ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ СФЕРИ ПОСЛУГ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна частина

1.1.Дані Правила прийому до Чернівецького професійного ліцею сфери послуг розроблені на підставі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.

1.2. До Чернівецького професійного ліцею сфери послуг приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Прийом на навчання до ліцею іноземних громадян не здійснюється у зв'язку з відсутністю ліцензії на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

Особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» згідно переліку професій за регіональним замовленням (додаток 1.1) та на контрактній основі (додаток 1.2).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з місцевого бюджету. Здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад приймальної комісії та порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України розробляються та затверджуються директором ліцею, за погодженням з Департаментом освіти і науки Чернівецької ОДА, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

-   організовує прийом заяв та документів;

-   проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

-   організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-   приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-   організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників (за результатами огляду медкомісією на професійну придатність);

-   вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

         2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і обумовлюють:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією (додаток 1.3);

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

форми та ступеневість навчання (відповідно до робочих навчальних планів і програм);

обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників.

2.6. Прийом документів від вступників розпочинається 1 червня  та завершується по мірі комплектування груп, але не пізніше, ніж за 5 днів до початку навчального року.

2.7. Режим роботи приймальної комісії:

- щоденно з 9.00 до 18.00;

- перерва на обід з 13.00 до 14.00;

- вихідний – субота, неділя.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, за зразком згідно додатку № 1.4, до якої додають:

- документ про освіту державного зразка (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 8 фотокарток розміром 3х4;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- письмову згоду для обробки персональних даних встановленого зразка, відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних»;

- копію довідки про присвоєння номеру платника податку.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу") або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання поетапно протягом усього періоду прийому документів:

І етап – визначення середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту (в день подання документів);

ІІ етап – проходження медичного огляду;

ІІІ етап – визначення осіб для зарахування поза конкурсом та першочергово (в день подання заяви про вступ);

ІV етап – формування списків вступників до 27 серпня 2018 року.

4.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних вступних випробуваннях не допускаються.

4.3.Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту".

4.4. У випадку відсутності конкурсу зарахування здійснюється за середнім балом документа про освіту.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи  з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією відповідно до ст.22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- діти, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються до ліцею за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ліцею за цільовими направленнями на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення прийому документів приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною професією.

5.4. У разі оскарження рішення прийомної комісії вступник у триденний термін після його оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше, ніж за 5 днів до початку занять.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

       6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку на навчання в основній середній загальноосвітній школі.

       6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

       6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також які не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

       6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

       6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ЧПЛСП здійснюється Департаментом освіти і науки  Чернівецької обласної державної адміністрації.

 

 

Заступник директора з НВР                                         А.В.Лакатуш

Заступник директора з ВР                                           Л.І.Ткач

Голова профспілки                                                       Є.В.Мороз

                                                          


                                                                                              Додаток 1.3


№ з\п

Код, назва професії

Кваліфікаційний рівень

Термін навчання

Вимоги до освітнього рівня вступника

Вікові обмеження (на момент закінчення ліцею випускник має досягти)

1

7241.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

3, 4 розряд

1,5 року,

3 роки

повна або базова загальна середня освіта

16 років

2

4112

Оператор комп’ютерного набору

ІІ. І категорія

1 рік,

3 роки

повна загальна середня освіта (по закінченню навчання)

17 років

3

4112

Оператор комп’ютерної верстки

ІІІ. ІІ категорії

1 рік,

3 роки

повна загальна середня освіта (по закінченню навчання)

17 років

4

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

без розряду

1 рік,

3 роки

повна загальна середня освіта (по закінченню навчання)

16 років

5

4144

Діловод

без розряду

1 рік,

3 роки

повна загальна середня освіта (по закінченню навчання)

17 років

6

4115

Асистент референта

без розряду

1 рік

повна загальна середня освіта

18 років

7

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

без розряду

1 рік

3 роки

повна загальна середня освіта

17 років

8

4121

Офісний службовець (бухгалтерія)

без розряду

1 рік

3 роки

повна загальна середня освіта (по закінченню навчання)

18 років

9

5131

Помічник вихователя

без розряду

1 рік,

3 роки

повна або базова загальна середня освіта

17 років

10

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

без розряду

0,5 року

повна або базова загальна середня освіта

17 років

11

5133

Соціальний робітник

без розряду

1 рік,

3 роки

повна загальна середня освіта

18 років

12

4131

Агент з постачання

без розряду

1 рік

повна загальна середня освіта

18 років

13

4115, 4144, 4222

Секретар керівника; діловод; адміністратор

без розряду

3 роки

базова загальна середня освіта

17 років

14

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

без розряду

1,5 роки,

3 роки

повна або базова загальна середня освіта

18 років

 

 

Пошук

Ми в соціальній мережі

Online

На даний момент 57 гостей на сайті