Методичні комісії ліцею

З метою реалізації актуальних завдань розвитку освіти, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівнів психологічної підготовки педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації в умовах переходу на новий зміст здобуття повної середньої та професійної освіти та широкого впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в ліцеї створено 6 методичних комісій під керівництвом найбільш компетентних викладачів, майстрів виробничого навчання. Керівники підрозділів закладу є членами методичних комісій  відповідно до профілю їх викладацької діяльності або професії

   1. Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, яка працює над проблемою «Формування професійної компетенції учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»,  голова Лупул К.В.

2. Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного  циклу, яка працює над проблемою «Розвиток професійної компетентності викладача, шляхом використання інноваційних технологій»,  голова Дідушко  О.І.

       3. Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки операторів комп’ютерної верстки, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ; операторів з обробки інформації та програмного забезпечення,  яка працює над проблемою «Шляхи здійснення міжпредметних зв’язків загальнотехнічних дисциплін з метою забезпечення професійної направленості навчання»,  голова Добрянська Л.Г.

4. Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, агентів з постачання, конторських (офісних) службовців (бухгалтерія), яка працює над проблемою «Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня творчої діяльності педагогічних працівників», голова Артьомова А.С..

 5. Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників, яка працює над проблемою «Вдосконалення професійної майстерності педагога шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках теоретичного і виробничого навчання»,  голова Харівська С.В.

 6. Методична комісія  вихователя гуртожитку та класних керівників, яка працює над проблемою  «Модернізація сучасної системи виховної роботи в ліцеї»,  голова Проскурняк Н.М.

Визначення змісту, форм і методів роботи методичних об’єднань залежить від конкретних умов роботи ліцею та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів. План роботи методичних об’єднань розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників і є складовою річного плану навчально-методичної роботи ліцею на рік.

Робота методичних комісій у ліцеї відбувається в двох напрямах:

1. Теоретична частина - запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій; обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів знань.

2. Практична частина - відкриті уроки, самоосвіта, предметні та професійні тижні, творчі звіти тощо.

Реалізація запланованої роботи методкомісій відбувається через усі вищезазначені форми, провідними з яких є:

-  робота методокомісій з питань теорії та методики навчальних предметів;

-  виявлення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду;

-  вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів;

-  керівництво творчою роботою учнів;

-  робота наставників з молодими педагогами;

-  робота творчих груп;

-  взаємовідвідування уроків;

-  вивчення методичних, психолого-педагогічних новинок;

-  проведення відкритих уроків з проблем, які поставлено на засіданнях методичних об’єднань;

-  участь в постійнодіючій методичній виставці «Інновації в розробці дидактичного матеріалу»;

- орієнтування педагогів на самоконтроль та аналіз педагогічної діяльності результатів навчального процесу;

-  проведення методичних тижнів;

-  обмін досвідом;

-  курсова підготовка та атестація;

-  проведення творчих уроків – це одна з нових форм творчого виявлення педагога.

Вся робота методокомісій пронизана практичною направленістю. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року педагоги. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології учня, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний викладач не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів. Всі ці аспекти враховані під час складання плану роботи метод комісії на рік. Засідання методкомісії педагогів проходять 1 раз на місяць, фіксуються протоколами. План роботи методкомісії змістовний, конкретний, відповідає сучасним вимогам. Крім спланованої методичної роботи на рік, у керівника методкомісіїв папці наявна така інформація:

- відомості про педагогів методкомісії;

- курсова перепідготовка членів МК;

    - поглиблене вивчення програмованого матеріалу;

    - декада педагогічної майстерності;

    - взаємовідвідування уроків;

    - вивчення, втілення передового педагогічного досвіду;

    - організація позанавчальної форми роботи:

    - предметні (професійні) тижні;

    - протоколи засідань;

- виступи педагогів на засіданнях методкомісій, короткі рецензії на відкриті уроки тощо.

     Особливе місце в роботі методичних комісій займає взаємовідвідування уроків, що є не тільки школою обміну досвіду з методики викладання в цілому, а й одним із практичних шляхів установлення міжпредметних зв'язків. Кожен урок аналізується, дається оцінка ефективності методів та прийомів роботи, які були застосовані на уроці. Ця робота планується і контролюється головами методичних комісій  та методистом.

 

Погода

 

QR-код нашого сайту

000 qr-

Голосування

Яку оцінку Ви поставити за проведення осіннього балу

Online

На даний момент 45 гостей на сайті