ПОГОДЖЕНО

                                                           на засіданні методичної ради ліцею

                         28 серпня 2011р.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛу МОЛОДОГО педагога

 

1. Загальні положення

1.1.   Положення регламентує діяльність Школи молодого педагога (далі-Школа), що створюється при методичній раді навчального закладу за наявності в установі молодих фахівців  .

1.2.    Школа діє відповідно до Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ ( наказ МОН України від 12.12.2000 № 582), статуту ліцею, цього положення., виконує рішення методичної ради, накази дирек­тора ліцею.

2. Мета, завдання й види діяльності

2.1.   Метою створення Школи є адаптація молодих педагогів у колективі, їхнє самоствердження й професійне становлення, підвищення фахового рівня, розвитку творчого потенціалу, удосконалення майстерності, озброєння новітніми знаннями, методикою та технологіями навчання.

2.2.   Основні завдання Школи:

 • §забезпечення розвитку ліцею, формування педаго­гічної системи, професійного   стилю закладу;
 • §узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й упровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх техно­логій;
 • установлення відносин співробітництва та взаємодії між моло­дими фахівцями й досвідченими педагогами;
 • створення умов для безперервного вдосконалення  фахових та педагогічних компетенцій молодих педагогів;
 • сприяння  оволодінню основними нормативними документами;
 • надання допомоги в розробці навчально – плануючої документації (навчальних планів, програм, планів уроків);
 • надання допомогу в доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів навчання та виховання;.
 • поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання;
 • навчання застосуванню на практиці досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;
 • збагачення  новими, прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання;
 • сприяння розвитку ініціативи і творчості новаторських пошуків молодих колег;
 • формування індивідуальності, самобутності, самоцінності кожного молодого педагога

2.3.    Основні види діяльності Школи молодого педагога:

 • §формування індивідуального професійного стилю педагога че­рез упровадження прогресивних освітніх технологій;
 • §надання допомоги молодим педагогам в оволодінні педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи досвідчених педпрацівників;
 • §проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчаль­но-методичних занять для молодих спеціалістів;
 • §залучення молодих педагогів до підготовки й організації педрад, семінарів і конференцій із проблем освіти;
 • §відстеження результатів роботи молодого педагога;
 • §діагностика успішності роботи молодого педагога;
 • §розвиток, модернізація і зміцнення матеріально-технічної бази закладу відповідно до напрямку діяльності молодого фахівця (електрон­ні підручники, наочні посібники тощо);
 • §організація роботи з розробки молодими фахівцями електронних навчальних матеріалів і методик їх використання в навчальному про­цесі;
 • §видання методичної літератури з питань освіти.

3. Права, функції і обов’язки

3.1.   Слухачі Школи молодого педагога мають право:

 • §вносити пропозиції з удосконалення діяльності молодого педагога;
 • §брати участь у складанні плану роботи Школи на наступний навчальний рік;
 • §брати участь у семінарах і нарадах, презентуючи напрацьований досвід;
 • §одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію в заступників директора й керівників усіх структурних підрозділів;
 • §ознайомлюватися з документами з питань забезпечення освітньої і методичної діяльності;
 • §бути присутніми на заняттях  і позакласних заходах своїх колег (з їхньої попередньої згоди);
 • §звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й отримувати від­повіді на свої запитання;
 • §обрати методичну тему для самоосвітньої роботи;
 • §вносити пропозиції керівництву навчального закладу в письмо­вому вигляді або у формі виступів на засіданнях педрад, методичних рад, з питань удосконалення роботи Школи молодого педагога.

3.2     Функції:

    -  Діагностична функція – вивчення професійних потреб молодих педагогів, діагностика успішності їх діяльності та результативності.

    -  Організаційно-методична функція – залучення молодих педагогів до підготовки і організації педрад, семінарів, конференцій та інших заходів із проблем освіти; ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність педагога в системі ПТО; заслуховування звітів молодих педагогів про проведену роботу; ознайомлення з літературою методичного спрямування.

    -  Навчально-просвітницька функція – взаємовідвідування уроків та позаурочних заходів із обов’язковим наступним обговорення та коригуванням діяльності молодого педагога; проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчально-методичних занять.

    -  Консультаційна функція – організація та проведення індивідуальних і групових консультацій з питань організації навчально-виробничого та виховного процесу тощо.

    -  Розвиваюча функція – створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молодого спеціаліста, його самоствердження, самореалізації через забезпечення демократичних засад освітнього процесу, методичної гнучкості щодо поєднання отриманих знань з практикою.

 

4. Склад Школи молодого педагога

4.1. До складу Школи входять молоді та малодосвідчені педагоги з вищою та середньою спеціальною освітою що мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну  категорію «спеціаліст».

4.2.  Для організації роботи Школи молодого педагога методичною радою обирається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання.

4.3.    Керівник Школи:

          -  організовує та керує всіма видами діяльності;

          -  несе відповідальність за результати її роботи;

          -  відповідає за наявність документації;

          -  веде журнал реєстрації проведених занять;

          -  розробляє план роботи Школи.

4.4. До проведення занять у Школи молодого педагога залучаються:

            - адміністрація закладу;

            - керівники підрозділів;

            - методисти, голови методкомісій;

            - практичний психолог і соціальний педагог;

            - юрист-консульт (за необхідністю);

- досвідчені педагоги тощо.

4.5. Діяльність Школи молодого педагога здійснюється:

 • §у вигляді занять – не менше 4 протягом навчального року, на яких обговорюють теоретичні та практичні питання;
 • §у вигляді шефської роботи «наставник — молодий педагог»;

4.6.Форми діяльності Школи молодого педагога:

-          лекції,

-          круглі столи,

-          семінари з науково-методичних питань,

-          взаємовідвідування уроків і позакласних заходів,

-          виступи з доповідями і представлення методрозробок на засідання відповідної методкомісії,

-          творчі звіти педагогів,

-          повідомлення і дискусії з методики викладання предмету;

-          моделювання навчальних занять, тренінги,

-          декада ініціативи й творчості молодих педагогів,

-          вивчення передового педагогічного досвіду,

-          методичні виставки.

4.7.  Документація Школи молодого педагога:

 • §план роботи Школи;
 • §журнал реєстрації проведених занять;
 • §банк даних про слухачів школи  молодого педагога: кількісний і   якісний склад;
 • §методичні матеріали:  напрацювання з питань адаптації в колективі; самоствердження і професійного становлення; набуття педагогічного досвіду; оволодіння педагогічною майстерністю, матеріали проведених занять.

 

5. Обов’язки адміністрації навчального закладу

Адміністрація навчального закладу всебічно сприяє роботі Школи молодого педагога, надає необхідні матеріали й документи, інші відомості, необхідні для здійснення діяльності.

Погода

 

QR-код нашого сайту

000 qr-

Голосування

Яку оцінку Ви поставити за проведення осіннього балу

Online

На даний момент 97 гостей на сайті