Ілля БЕЗЕРКО


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧА

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ

Тема досвіду:  «Впровадження компетентнісно орієнтованого уроку в навчальний процес при підготовці кваліфікованих робітників».

Не від кількості знань залежить освіченість,

а в повному розумінні і в виключному застосуванні

всього того, що знаєш.

А. Дистервег

В сучасних умовах різко зростає роль інноваційної діяльності, так як виникає потреба суттєвого оновлення змісту освіти, досягнення нової якості на основі інноваційних ініціатив і творчого підходу до освітньої діяльності.

Важливими джерелами системи освіти є:

– досягнення сучасної педагогічної та психологічної науки;

– передовий досвід педагогічної діяльності;

– синтез наукових знань, зміцнених позитивними практичними результатами їх використання для вирішення актуальних проблем.

Під передовим педагогічним досвідом розуміють досвід, який дозволяє отримати найбільш високі і якісніші нові результати.

З точки зору творчої новизни виділяють різні види передового педагогічного досвіду:

– досвід, який носить репродуктивний характер (масовий досвід). Він ціниться тим, що викладач вносить елементи новизни в відому вже педагогічну практику, в результаті чого виникає адаптація педагогічного досвіду;

– досвід, який носить дослідницький характер. Він ціниться тим, що викладач або цілий педагогічний колектив модулює майбутні якості педагогічного процесу, тобто здійснює дослідницьку діяльність.

ІКТ-компетентність викладача включає використання компетентнісно орієнтованого уроку для сучасного суспільства (комп’ютерних, мультимедійних, інтернет, електронних засобів масової інформації, мобільних телефонів і т.п.) для пошуку, доступу, зберігання, вироблення, уявлення і обміну інформацією, а також комунікацію між людьми і роботу в Інтернеті.

Відеофрагменти, презентаційні матеріали, якими супроводжуються лекції викладача, унаочнюють та роблять розповідь більш емоційною забарвленою; технічне сприйняття, послідовність виконання процесів по догляду за хворими та виконання різних маніпуляцій стають ближчими, зрозумілішими для сучасних здобувачів освіти. Використання аудіовізуальних засобів при вивченні нового матеріалу на уроках спецдисциплін значно активізує пізнавальну діяльність здобувачів освіти, сприяє формуванню стійкого інтересу до майбутньої професії, допомагає розвинути у них просторову уяву про роботу.

На уроках спецдисциплін впроваджуються нові форми та методи викладання. Пріоритет віддається роботі в «малих групах» або мікрогрупах, що надає можливість здобувачам освіти набути навичок для спілкування та співпраці, вміти чітко висловлювати власну думку, злагоджено працювати у команді; проводяться «уроки-захисти творчих робіт – проектів», на яких здобувачі освіти демонструють послідовність виконання тих чи інших маніпуляцій, способів по догляду за різними пацієнтами та при різних їх станах, а й уміння розвивати пам’ять, уяву, увагу, зацікавленість предметом; уроки-захисти, уроки-співпраці, уроки – прес-конференції, які дають можливість виявити різні позиції з певної проблеми або з суперечливого питання, порівняти різні способи по догляду, самостійно знайти переваги одного виду над іншим.

Використання сучасних інформаційних технологій дозволяють викладачу більш глибоко та цікавіше подавати здобувачам освіти інформацію з предмету. З використанням компетентнісно орієнтованого уроку зацікавленість здобувачів освіти на уроках спецдисциплін збільшилась в рази, так більшість здобувачів освіти сприймають інформацію краще візуально. І як результат підвищується якість їх знань. Та зокрема зацікавленість вступників до професій в нашому ліцеї.

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ

У Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг я працюю з 1998 року, на посаді викладача спеціальних дисциплін в групах з підготовки помічників вихователя, молодших медичних сестер з догляду за хворими, соціальних робітників.

При викладанні питань по догляду за хворими, роботі з людьми похилого віку та роботі з дітьми різних вікових категорій, головним вважаю, це формування професійних якостей та здібностей здобувачів освіти, здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці в галузі сфери обслуговування.

Головною своєю метою, я вважаю надання здобувачам освіти міцних знань з професій і забезпеченням їм конкурентоспроможних переваг на ринку праці. Тому звідси вибір науково – методичної проблеми, над якою працюю  «Методика та технологія проведення компетентнісно орієнтованого уроку спецдисциплін».

Маючи високий рівень теоретичної та практичної підготовки, свої уроки намагаюсь проводити на науково-професійній основі, впроваджуючи інноваційні педагогічні методики, прагну пошуку вдосконалення форм і прийомів роботи на уроці.

Опановуючи проблему при підготовці до уроків, надаю перевагу новітнім педагогічним технологіям та інтерактивним методам навчання, організовую навчальну діяльність на уроках так, щоб відбувалася співпраця викладача зі здобувачами освіти, проводився діалог і обмін думками, ідеями та застосуванням їх під час навчання. На мою думку новітні технології, які інтенсивно впроваджують в сферу послуг, повинні бути предметом вивчення і обговорення на уроках, легкодоступними для здобувачів освіти і саме це вимагає використання компетентнісно орієнтованого уроку.

На уроках намагаюсь щоб здобувачі освіти опрацьовували широкий асортимент нових досягнень в медицині і відповідно вивчали нові способи та матеріали для проведення догляду, що так потрібно висококваліфікованому робітнику. Працюючи з комп’ютерною технікою в мережі інтернет, здобувачі освіти набувають навики знаходження інформації в сфері послуг при проведенні догляду та при виконанні певних маніпуляцій, вчаться аналізувати, обробляти її та вибирати найголовніше для використання їх на практиці, що у подальшому дасть змогу постійно підвищувати свій фаховий рівень.

Так, наприклад, на уроках з тем: «Основи роботи соціального робітника зі здійснення косметичних процедур. Асептика. Антисептика. Особиста гігієна хворого», «Спостереження та догляд за хворими з порушеннями опорно-рухового апарату», «Особливості харчування людей похилого віку. Фізіологія харчування і травлення», здобувачі освіти із зацікавленням вивчали алгоритми послідовності виконання робіт, види нових інструментів, механізмів і пристосувань для їх виконання, сучасні медичні засоби для проведення догляду як «Підгузки для дорослих», «Сучасні простирадла для лежачих хворих, кало та сечоприймачі». На уроках зосереджую увагу здобувачів освіти і залучаю їх до приготування різних розчинів для проведення дезінфекції, згідно Державних санітарних норм і правил. Залучаю здобувачів освіти до самостійного вибору засобів для роботи по виконанню догляду за лежачими та важкохворими. При вивченні кожного виду догляду не залишаю поза увагою здобувачів освіти щодо забезпечення вимог якості виконання робіт та методів їх контролю, дотримання правил охорони праці під час виконання різних робіт, правил власної безпеки. На уроках здобувачі освіти активно взаємодіють в організованих групах, опрацьовують інформаційний матеріал з різних джерел, працюють з плакатами, схемами, алгоритмами по виконанні робіт, набувають навичок роботи в нестандартних ситуаціях.

Я впевнений, що саме такий комплексний підхід у співпраці викладача зі здобувачами освіти дає змогу формувати професійні якості майбутнього кваліфікованого робітника, розвивати в здобувачів освіти інтелект, логічне мислення, здатність приймати правильне рішення при виконанні своїх обов’язків, надає здобувачу освіти можливість самореалізуватися, робити самооцінку.

Крім того, використання компетентнісно орієнтованого уроку передбачає вміння організувати і вести спільну дискусію зі здобувачами освіти, не нав’язуючи свою точку зору, «не тиснути» на аудиторію своїм авторитетом, а націлювати здобувачів освіти на пошук шляхів вирішення поставлених проблем.

В практичній діяльності, використовую навчальний комунікаційний проект – це спільна творча навчально-пізнавальна діяльність з використанням компетентнісно орієнтованого уроку, де здобувачі освіти стають моїми партнерами, де кожна група, отримавши завдання, створює свій міні-проект і потім презентує його на узагальнюючому уроці, Виконуючи завдання проекту, здобувачі освіти вчаться володіти комп’ютерною грамотністю, користуватися базою даних, принтером, сервером глобальної мережі інтернет. Вони набувають вміння інтегрувати знання, з різних областей знань, для розв’язування проблематики геріатричного догляду, опрацьовують дослідницькі методи з пошуку джерел інформації, збору та обробки даних при отриманні результатів, дають особисте бачення на розвиток сучасних методів та способів по догляду за хворими.

Зазвичай підготовка уроку методом проекту потребує кропіткої наполегливої підготовчої роботи:

– виявлення проблеми та її формування;

– визначення метода збирання та обробки даних;

– обговорення окремих даних з сучасних технологій;

– формування понять;

– надання постійних консультацій міні-групам, що працюють над загальним проектом;

– створення презентації у комп’ютерному та мультимедійному режимі.

Намагаюсь поповнювати і зміцнювати навчально-матеріальну базу кабінету, в якому проводжу уроки. Багато виготовлено дидактичного та роздаткового матеріалу.

Все це разом дає змогу належним чином проводити підготовку кваліфікованих робітників на належному рівні. Якість знань здобувачів освіти з предметів досить висока.

Наполеглива робота над проблемою дає позитивні результати і спонукає  на подальшу творчу діяльність по підготовці висококваліфікованих фахівців сфери послуг, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці.

НАПРАЦЮВАННЯ З ДОСВІДУ РОБОТИ

Методичні розробки уроків зі спеціальних дисциплін:

 • Предмет «Захист Вітчизни» (Основи медичних знань), пристендовий урок на тему: «Техніка зупинки кровотеч».
 • Предмет «Основи дієтології і приготування страв» відкриті уроки:
  • «Особливості харчування людей похилого віку. Фізіологія харчування і травлення».
  • «Важливість правильного харчування для життєдіяльності здорового організму».
 • Предмет «Фізіологія людини та загальний догляд за хворими» методична розробка відкритого уроку на тему: «Основи роботи соціального робітника зі здійснення косметичних процедур. Асептика. Антисептика. Особиста гігієна хворого».
 • Предмет «Організація санітарно-гігієнічних умов у ДНЗ» методична розробка відкритого уроку на тему: «Вимоги до устаткування приміщень. Основні зони дитячих установ: групові майданчики, спортивно-ігрові площадки, фізкультурні майданчики, господарські зони».
 • Предмет «Основи здоров’я та безпека дитини» методичні розробки відкритих уроків:
 • «Дитячі хвороби».
  • «Ексудативно – катаральний діатез».
 • Предмет «Фізіологія людини та загальний догляд за хворими» методична розробка відкритого уроку на тему: «Спостереження та догляд за хворими з порушеннями опорно-рухового апарату».

Навчально – методична діяльність:

Доповідь на тему: «Закономірності виникнення, розвитку та розв’язання конфліктів у навчально-виховному процесі. Конфлікт як мистецтвознавчий феномен».

Доповідь на тему: «Методика та технологія проведення компетентнісно орієнтованого уроку спецдисциплін».

Методична розробка на тему: «Використання компетентнісно орієнтованого уроку, спрямованого на розвиток компетентності здобувачів освіти».

Регіональний вернісаж учнівських бізнес-ідей «Стартап юніор – 2»

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Підготовлено та видано навчальні посібники до предметів професійно-теоретичної підготовки з професій «помічний вихователя» і «соціальний робітник»:

– Фізіологія людини та загальний догляд за хворими

– Основи дієтології та приготування страв (у двох частинах)

Основи здоров’я та безпека дитини

– Організація санітарно-гігієнічних умов у ДНЗ

– Основи медичних знань (Плани-конспекти до предмету «Захист Вітчизни»).