Методична проблема на 2019/2020-2024/2025 н.р.


МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА НА 2019/2020-2024/2025 н. роки

«Реалізація особистісно орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі»

№ з/пПІБметод проблема
ХАРІВСЬКА С.В. Методична комісія майстрів та викладачів спецдисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах» компетентнісного підходу  
1.Безерко І.В.Застосування інтерактивних методів навчання на уроках в умовах компетентісно-орієнтованого підходу
2.Білінська О.В.Шляхи та методи вдосконалення сучасного уроку
3.МихайлишинаГ.Т.Система роботи майстра по формуванню у здобувачів освіти професійної культури
4.Корнійчук І.В.Соціально-педагогічна адаптація здобувачів освіти
5.Ткач Л.І.Превентивне виховання здобувачів освіти в освітньому процесі
6.Харівська С.В.Психолого-педагогічний супровід розвитку особистісного творчого потенціалу здобувачів освіти шляхом формування творчої особистості педагога
7.Цимбал О.В.Формування освітніх компетенцій здобувачів освіти через систему сімейних цінностей
8.Чоп’юк Т.М.Впровадження нестандартних форм робіт зі здобувачами освіти з метою підвищення якості освіти
РУСНАК Т.А. Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін  природничо-математичного циклу «Методи впровадження особистісно-орієнтованого навчання в освітньому процесі».
1.Андрусяк Т.В.Особистісно-зорієнтовані технології навчання як засіб формування стійкого пізнавального інтересу здобувачів освіти на уроках хімії та біології.  
2.Галицька Л.М.Використання інтерактивних технологій навчання.
3.Черепухін Н.І.Методика викладання математики за допогою мультимедійних технологій.
4.Мельник Н.Б.Формування прикладних компетентностей на уроках географії.  
5.Руснак О.О.Розвиток індивідуальних мотивацій під час підготовки здобувачів освіти до тренувань.
6.Руснак Т.А. :Шляхи формування науково пізнавальної творчості здобувачів освіти на уроках фізики та астрономії.
7.Ерлескас І.П.Формування інтересу до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя.
                   


РОГОЗЕВИЧ Г.М. Методична комісія майстрів та викладачів спецдисциплін з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, офісних службовців «Формування конкурентоспроможного кваліфікованого робітника, шляхом впровадження особистісно-орієнтованого навчання на уроках професійно-теоретичного та виробничого навчання».  
1.РогозевичГ.М.«Особистісно-орієнтоване навчання – шлях до формування інноваційної особистості»
2.Грінческу Г.В.«Формування вмінь самостійної роботи учнів у процесі навчання»
3.Ковтюх Я.Д.«Особистісно-орієнтоване навчання в ПТНЗ, впровадження сучасних вимог підприємств-замовників кадрів»
4.ЗебачінськаЛ.А. «Методика стимулювання позитивного ставлення учнів до навчання»
5.Чосик А.М.«Вимоги сучасного світу, що потребують нових освітніх трансформацій, які б орієнтувались на майбутнє»
6.Лакатуш А.В.«Впровадження особистісно-орієнтованих технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки»
7.Мороз Є.В.«Особистісно-орієнтований підхід на уроках основ правових знань та трудового законодавства»
8.Калинюк І.М.Удосконалення роботи з комплексного використання інформаційно-комунікаційних тенхнологій
ЛУПУЛ К.В. Методична комісія загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу – «Особистісно орієнтоване навчання як розвиток інтелектуально-пізнавальних здібностей здобувачів освіти»
1.Лупул К.В.«Використання особистісно орієнтованих технологій на уроках української мови та літератури»
2.ПроскурнякН.М.«Впровадження інноваційних технологій навчання як складова формування креативної особистості на уроках зарубіжної літератури»
3.Чиж С.М.«Особистісно орієнтований підхід на уроках суспільних дисциплін»
4.Лопатюк І.І.«Технологія особистісно орієнтованого навчання на уроках іноземних мов»
5.Кияшко А.К.Впровадження сучасних підходів навчання для формування комунікативних компетенцій у здобувачів освіти з використанням ТЗН
6.СмольніковаК.А.Особистісно орієнтований підхід у процесі викладання іноземних мов
ДОБРЯНСЬКА Л.Г. Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки ООІтаПЗ, електромеханіків з ЛОМ «Використання сучасних інтерактивних технологій навчання, як забезпечення високого рівня розвитку особистості здобувачів освіти»
1.Андрейчук І.С.Особливості психічного розвитку і педагогічного впливу на особистість майбутнього фахівця.
2.Добрянська Л.Г.Впровадження інтерактивних методів на уроках, як засіб удосконалення освітнього процесу.
3.Косован Т.К.Використання інноваційних технологій для розвитку творчого мислення здобувачів освіти.
4.Купіна Н.М.Розвиток творчих і розумових здібностей здобувачів освіти як система формування особистості.
5.Пінюк С.А.Формування пізнавальної активності здобувачів освіти на уроках та їх компетентностей.
6.Симонова Л.М.Сучасні методи організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках.
7.Чосик Н.І.Поєднання колективної т а індивідуальної форм діяльності здобувачів освіти на уроках в/н.
8.Зеленько С.І.Розвиток творчого потенціалу здобувачів освіти на уроках в/н
ПРОСКУРНЯК Н.М. Методична комісія класних керівників, бібліотекаря та вихователя гуртожитку «Формування у здобувачів освіти цінностей, навичок здорового способу життя, моральної свідомості та підготовка молодого кваліфікованого робітника до активної соціально-значущої діяльності в сучасних вимогах»
1.Бікбаєва Л.П.Підвищення читацького інтересу шляхом залучення інноваційних технологій в роботі бібліотеки
2.Артьомова А.С.Проблема виховання здорової гармонійно розвиненої   особистості з необхідними життєвими пріоритетами, цінностями, переконаннями, навичками, сприятливими для здоров’я, успішного навчання і самореалізації
3.Стратичук І.А.Організація роботи з обдарованими здобувачами освіти