Катерина ЛУПУЛ


 Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу image.jpegЛупул Катерина Вікторівна
Освітавища
Фахвикладач української мови і літератури
Навчальний заклад, рікЧернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича у 2001 році
Посада в ліцеївикладач української мови і літератури
Предмети, що викладаєукраїнська мова і література
Педстаж20 років
Кваліфікаційна категоріяспеціаліст вищої категорії
Педзваннявикладач-методист

Картка

про виявлення та вивчення педагогічного досвіду

Навчальний заклад Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

Автор досвіду Лупул Катерина Вікторівна

Суть і зміст досвіду: використовуючи інтерактивні технології в освітньому просторі, викладач доводить, що це дієвий засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого, інтелектуального потенціалу учнів, вільний простір для спілкування, широке поле для розвитку вмінь науково-дослідницької діяльності, а отже – результативний засіб формування особистості.

Методи вивчення спостереження, анкетування, відвідування уроків, позаурочних заходів.

Форма узагальнення оформлення тематичної папки, творчі виступи на засіданнях методичної комісії, проведення відкритих уроків і виховних заходів, виставка педагогічних ідей, участь у Вернісажі творчих уроків.

Вивчення досвіду роботи викладача української мови та літератури

ЛУПУЛ КАТЕРИНИ ВІКТОРІВНИ

Тема досвіду: Використання інформаційних технологій у процесі викладання української мови та літератури

Актуальність обраної теми полягає в тому, що у сучасному середовищі рівень освіти значною мірою залежатиме від результативності запровадження інноваційних технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які впливають на забезпечення високого рівня викладання української мови і літератури.

Мета досвіду: виявити особливості впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках української мови та літератури в сучасних умовах.

Основні завдання досвіду:

  • впровадження в практику сучасних освітніх технологій та інновацій;
  • створення оптимальних умов для підвищення успішності учнів на уроках української мови та літератури;
  • створення атмосфери співробітництва, взаємодії викладача та учня;
  • розвиток соціальної та громадянської компетентності учня;
  • створення оптимальних умов для розвитку творчої особистості учня.

Опис педагогічного досвіду

викладача української мови та літератури

ЛУПУЛ КАТЕРИНИ ВІКТОРІВНИ

Моє життєве кредо: Жити, пам’ятаючи про те, що ти людина.

Провідна ідея моєї роботи: Працювати творчо, навчати учнів так, щоб приносити їм радість і задоволення, донести до кожного ліцеїста багатство і красу рідного слова.

Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу та науки і посідає провідне місце в реформі освіти України.

Сучасному викладачеві української мови та літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації та плануванні педагогічного процесу.

Використання комп’ютера та Інтернету, уміння знаходити потрібну інформацію, застосовувати її – це потреба нашого часу, суспільства, в якому ми живемо.

Усе це зумовлює пошук альтернативних засобів навчання. Отже, необхідно забезпечити формування знань, умінь, навичок новими засобами навчання. Одним із таких є навчання з використанням інформаційних технологій. Учням необхідно дати можливість вивчати світ не лише за допомогою підручників, а і за допомогою використання інформаційних технологій, адже діти звикли сприймати оточуюче середовище весело, безпосередньо. Вплив на зорові та слухові аналізатори сприяють кращому запам’ятовуванню матеріалу.

Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно орієнтованого, розвивального, проектного навчання) надають кожному учневі, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.

У нашому ліцеї створена потужна навчально-матеріальна база: навчальні кабінети, технічні засоби навчання ( інтерактивні дошки, мультимедійні пристрої, широкоформатні плазміні монітори), 8 комп’ютерних комплексів, під’єднаних до мережі Інтернет. Важливим засобом підготовки робітничих професій у ПТО є суспільно-гуманітарні дисципліни. Особливу увагу треба приділити змісту роботи з української мови. Поряд з формуванням навичок усного і писемного мовлення українська мова відіграє велику роль у підготовці учнів до трудової діяльності. Вона є одним з найважливіших засобів залучення учнів до технічної мови, безпосередньо впливає на їх повноцінну роботу з навчальною і спеціальною літературою, розвиває здібності вільно висловлювати свої думки, отже, сприяє якісному засвоєнню теоретичного і практичного матеріалу.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності викладача та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Усе це дає можливість покращити якість навчання. У роботі з комп’ютером використовую: мультимедійний посібник (педагогічний програмний засіб) «Українська література, 11 клас», навчальні компакт-диски «Українська література. Хрестоматія для 10-11 класів», електронні словники, розроблені Інститутом мовно-інформаційних досліджень НАН України (автори – Широков В. А., Рабулець О. Г., Шевченко І. В. та ін.), компакт-диск «Говоримо і пишемо зразковою українською мовою» (В.Л. Іващенко. – К.: Інститут української мови НАН України. – Вип. 1., диск з аудіодиктантами (Аудіодиктанти з української мови / Інститут української НАН України; за ред. В.М.Бріцина. – К.: Довіра), електронну програму із серії «Готуємось до зовнішнього оцінювання. Українська мова та література» (Тернопіль, Сорока Білобока), літературні портрети, віртуальні екскурсії, тестові завдання, аудіозаписи творів, презентації про життя та творчість українських письменників, презентації з української мови, створені викладачем та учнями, слайди з крилатими висловами, фото, картини всесвітньо відомих художників, фрагменти фільмів тощо.

За допомогою інформаційних технологій на уроках української мови та літератури реалізую такі дидактичні функції:

  • – пізнавальну (використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп’ютерної бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках інтернету);
  • розвивальну (робота з різноманітними комп’ютерними програмами, крім активізації літературних можливостей особистості, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічного мислення, пам’яті, уяви);
  • дослідницьку (в учнів з’являється можливість узяти участь у роботі літературних пошукових груп, інтернет-конкурсах, інтернет-олімпіадах; виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, публікації, дослідити певні проблемні питання);
  • комунікативну (під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції).

Спостерігаючи за учнями, можна помітити, що роботу з інформаційними технологіями краще планувати в другій половині уроку, оскільки під час використання комп’ютера відбувається надмірна активізація психічних структур, учні перезбуджуються, і це заважає подальшому ефективному засвоєнню матеріалу. Безумовно, час, відведений на безперервну роботу з комп’ютером, має відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам.

Використання творчих комп’ютерних завдань потребує попереднього ознайомлення учнів із тематикою та суттю проблеми, окреслення термінів виконання, допомоги учневі в пошуку необхідних матеріалів, оцінюванні їх та систематизації, створені умов для оформлення та подання підготовлених завдань у комп’ютерному варіанті.

Інформаційні технології на уроках засвоєння нових знань є більш ефективними й активізують роботу групи. Презентація дозволяє упорядкувати наочний матеріал, залучити суміжні літературі види мистецтва. На великому екрані можна ілюстрацію показати фрагментами, виділивши головне, збільшивши окремі частини, ввести анімацію, колір. Ілюстрацію можна супроводжувати текстом, показати її на тлі музики. Учень не тільки бачить і сприймає, він переживає емоції. Презентація дозволяє навчити створювати опорні схеми і конспекти в більш комфортному комунікативному режимі (тези оформляються на слайдах, є зразок створення опорних положень лекції для учнів). Проблемний характер лекції може здаватися не самим викладачем (проблемне питання), а самостійно усвідомлюється учнями в ході роботи з різними матеріалами: портрет, карикатура, критичні оцінки і т.д. Під час такого уроку учні обов’язково ведуть записи у своїх робочих зошитах. Тобто інформаційні технології не скасовують традиційну методику підготовки і проведення такого типу уроку, але в певному сенсі полегшують й актуалізують (роблять практично значущими для учнів) технологію його створення.

Однак не тільки уроки засвоєння нових знань можна проводити з мультимедійною підтримкою, а й уроки аналізу тексту. На такому уроці презентація дозволяє реалізувати інтегративний підхід до навчання. Інтерпретуючи художній текст, учень може і повинен бачити різноманітність трактувань образів і тем. Залучення фрагментів вистав, кінофільмів, опер, різних ілюстрацій, доповнених витягами з літературознавчих робіт, дозволяє створити проблемну ситуацію, вирішити яку допомагає спільна робота на уроці. Проблемно-дослідне навчання стає провідним на таких уроках. На слайдах розміщується не тільки додатковий матеріал, але й формулюються завдання, фіксуються проміжні та підсумкові висновки. На відміну від уроків засвоєння нових знань презентація не просто супроводжує слово викладача, а є до певної міри інтерпретацією літературного тексту. Візуальні образи презентації по суті розраховані на розвиток співтворчості читача. Зіставляючи відео- або аудіоілюстрації, учень вже аналізує текст (прийом прихованого аналізу тексту).

Необхідно пам’ятати, що на уроці аналізу тексту головною завжди залишається робота з текстом, а інформаційні технології лише урізноманітнюють методи, прийоми і форми роботи, які розвивають різні сторони особистості учня, допомагають досягти цілісності розгляду творів у єдності змісту і форми, побачити змістовність, смислове значення кожного елемента форми.

За допомогою презентації можна підготувати й узагальнюючі уроки. Завдання такого типу уроку – зібрати всі спостереження, зроблені в процесі аналізу, в єдину систему цілісного сприйняття твору, але вже на рівні більш глибокого розуміння; вийти за межі вже порушених проблем, емоційно охопити весь твір. Вирішити ці завдання і дозволяють інформаційні технології, створивши якусь візуальну метафору твору, з’єднавши емоційно-художній і логічний види творчої діяльності учнів на уроці. Схеми, таблиці, тезове розташування матеріалу дозволяють заощадити час і, найголовніше, глибше зрозуміти твір. Крім того, висновки та схеми можуть з’являтися поступово, після обговорення або опитування учнів. Викладач завдяки презентації може весь час контролювати роботу групи. У перерахованих типах уроків презентації створені викладачем, проте, як говорилося вище, учень теж може брати участь у створенні презентації. Сам учень може бути автором уроку-презентації, який стає його підсумковою роботою з певної теми, творчим звітом про результати дослідницької роботи.

Таким чином, в учнів формуються ключові компетентності, що пред’являються Державним стандартом освіти: уміння узагальнювати, аналізувати, систематизувати інформацію за потрібною темою; вміння працювати в групі; вміння знаходити інформацію в різних джерелах; комунікативна компетентність; усвідомлення корисності отриманих знань та вмінь.

За допомогою комп’ютерної програми часто перевіряю вміння учнів з аудіювання та читання. Цим актуалізується така важлива змістова лінія Програми з української мови, як комунікативна. Даний розділ комп’ютерної програми надає змогу викладачеві одночасно проконтролювати час прочитання тексту і розуміння прочитаного (виявляється за допомогою тестової перевірки).

Висновки. Головне завдання використання інноваційних технологій у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування учнями. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає. Отже, використання інноваційних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем, під час навчально-виховного процесу у своїй діяльності слід урізноманітнювати уроки, щоб вони були динамічними, яскравими і, звичайно, набагато результативнішими. У своїй діяльності прагну урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови і літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить «шукати енергію слова в енергії душі». 0