Положення про методичні комісії ЧПЛСП

1. Загальні положення

1.1. Методичні комісії  – це структурний підрозділ методичної служби ліцею, одна з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагога.

1.2. Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше викладачів, майстрів в/н певного предмета (професії) або споріднених предметів (груп професій).

1.3. Методичні комісії створюються на навчальний рік. Керує роботою методичної комісії голова, який планує і організовує діяльність методичної комісії протягом навчального року. Персональний склад методичної комісії і голова затверджуються наказом директора на початку навчального року.

1.4. Засідання методичної комісії проводяться, як правило, щомісяця.

1.5. План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік.

1.6. Уся діяльність методичної комісії здійснюється за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з концепцією розвитку ліцею та цим Положенням. Передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня педагогічних працівників і реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу.

1.7. Зміст роботи методичної комісії має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.8. У своїй роботі методичні комісії підзвітні методисту (заступнику директора з НМР).

2. Завдання методичної комісії

2.1. Удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичної комісії з метою надання якісної повної загальної середньої освіти та професійної підготовки відповідно до вимог державних стандартів.

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення педагогічних працівників.

2.3. Вивчення, впровадження кращого педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, творчої діяльності педагогів. Здійснення керівництва методичною діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій в навчальний процес.

3. Зміст та основні напрями діяльності методкомісії

3.1. Розробка, розгляд, аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.

3.2. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, кращого досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи.

3.3. Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання.

3.4. Аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.

3.5. Оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін, теоретичного і виробничого навчання  учнів.

3.6. Аналіз результатів перевірок ліцею, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.

3.7. Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позанавчальних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення.

3.8. Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад із предметів та професій, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо.

3.9. Впровадження проектної технології у навчально-виробничий процес ліцею.

3.10. Сприяння написанню педагогічними працівниками навчальної літератури професійного спрямування.

3.11. Активна пропаганда, впровадження сучасних педагогічних, виробничих, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес, сприяння інноваційній діяльності.

3.12. Подання пропозицій із поліпшення навчально-методичної роботи в ліцеї, діяльності навчально-методичної ради, організації змісту атестації викладачів та майстрів в/н, їх роботи у міжатестаційний період.

3.13. Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших ПТНЗ, вищими навчальними закладами і науково-дослідницькими інститутами в інтересах вдосконалення своєї роботи.

4. Права методичної комісії:

4.1. Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу.

4.2. Звертатися за консультаціями з проблем навчання та організації навчального процесу до заступників директора з навчально-виробничої,  виховної роботи, методистів ліцею.

4.3. Ставити питання про заохочення членів методкомісії за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

4.4. Подавати свої пропозиції під час проведення атестації викладачів та майстрів в/н.

4.5. Ставити питання про публікацію матеріалів кращого педагогічного досвіду, накопиченого в рамках методичної комісії.

4.6. Рекомендувати членам методкомісії різні форми підвищення кваліфікації за межами навчального закладу, рівня фахової майстерності педагогів.

Функціональні обов’язки керівника методичної комісії

1. Керівництво роботою методичної комісії здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш досвідчених викладачів, майстрів в/н і затверджуються наказом директора ліцею.

2. Керівник методкомісії професійно-технічного навчального закладу:

2.1. Чітко і конкретно визначає зміст роботи методичної комісії відповідно до цілей і завдань методичної роботи ліцею, визначених концепцією його розвитку, єдиною науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методичними рекомендаціями всіх рівнів.

2.2. Визначає пріоритетні напрями роботи, завдання методичної комісії, функціональні обов’язки членів.

2.3. Складає план роботи методичної комісії на навчальний рік з урахуванням діагностування педпрацівників.

2.4. Активізує і синтезує роботу методичної комісії, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу педпрацівників.

2.5. Відповідає за ведення документації методичної комісії.

2.6. Готує і проводить засідання методичної комісії.

2.7. Організовує взаємовідвідування уроків викладачів, майстрів в/н, відвідує та аналізує уроки.

2.8. Організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів методичної комісії, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей, вернісажі відкритих уроків тощо.

2.9. Забезпечує готовність учнів до участі в олімпіадах, конкурсах фахової майстерності серед учнів, учнівських конференціях тощо.

2.10. Збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт.

2.11. Керує організацією проведення предметно-методичних, професійних  тижнів.

2.12. Бере участь у вивченні стану викладання предметів, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педагогічних рад, нарад при директорові.

2.13. Контролює проведення позанавчальної роботи з предметів, професій, роботу гуртків з предметів, технічної творчості тощо.

2.14. Проводить діагностику педагогічних працівників, здійснює її аналіз з метою корекції роботи методичної комісії.

2.15. За результатами роботи за рік подає аналітичний звіт до методичної служби та визначає тему, завдання і зміст діяльності методичної комісії на наступний рік.

      2.16. Керівник методичної комісії – член навчально-методичної ради ліцею.

Погода

 

QR-код нашого сайту

000 qr-

Голосування

Яку оцінку Ви поставити за проведення осіннього балу

Online

На даний момент 38 гостей на сайті