Навчальна діяльність

 Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників високого рівня професійної компетентності, здатних до діяльності, сповненої інтелектуального і творчого змісту, спонукає до вдосконалення виробничого навчання – невід’ємної складової цієї підготовки. Посилення вимог до професійно – технічної підготовки робітників сфери послуг зумовлено необхідністю її наближення до стандартів якості, скороченням обсягів некваліфікованої праці у багатьох галузях, постійним зростанням конкуренції на ринку праці.

 Виробниче навчання в нашому ліцеї здійснюється на основі врахування динамічних змін у сучасних технологіях, професійно – кваліфікованій структурі діяльності на підприємствах, організаціях, установах та фірмах й ґрунтується на філософських, культурологічних, естетичних, технологічних засадах, особистісно-орієнтованому та компетентнісному підході до професійного розвитку майбутніх кваліфікованих робітників, формування у них здатності до оволодіння інтегрованими професіями, новими професійними компетенціями.
 Виробниче навчання – планомірно організований процес спільної діяльності майстра та учнів, спрямований на формування у них таких практичних професійних знань, навичок та умінь, які відповідають сучасному рівню техніки і технології виробництва. Крім того, виробниче навчання сприяє вихованню в учнів якостей сучасного робітника, розвитку його розумових, фізичних сил і здібностей, творчого ставлення до праці.
Виробниче навчання ґрунтується на принципах педагогіки, демократизму, спільній діяльності педагогів, учнів, батьків, колективів роботодавців.
 Виробниче навчання здійснюється згідно з перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальних рік. Орієнтовними документами, що регулюють виробниче навчання є:
- навчальний план.
- навчальні програми.
- поурочно – тематичний план.
- план виробничого навчання на місяць.
- перелік навчально – виробничих робіт з професії на семестр.
 Форми організації виробничого навчання обираються довільно майстрами виробничого навчання з урахуванням сучасних освітніх технологій, регіонального компоненту та вимог роботодавців. У процесі виробничого навчання учні вирішують різноманітні виробничі завдання, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь, що стануть у потребі учням у майбутній роботі.
 Виробнича практика – складова частина навчального процесу, необхідна для підготовки робітників та спеціалістів, сприяє зміцненню й перевірці набутих учнями знань і умінь, встановленню тісного зв’язку навчальних закладів з роботодавцями.
 Учні нашого ліцею під час проходження виробничої практики на виробництві чи у сфері послуг виконують роботи згідно програми виробничої практики безпосередньо на робочих місцях підприємств, установ, організацій у складі навчальних груп, учнівських бригад або індивідуально. Виробнича практика проводиться з метою вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації з відповідних професій, а також забезпечення соціальної, психологічної й професійної адаптації в трудових колективах. Ми намагаємося проводити виробничу практику учнів на базі кращих підприємств, установ, організацій та приватних фірм, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології.
 Серед таких можна назвати: редакції місцевих та районних газет («Буковина», «Буковинське віче», «Чернівці», «Час», «Зоріле Буковине», «Вижницькі обрії», «Вільне життя», «Газета де Герца» та інші), видавничо-поліграфічні комплекси, районні друкарні, Чернівецька міська рада (департамент економіки, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, департамент житлово-комунального господарства, загальний відділ, відділ організаційної роботи та контролю та інші підрозділи), міські, сільські та селищні ради, управління пенсійного фонду України в Шевченківському районі м.Чернівці, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота», дошкільні навчальні заклади міста та області (ДНЗ №№17, 24, 27, 35, 41, 44, 53 та інші), служба у справах дітей Чернівецької міської ради, навчально-виховні комплекси, загальноосвітні школи та інші навчальні заклади міста та області, приватні підприємства та фірми (ТОВ «Адвентіс», ПАТ «Гравітон», ПП «Артон» та інші).
 Адміністрацією, педагогічним колективом ліцею постійно проводиться робота з питань випуску, працевлаштування та адаптації випускників. З метою сприяння працевлаштування випускників нашого ліцею, проводиться робота по виявленню вакантних місць підприємств, установ, організацій та фірм незалежно від форми власності. Для цього здійснюється виїзд на місцезнаходження цих роботодавців і проводиться бесіда з їх керівниками. Працевлаштування випускників за останні роки складає від 75 до 95 %. Багато з них продовжує своє навчання у вищих навчальних закладах.