Галина РОГОЗЕВИЧ


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Rysunok6-1.jpgРозвиток професійних компетентностей здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти на уроках виробничого навчання

Вид творчого проекту: творчий проект.

Галузь застосування: навчально-виховний та навчально-виробничий процес закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Суб’єкти творчої діяльності: колектив здобувачів освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти; 100 здобувачів освіти.

Автор проекту: Рогозевич Галина Михайлівна.

Посада: майстер виробничого навчання, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії;.

Педагогічне звання: викладач методист

Мета впровадження новації:

1. Забезпечення розвитку професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників, які виявляються в уміннях спілкуватись з клієнтами, самостійно знаходити рішення у нестандартних ситуаціях.

2. Підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх робітників у зв’язку з безперервно зростаючими вимогами виробництва.

3. Створення оптимальних умов для удосконалення професійної майстерності здобувачів освіти.

4. Сформувати первинні практичні навички критичного мислення; навчити першокурсників аналізувати, порівнювати,  оцінювати інформацію з будь-яких джерел; бачити проблеми, ставити запитання; висувати гіпотези та оцінювати альтернативи.

Зміст новації

Педагогічний колектив Чернівецького професійного ліцею сфери послуг у навчально-виховному процесі під час розв’язання завдань фунда­ментальної підготовки кваліфікованого робітника велику увагу приділяє успішності його діяльності, рівню сформованості знань, вмінь та навичок тим вимогам, які висуває майбутня професійна діяльність. Саме тому в процесі формування професійних компетентностей у системі професійної (професійно-технічної) освіти виходить з розуміння багатофункціональності професії працівника сфери послуг.

Сьогодення потребує від фахівця вміння розв’язувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору, приймати зважені рішення, постійно саморозвиватися та самовдосконалюватися.

Проблема розвитку критичного мислення для вітчизняної освіти є актуальною через те, що у тоталітарному суспільстві, в якому ще до недавнього була Україна, ця проблема, як відомо, не ставилася перед освітою, фактично нав’язувалося догматичне мислення. А реальний стан сучасної освіти свідчить про певний дисбаланс у розвитку пізнавальних процесів серед здобувачів освіти. Досить активно формуються та розвиваються механізми пам’яті, а мислення та уява залишаються не досить навантаженими у навчальній діяльності.

Завдання сучасної освіти полягає не тільки в тому, щоб дати відповідні професійні знання, а в умовах переходу до інформаційного суспільства підготувати фахівця, який глибоко знає і розуміє свою роль у суспільстві, вміє творчо використовувати здобутті знання на практиці, критично оцінює досягнуте. Тому великого значення набуває підвищення ефективності навчання й якості знань, формування життєвої та професійної компетентності сучасної молоді, засобами інноваційних технологій і активних методів навчання, до яких належить і технологія розвитку критичного мислення..

Термін дії проекту: 2019-2020 рр.

– ефективність розвитку професійних здібностей у майбутніх робітників сфери послуг можна підвищити за таких педагогічних умов:

– діагностування здібностей на всіх етапах професійного навчання;

– використання комплексу методичного забезпечення, побудованого на системному та диференційованому підходах до навчання;

– впровадження системи розвивальних завдань, в яких реалізована специфіка конкретної професійної діяльності робітників на сучасному підприємстві, установі, організації.

Шляхи реалізації:

  • оновлення змісту навчальних планів і програм;
  • перехід на компетентнісний підхід навчання;
  • активне впровадження в освітній процес нових педагогічних технологій;
  • для ефективного формування професійних компетентностей необхідно забезпечити усвідомлення і розуміння здобувачами освіти вимог, які висуває майбутня професія до їхніх здібностей;
  • узгоджувати педагогічні вимоги в організації навчальної діяльності з вимогами самої особистості в її саморозвитку;
  • планувати процес організації навчання на основі системного та послідовного педагогічного аналізу шляхів й умов формування в особистості нормативних еталонів її діяльності.

Результативність та ефективність упровадження новації

Запропонований творчий проект є перспективним напрямком у розвитку професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників

Практика підтвердила, що використання проблемного та інтерактивного навчання, методу творчих проектів, критичного мислення, розвивальних завдань і прийоми активізації пізнання та оптимізації сприйняття сприяють ефективному формуванню професійних здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування.