Прізвище

Імя

По-батькові

Харівська

Світлана

Василівна

Освіта

вища

Фах

практичний психолог

Навчальний заклад, рік

Кам’янець-Подільський державний університет ім. І.Огієнка, 2003р.

Посада в ліцеї

практичний психолог

Предмети, що викладає (професія, що навчає)

Дитяча психологія;

Психологія ділових відносин;

Психологія роботи з людьми

Педстаж

14 років

Кваліфікаційна категорія

практичний психолог: спеціаліст вищої категорії;

викладач: спеціалист І категорії

Педзвання

-

Відзнаки

Грамоти:

- Управління освіти і науки Чернівецької ОДА, 2008р.;

- Чернівецького міського голови, 2015р.;

- Подяка Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 2018р.;

- Подяка НМЦ ПТО у Чернівецькій області, 2018р.

Методична проблема, над якою працює

Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчально-виховного процесу

Здобутки

- Учасник Х та ХІ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель - новатор» (сертифікат);

- 3 місце у Всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій у сфері ПТО «Електронне тестування як засіб контролю в процесі формування професійних компетентностей кваліфікованого робітника»;

- 1 місце у розробці Моделі превентивної освіти серед базових навчальних закладів впровадження стандартів якості превентивної освіти (заклад нагороджено Дипломом переможця, вивіскою «Державний заклад впроваджує європейські стандарти превентивної освіти» та тренінговим кабінетом)

Участь у заходах

Має сертифікати:

- учасник майстер-класу Ш.О. Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі»;

- участь у тренінг-курсах з  підготовки педагогів-тренерів за програмою «Діалог»;

- навчання за проектом «Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку життєвих навичок»;

- участь у проекті «Очі - для пильності, руки - для дій, життя - для успіху», тренінг«Твоє життя - твій вибір!»;

- участь у тренінгу щодо удосконалення знань та навичок роботи психологічного та соціально-педаго-гічного супроводу превентивного виховання учнівсь-кої молоді ПТНЗ;

- участь у модулі «Права людини» в рамках «Школи взаємодії та освіти»;

- навчання за програмою курсів родинного виховання «Родинна твердиня» та формування життєвих навичок і профілактики шкідливих звичок «Майбутнє починаєть-ся сьогодні»;

- учасник тренінгу щодо удосконалення знань та нави-чок роботи психологічного та соціально-педагогічного супроводу превентивного виховання учнівської молоді ПТНЗ;

- участь у семінарі-тренінгу «Методика впровадження програми заходів з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

- навчання з підготовки педагогів-тренерів за програ-мою курсу «Дорослішай на здоров’я» з правом вико-ристання у практичній роботі;

- навчання за програмою тренінгового спецкурсу «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» з правом використання у практичній роботі.

Картка

про виявлення та вивчення педагогічного досвіду

Навчальний заклад Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

Автор досвіду Харівська Світлана Василівна

Стаж роботи 14 років

Суть і зміст досвіду розкрити способи і прийоми в роботі практичного психолога, за допомогою яких досягається позитивний ефект.

Термін вивчення та узагальнення 2017-2018 н.р., квітень 2018 р.

Хто вивчає та узагальнює заступник директора з виховної роботи

Методи вивчення спостереження, вивчення документації, наукової літератури

Форма узагальнення виступи на засіданнях методичної комісії, проведення тренінгів, відкритих позанавчальних заходів 

План вивчення досвіду роботи практичного психолога

Харівської Світлани Василівни

Тема досвіду: Психологічний супровід всіх учасників навчально-виховного процесу з метою надання їм допомоги в розвитку особистості та збереження психічного та фізичного здоров’я

Обґрунтування теми: тільки соціально-активна особистість зможе успішно оволодіти навчально-виховними програмами, прагнучи до самовдосконалення і саморозвитку

Мета досвіду: забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Термін узагальнення: протягом 2017-2018 н.р., до квітня місяця 2018 р.

Відповідальний: заступник директора з ВР Ткач Л.І.  

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ХАРІВСЬКОЇ СВІТЛАНИ ВАСИЛІВНИ

Сутність людини – творчість.

Саме вона піднімає людину над долею,

робить її переможцем. 

Психологічна служба ліцею є одним із компонентів цілісної системи освіти. Метою її діяльності є захист психологічного здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу. Головним завданням служби є сприяння психічному, психофізичному і особистісному розвитку особистості.

В народі кажуть "Або ви турбуєтесь про своє здоров’я, або воно потурбує вас." У сучасному суспільстві життя й здоров’я людини визначаються як найвищі людські цінності. Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно хвилює питання допомогти дітям бути здоровими, сильними, витривалими. Адже, на жаль, несприятливі соціально-економічні умови сучасної України, важка екологічна ситуація, інформаційне перенасичення та інтенсифікація навчального процесу викликають тенденції до погіршення здоров’я дітей і учнівської молоді.

У наш час дитина повинна мати можливість пізнати себе, особливості людського організму, основні засоби здорового способу життя, запобігання різним захворюванням, шкідливим звичкам; уміти керувати своїм здоров’ям, що дасть їй шлях до повноцінного життя. Сьогодні дуже важливо навчити дитину самій піклуватися про власне здоров’я, сформувати в неї установку на підтримку власного здоров’я без застосування  медикаментозних засобів.

В Україні спостерігається вкрай важка ситуація стосовно здоров’я сучасної молоді. Окрім багатьох чисельних захворювань учнів (захворювань органів дихання, органів зору, органів травлення, серцево-судинні захворювання, гіподинамія тощо), значно зросли показники погіршення психічного й духовного здоров’я учнів. Державі необхідно покоління з високим рівнем освіченості, культури і здоров’я, здатне сприймати загальнолюдські цінності, творчо, продуктивно та довго діяти в будь-якій галузі соціальної практики.

Головне завдання дорослих полягає в тому, щоб сформувати в українців свідоме ставлення до власного здоров’я. Утвердження загальнолюдських цінностей, збереження здоров’я громадян України є винятково актуальною проблемою сьогодення.

Тому метою своєї діяльності вважаю: підвищення ефективності навчально-виховного процесу через формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків та збереження цінності психічного та фізичного здоров'я учнів; створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку інноваційної особистості;формування здорового способу життя, готовності до подолання труднощів життя.

Мета реалізується через наступні завдання:

  • організація роботи щодо формування цінності здоров’я та здорового способу життя серед учнів, батьків, педагогів;
  • захист дітей, надання їм допомоги у вирішенні особистих проблем;
  • надання консультативної допомоги педагогам, батькам, учням
  • допомога учням в період адаптації.

Для виконання поставленої мети та завдань з даної проблеми використовую наступні шляхи реалізації:

Робота з учнями

1) з метою вивчення стану психічного здоров’я учнів проводжу діагностичні дослідження, результати яких використовуються для корекції стану здоров’я учнівського колективу, усунення конфліктних ситуацій, зниження тривожності це сприяє поліпшенню психологічного клімату в учнівському колективі;

2) в рамках індивідуальних та групових консультацій вирішуємо питання щодо формування особистісно-гігієнічних навичок учнів, профілактики шкідливих звичок, виховання правильного і відповідального ставлення до свого здоров’я;

3) в ліцеї здійснюється корекційно-відновлювальна та розвивальна робота направлена на:

- профілактику дезадаптованості учнів-першокурсників за авторською «Комплексною програмою щодо подолання та профілактики дезадаптованості учнів ПТНЗ». За допомогою різноманітних вправ в учнів формується адекватна самооцінка, самоповага, впевненість у собі та своїх можливостях;

- профілактику насильства та жорстокості в учнівському середовищі з співавторською програмою. За допомогою корекційних занять змінюються ціннісні орієнтири молоді, формується правовий світогляд підлітків, який би включав систему теоретичних поглядів на правила і норми поведінки в суспільстві, навички правомірної та відповідальної поведінки у підлітків, розвивається творча та соціальна активність;

- формування навичок здорового способу життя за авторською програмою «Здоров’я та здоровий спосіб життя». Особлива увага приділяється вправам на формування особистої позиції підлітків щодо власного здоров’я, оволодіння навичками прийняття рішень на користь здоров’ю, конструктивну відмову та протистояння соціальному тиску. Програма сприяє саморозвитку і самовдосконаленню підлітків, оскільки вона спрямована на усвідомлення ними своєї індивідуальності, зміцнення уявлень про власну значимість, унікальність, формування мотивації самовиховання, самопізнання, самореалізації та позитивної Я-концепції;

4) психологічна просвіта здійснюється у декількох напрямках:

- Проведення бесід (лекторіїв) з приводу формування здорового способу життя: «Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і молодь», «Політ довжиною в падіння», «Молодь і алкоголь», «Курити чи не курити?», «STOP - алкоголь», «Наркотики, алкоголь, тютюн», «НІ алкоголю, наркотикам, спільному використанню предметів, що колють або ріжуть», «Вживання наркотичних речовин», «За здоровий спосіб життя», «Здорове тіло – здоровий дух», «Паління».

- Проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської молоді та профілактики ВІЛ/СНІДу:

«Небезпека ранніх статевих стосунків»;«Все починається з сім'ї»; «Секс до шлюбу. Профілактика абортів»; «НІ не захищеним контактам»; «Цінність родини»; «Підтримка людей, які живуть з ВІЛ», «Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «ВІЛ/СНІД/ІПСШ: знайомство з проблемою», «Ранній початок статевого життя – джерело тривог і непорозумінь», «Будуємо рівноправні стосунки», «НІ алкоголю, наркотикам, спільному використанню предметів, що колють або ріжуть», «Небезпека ранніх статевих стосунків», «Все починається з сім'ї», «Секс до шлюбу. Профілактика абортів», «НІ не захищеним контактам», «Цінність родини».

- Проведення бесід, щодо формування правової культури, профілактики насильства та жорстокості:

«Мої права – мої обов’язки», «Закон і ми», «Поведінка і ризики», «Протидія тискові і маніпуляціям», «Як запобігти насильству», «Стать і гендер», «Профілактика торгівлі людьми», «НІ насильству», «Протидія домаганням і насильству», «НІ дискримінації», «Обережно! Булінг».

5) Навчальна діяльність:

- відкриті уроки: з предмету Дитяча психологія «Розвиток пам’яті дитини до 7 років», з предмету Психологія роботи з людьми «Репрезентативні системи. Візуаліст. Аудіаліст. Кінестетик»

- гурткова робота: впроваджено курс «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», який є ефективним чинником профілактики торгівлі людьми та спрямований на формування та розвиток особистості, яка вміє оптимально вирішувати складні питання своєї життєдіяльності, успішно досягати індивідуальних та суспільних цілей.

6) Щорічно проводяться тижні психологічної служби в рамках яких організовуються виставки учнівських робіт стосовного здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції та негативних явищ в учнівському середовищі: стіннівки, буклети, листівки, проводяться благодійні акції.

7) Налагоджена співпраця з громадськими організаціями та державними структурами. Організовуються зустрічі з представниками правоохоронних органів, службами у справах дітей, сім’ї та молоді, лікарями Обласного наркологічного диспансеру, Обласного центру СНІДу, благодійних організацій «Нова сім’я» та «Сім’я і здоров’я».

Робота з педагогами

- проведення семінарів-тренінгів:«Робота з важковиховуваними учнями та з дітьми «групи ризику», «Стрес на робочому місці: колективний виклик», «Роль педагога у самореалізації та самоствердженні учнів»; «Професійне та емоційне вигорання педагога», «Шляхи попередження, подолання педагогічних конфліктів та перетворення їх у творчі можливості», «Шляхи формування здорового психологічного клімату в колективі», «Як розпізнати ознаки суїцидальної поведінки. як допомогти дитині при загрозі суїциду»;

- надання психологічних консультацій;

- виступи з доповідями та методичними розробками на засіданнях методичних комісій: «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів. Створення ситуації успіху в навчальній діяльності», «Формування в учнів стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності», «Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій - потужний стимул у навчанні», «Професійна компетентність», «Девіантна поведінка підлітків», «Гендерні стереотипи в сучасному світі», «Методи науково-педагогічного дослідження», «Психологічні умови створення сприятливого мікроклімату у педагогічному колективі».

- розробка психологічних рекомендацій.

Робота з батьками

- В рамках роботи Батьківського всеобучу розроблено психологічний порадник для батьків;

- виступи на батьківських зборах;

- надання психологічних консультацій;

- розміщення рекомендацій на сайті ліцею в рубриці «Батькам».

Наукова діяльність:

- розроблено навчальний посібник для учнів професійно-технічних навчальних закладів «Дитяча психологія»;

- навчальний посібник для учнів професійно-технічних навчальних закладів «Психологія роботи з людьми»;

- збірник тестових завдань для учнів професійно-технічних навчальних закладів «Дитяча психологія».

Використання інформаційно-комунікаційних технологій

у роботі практичного психолога

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Томув своїй роботі під час проведення уроків, позанавчальних заходів, бесід, лекторіїв, диспутів, тренінгових занять створюю презентації, підбираю відеоролики, які на доступному рівні сприяють засвоєнню інформації, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття учнів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд.

Застосування інноваційних комп’ютерних технологій полегшують та покращують роботу практичного психолога відкриваючи безліч можливостей. Комп’ютерні технологій є незамінним інструментом для ведення, поширення та збереження будь-якої документації практичного психолога, створення та роздрукування необхідного стимульного матеріалу, бланків тестів, анкет, опитувальників, протоколів та ін.

Інформаційні технології використовуються мною при статистичному аналізі емпіричних даних, завдяки яким можливо швидко й ефективно зберігати і обробляти велику числову базу. З'являється можливість у короткі терміни здійснювати масові психодіагностичні дослідження шляхом одночасного тестування групи досліджуваних; підвищується рівень конфіденційності за рахунок автоматизованого тестування, що дозволяє бути більш щирим та відвертим.

Отже, повноцінне виконання психологами своєї професійної діяльності сьогодні неможливе без використання інформаційно-комунікаційних технологій. Від цього залежить своєчасність, ефективність та мобільність нашої роботи.