівій сторінці журналу фіксуються результати І, II семестрів: бал успішності за І семестр, професія/спеціальність, рівень кваліфікації (після поетапної атестації та присвоєння певного розряду), оцінка за II семестр;
 • на правій сторінці журналу фіксуються річна оцінка, результат кваліфікаційної пробної роботи, результат захисту дипломної роботи.

Майстер виробничого навчання несе відповідальність за об’єктивність оцінок, які виставлені учням (ученицям, слухачам) в журналі.

Приклад заповнення ф.№ 4 (Додаток 5)

 • (Додаток 6)

В даному розділі майстром виробничого навчання відмічається відпрацювання тем і годин здобувачів освіти, які були відсутні на заняттях.

 • журнали виробничого навчання знаходяться у навчальній частині професійно-технічного навчального закладу;
 • по закінченню занять майстер виробничого навчання своєчасно здають журнали до навчальної частини;
 • забороняється майстрам виробничого навчання передавати журнали один одному через здобувачів освіти, залишати в навчальному кабінеті, кімнаті майстрів, забирати додому;
 • майстри виробничого навчання зобов’язані своєчасно здійснювати оформлення та ведення журналу відповідно до інструкції з ведення журналу обліку виробничого навчання здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 59;
 • після завершення навчання-випуску здобувачів освіти із навчального закладу журнал виробничого навчання з кожної навчальної групи здається в архів і повинен зберігатись протягом п’яти років. При відпрацюванні тем майстер виробничого навчання заносить в журнал такі дані:
 • дата;
 • ПІБ учня;
 • тема;
 • оцінка (відпрацьована);
 • підпис майстра виробничого навчання.

(Додаток 1)

Форма №1 Загальні відомості про здобувачів освіти групи

з/пПрізвище, ім’я, по батьковіЧисло, місяць, рік народженняІдентифікаційний код здобувача освіти№ у поіменній книзі, дата і № наказу про зарахування
1.Апетрі Андрій Петрович23.08. 2002123456789014604, 20.08.2020 №1 «З-УДЗ»
2.Ващук Антон Олегович17.09. 2002234567890114612 04.09.2020 № 21 «З-УДЗ»
3.Казаку Георгій Іванович09.10. 2003345678901214524 17.09.2020 №4 «З-УДЗ»
Домашня адреса здобувача освіти (телефон)Відомості про батьків або осіб, які їх заміняютьДодаткові відомості (відрахування/ переведення)
м. Чернівці вул..Мічуріна 3/1 0502234124мати:Орися Петрівна, за кордоном; батько:Петро Ілліч, 0965647398відрахований 25.09.2020 №____
Герцаївський р-н с. Мольниця, вул..Головна 13 0992134134мати: Олена Василівна вчитель, 0994536234; батько: Олег Антонович, ПП, 0679878345 
Новоселицький р-н с. Динівці вул..Крайня 16/3 0673532456мати: померла; батько Іван Аурелович, за кордоном, тітка: Морару Ліля Григорівна 0998465123 

Додаток 2

Приклад заповнення форми № 2 (ліва сторінка)

з/пПрізвище та ім’я учнівДата занять(число, місяць)
11/ 0914 /0916 /09Модуль118/ 0921/ 09тематичнаскорегована23/ 0925/ 09 
1.Апетрі Андрій4544555 5 Відрахований 25.09.2020 №___
2.Ващук Антон7777887888 
3.Казаку Георгій8999999 99 

Додаток 3

Приклад заповнення ф.№ 2(права сторінка)

Дата занятьКількість годинНазва теми програми, теми уроку  і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконуютьсяПідпис майстра
  18 годин Модуль 3.1. Виконання слюсарних робіт ЕРОЛОМ. 3.1.1.  Різка та обпилювання металу. 
11/092 год. 4 год.Проведено інструктаж з ОП ППМ в навчальній майстерні, інструкція № 4,25 Проведено інструктаж за інструкціями № 47,48,49,50 при виконанні слюсарних робіт. Різка та опилювання металу ЕРОЛОМ. Дистанц. ZOOM 
  ЕРОЛОМ 3.1.2. Свердління отворів та нарізання різьби. 
14/091 год. 5 год.Проведено інструктаж за інструкціями № 51,52 Свердління. Нарізання різьби. Дистанц. ZOOM 
  ЕРОЛОМ 3.1.3. Збирання роз’ємних з’єднань та деталей механізмів обертаючого руху. 
16/096 год.Збирання роз’ємних з’єднань Збирання механізмів обертаючого руху. Проведено інструктаж при виконанні зборки. Дистанц. ZOOM 

Програма виробничого навчання за І семестр виконана в обсязі _____ годин.

Майстер виробничого навчання                      Н.І.Чосик

Додаток 4

Форма № 3 Перелік-протокол кваліфікаційних пробних робіт з професії

Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ кваліфікація ІІІ розряду категорія, розряд, клас

Дата проведення ________________

№ з/пПрізвище та ім’я учнівПерелік робітРозряд робітОдиниця виробівНорма часу% виконання завданняоцінка
1.Апетрі АндрійЗавдання 7. Варіант 1.Ш8 шт.6 год.1006
2.Ващук АнтонЗавдання 3. Варіант 3.Ш10 шт.6 год.1009
3.Казаку ГеоргійЗавдання 1. Варіант 2.Ш10 шт.6 год.1007

Додаток 5

Форма № 4 Підсумки виробничого навчання і практики за рівнем кваліфікації за І, II семестр та навчальний рік

№ з/пПрізвище та ім’я учнівПідсумки за І семестрПідсумки за ІІ семестр
Оцінка за І семестрпрофесіяРівень каліф.Оцінка за ІІ семестрпрофесіяРівень каліф
1.Апетрі Андрій6ОКНШ р.6ОКНІУ р.
2.Ващук Антон9ОКНШ р.9ОКНІУ р.
3.Казаку Георгій7ОКНШ р.7ОКНІУ р.
Підсумки за навч. рік річна оцінкаПідсумки держ. кваліф. атестації 
Результат кваліф. пробної роботиРезультат захисту дипломної роботипрофесіяРівень кваліф. 
667ОКНІУ р. 
9910ОКНІУ р. 
778ОКНІУ р. 

Додаток 6

ЗАУВАЖЕННЯ МАЙСТРА   приклади   риклади) Дата Зміст зауважень Результат роботи   1 2 3   12.10.2020 Учень Тарасенко І.О. відсутній на уроці з теми «Накидання розчину вручну» 2.11. учень Тарасенко О.І. відпрацював на 6 балів   14.11.2020 Учениця Перова К.В. відсутня на заняттях з поважної причини з 06.11.2020 по 08.11.2020 Проведено індивідуальне заняття щодо навчання з питань охорони праці при виконанні машинних робіт   26.11.2020 Учень Барков С.В. відсутній на заняттях без поважної причини з 19.11.2020 по 20.11.2020 Проведено додаткове заняття з теми № « »  

4. Розділ «Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу»

Директор навчального закладу, заступник директора з навчально- виробничої роботи, старший майстер та особи, які уповноважені відповідними органами департаменту освіти і науки, які мають право здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо оформлення журналів, заповнюють дану сторінку із зазначенням дати перевірки (день, місяць, рік), записують зміст зауважень і пропозицій або роблять запис щодо складеного документу за підсумками перевірки, вказують прізвище, ініціали, посаду перевіряючого та його підпис. Майстер виробничого навчання повинен ознайомитись із зауваженнями і пропозиціями щодо ведення журналу протягом трьох робочих днів під підпис з датою (за необхідністю – відмітку про усунення недоліків).

ДатаЗміст зауважень і пропозиційПрізвище та ініціали перевіряючого журнал, посада і підпис
123
   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

ЖУРНАЛ

обліку виробничого навчання

Група № 1 а Відділення денне

Курс (рік) навчання 1-й курс

Професія Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно – обчислювальних машин

2020/2021 навчальний рік

Майстер виробничого навчання Чосик Надія Іванівна

ОСНОВНІ ТИПОВІ НЕДОЛІКИ

при веденні журналів обліку теоретичного та виробничого навчання

 1. неналежній контроль за дотриманням Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів:

– послаблена робота керівництва навчального закладу щодо контролю за веденням журналів лише 1-2 перевірки на рік);

2) у журналах зареєстровано по 4-5 уроків у день з одного предмету; деякі класні керівники:

3) на титульній сторінці скорочено записують назву навчального закладу, професій, відділення;

4) на титульній сторінці скорочено записують ім’я та по батькові класного керівника і майстра виробничого навчання;

5) неохайно ведуть записи на сторінках журналу;

6) на сторінці «Зміст» відсутня нумерація сторінок журналу, не вказують кількість годин на предмет, відповідно до робочих навчальних планів;

7) є недоліки при заповненні форми №1 про відрахування учнів:

– у «додаткових відомостях» не вказують дату та номер наказу про відрахування(зарахування, переведення) учнів:

– у «додаткових відомостях» записують телефони учнів;

– не вказують номер по поіменній книжці, дату та номер наказу про зарахування;

8) форму № 2 заповнюють із порушенням інструкції:

– записують скорочено назви предметів, ім’я та по батькові викладачів;

– назви предметів не відповідають назвам предметів у робочих навчальних планах;

9) не підводять підсумки загальної кількості пропущених уроків;

10) виставляють «зразкову поведінку» тим учням, які мають більше 40 годин пропусків без поважної причини;

11) виставляють поведінку «добра» замість «задовільна» або «зразкова»;

12) неповністю заповнюють форми № 3 та № 4;

13) неповністю заповнюють форму №5 «Підсумки навчально-виховної роботи»;

14) не раціональний розподіл сторінок журналів;

15) списки учнів пишуть учні або викладачі-предметники;

16) відсутні результати медичного огляду нових учнів та не оформлена форма № 3;

17)не вказують на продовження сторінок після закінчення записів на сторінці;

18) у формі № 4 відсутні підписи особи, яка проводила з учнями вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

19) відсутні підписи учнів про ознайомлення із вступним інструктажем з охорони праці та безпеки життєдіяльності у формі № 4;

20) з новими учнями не проводять вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності та не роблять відмітки у формі № 4;

деякі викладачі:

21) приписують або не дописують уроки;

22) неохайно ведуть записи на сторінках журналу;

23) нерегулярно здійснюють контроль за відсутністю учнів на уроці, не роблять відповідні позначення у журналах;

24) допускають виправлення оцінок та записів у журналі;

25) пропускають записи уроків;

26) не співпадає кількість проведених уроків та кількість записаних годин;

27) коригують річні оцінки;

28) не записують «скоригована» після І та ІІ семестрів

29) не виставляють оцінки за ІІ семестр, за рік;

30) відсутні підписи викладачів за проведення уроків та консультацій;

31) допускають використання коректора;

32) переклеюють сторінки, оцінки, записи;

33) ставлять крапки, оцінки записують олівцем;

34) не виставляються оцінки за письмові, контрольні, лабораторно-практичні роботи;

35) несвоєчасно виставляють оцінки за ведення зошитів;

36) виставляють оцінки за ведення конспектів з предметів професійно-теоретичної підготовок;

37) неправильно записують дату проведення уроку;

38)не здійснюють запис у формі №2 графа «Зміст уроку» про проведення первинного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності при проведенні лабораторно-практичних робіт);

39) не здійснюють контроль за відсутністю учнів під час проведення консультацій (учні регулярно «відвідують» консультації, а уроки пропускають) та не роблять відповідні записи у журналах;

40) не роблять запис про виконання навчальних планів та програм за І семестр, за ІІ семестр, за рік та проведення консультацій;

41) відсутні записи про проведення консультацій;

42) не здійснюють поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів;

43) нерегулярно виставляють тематичні оцінки, з деяких предметів вони не виставлені протягом тижня після закінчення вивчення теми;

44) тематичну оцінку виставляють з датою;

45) виставляють підсумкові оцінки та їх коригують 46)не роблять запис «тематична»;

47) не залишають колонку для скоригованих оцінок;

48) записують неконкретні домашні завдання, відсутні §, номера сторінок підручника;

49) на деяких сторінках не заповнюють графу домашнє завдання;

50) домашнє завдання з окремих предметів сформульовано нечітко;

51) двічі виставляють річні оцінки.

Нагадуємо, що відповідно до Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2011 р. № 59 журнал обліку теоретичного навчання – це обов’язковий документ професійно-технічного навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо. Ведення журналу здійснюється класним керівником куратором) та викладачами. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів в журналі, який розрахований на навчальний рік. Слід зазначити, що контроль за веденням журналу здійснюється керівником навчального закладу заступником) протягом навчального року не менше 4 разів.

Під час перевірки журналів керівники повинні ставити конкретну мету: 1. На початку навчального року:

– правильність заповнення загальних відомостей про учнів форма № 1 у журналах обліку теоретичного навчання );

– стан оформлення журналів;

– культура ведення журналів;

– тощо.

2. Протягом року (форма № 2 у журналі теоретичного навчання):

– рівень виконання навчальних програм;

– якість навчальних досягнень учнів;

– стан відвідування уроків учнями;

– стан поточного та тематичного оцінювання;

– тощо.

3. Наприкінці І семестру(форми № 2, № 4 у журналі теоретичного навчання):

– рівень виконання навчальних програм;

– якість навчальних досягнень учнів;

– стан відвідування уроків учнями;

– стан семестрового оцінювання;

– тощо.

4. Наприкінці навчального року форма (№ 4 у журналі теоретичного навчання):

– стан семестрового та річного оцінювання;

– тощо.

На сторінку «Зауваження щодо ведення журналу» керівник професійно-технічного навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, уразі необхідності, терміни усунення зауважень. Викладач ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідністю, – відмітку про усунення.

Контроль за станом ведення журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

Рекомендуємо методистам професійно-технічних навчальних закладів на засіданні педагогічної ради систематично аналізувати стан ведення та достовірність записів у журналах обліку теоретичного навчання учнів з метою недопущення виявлених недоліків, проводити інструктивно-методичні наради щодо ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів.