21

Додаток 1

до наказу № 85

від 29.05 2020 р.

 

Положення про офіційний WEB–сайт

Державного професійно-технічного навчального закладу

«Чернівецький професійний ліцеї сфери послуг»

 I.Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про звернення громадян» визначає статус веб-сайту (далі – Веб-сайт) Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецького професійного ліцею сфери послуг» (далі ДПТНЗ «ЧПЛСП»): http//www.licey-cv.com як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі – інформація).

1.2. Веб-сайт ДПТНЗ «ЧПЛСП» є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності навчального закладу та створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти, з метою профорієнтаційної роботи, популяризації робітничих професій, спеціальностей, впровадження у освітній процес нових зручних інструментів взаємодії всіх його учасників, стимулювання ініціативи, акцентування уваги на важливості повного, оперативного та зручного інформування.

1.3. Веб-сайт є одним із інструментів забезпечення інформування про систему організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів, діяльність закладу освіти про оволодіння здобувачами освітніх послуг знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Веб-сайт є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Дане Положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту ДПТНЗ «ЧПЛСП» і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Директор ДПТНЗ «ЧПЛСП» призначає адміністратора сайту, який несе відповідальність за своєчасність та повноту розміщення інформації, видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності ДПТНЗ «ЧПЛСП».

1.6. Веб-сайт є власністю Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг». Права на змістовне наповнення Веб-сайту належать закладу освіти, окрім випадків, обумовлених в окремих угодах з авторами інформації.

1.7. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Положення.

 ІІ. Мета і задачі Веб-сайту

 2.1. Метою Веб-сайту є забезпечення офіційної інформації про Чернівецький професійний ліцей сфери послуг в мережі Інтернет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність закладу освіти, представлення закладу освіти Інтернет-спільноті.

2.2. Задачі :

-  позитивна презентація інформації про організаційно-педагогічні, методичні і технічні заходи, спрямовані на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до державних стандартів, популяризація досягнень здобувачів освітніх послуг та педагогічного колективу, актуальна інформація про особливості закладу професійної (професійно-технічної) освіти, історії його розвитку, про освітні програми та проекти;

-  систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу;

-  формування позитивного іміджу закладу освіти;

-  здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів, випускників;

-  створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, здобувачів освітніх послуг, батьків, випускників, соціальних партнерів, громадських організацій та зацікавлених осіб;

-  створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами;

-  стимулювання творчої активності педагогічних працівників, здобувачів освітніх послуг та батьків;

-  підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;

-  сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

 ІІІ. Офіційна адреса Веб-сайту та можливість використання

3.1. Адреса офіційного сайту ДПТНЗ «ЧПЛСП» у мережі Інтернет: http://licey-cv.com/

3.2. На бланках навчального закладу поруч із юридичною адресою, телефонами та електронною поштою зазначається адреса офіційного сайту.

3.3. Забороняється використовувати адресу навчального закладу в цілях, що не пов’язані з діяльність навчального закладу, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

IV. Структура та дизайн Веб-сайту 

4.1. Веб-сайт має меню з горизонтальною та вертикальною навігаціями, які містять назви основних розділів, статистику відвідувань веб-сайту, пошук інформації на веб-сайті, посилання та банери на інші веб-ресурси.

4.2. Матеріали, що складають інформаційне наповнення веб-сайту, за своїм характером розподілені на три категорії:

- статичні - які зберігають свою актуальність протягом тривалого часу;

- динамічні - актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у зв'язку з чим вони повинні періодично оновлюватись;

- потокові - які втрачаються.

4.3. Основний шрифт Веб-сайту – TimesNewRoman, розмір – 12. У випадку обґрунтованої пропозиції адміністратора веб-сайту може бути використано інший шрифт.

4.4. Оформлення веб-сайту складається з правої бокової та верхньої горизонтальної навігації, де розміщено меню основних розділів.

4.5. Дизайн та структура веб-сайту у разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Положення.

4.6. Основна мова Веб-сайту - українська.

V. Інформаційний ресурс Веб-сайту 

5.1. Інформаційний ресурс Веб-сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу освіти, педагогічних працівників, здобувачів освітніх послуг, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб .

5.2. Інформаційний ресурс Веб-сайту є відкритим і загальнодоступним.

5.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Веб-сайту є:

-  контактна інформація про навчальний заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

-  довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до навчального закладу;

-  електронні версії організаційних документів навчального закладу (Концепція, Програма розвитку, Статут закладу, локальні документи та положення);

-  матеріали по організації навчального процесу;

-  навчально-методичні матеріали педагогічних працівників;

-  матеріали про діяльність здобувачів освітніх послуг та їх участь у олімпіадах, конкурсах, проектах;

-  електронні каталоги інформаційних ресурсів закладу;

-  інформація про події (свята, конференції, конкурси тощо);

-  матеріали про персоналії (керівники, педагогічні працівники, випускники, ділові партнери).

5.4. Заборонено розміщувати на Веб-сайті:

-  інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;

-  інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

5.5.             Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора закладу. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

5.6.             Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, здобувачів освітніх послуг, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких зорганізується із Веб-сайту закладу.

5.7. Користувачем Веб-сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

VI. Організація інформаційного наповнення та супроводу Веб-сайту 

6.1. Адміністрація ДПТНЗ «ЧПЛСП» відповідає за змістове наповнення Веб-сайту та його своєчасне оновлення.

6.2. По кожному розділу Веб-сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором закладу.

6.3. Керівництво забезпеченням функціонування Веб-сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора Веб-сайту.

6.4. Діяльність адміністратора Веб-сайту, яка безпосередньо пов’язана з експлуатацією Веб-сайту, це:

-  зміна дизайну та структури;

-  розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;

-  реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

-  збір та узагальнення інформації, що надається для розміщення на Веб-сайті;

-  забезпечення своєчасного розміщення отриманої інформації, перевірка розміщених в документі всіх електронних посилань;

-  вирішення поточних питань, пов'язаних з оновленням інформації на Веб-сайті;

-  розгляд пропозицій щодо зміни структури та дизайну Веб-сайту;

-  підготовка пропозицій щодо внесення змін до даного Положення;

-  внесення, у разі потреби, поточних змін до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну Веб-сайту;

-  впровадження нових досягнень у галузі інформаційних технологій на Веб-сайті;

-  не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;

Адміністратор не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів Веб-сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

6.5. Адміністратор Веб-сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

6.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Веб-сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Веб-сайту, і повинна відповідати таким вимогам:

- документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman, розмір – 12;

- документи, що містять переважно табличні дані або ділову графіку – у форматі Microsoft Excel або PDF;

- ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPG (додається до текстового матеріалу в окремій папці);

- повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються або у форматі Adobe PDF, або у вигляді архівованої папки з файлами. Назва папки повинна містити прізвище, ім’я та по батькові автора матеріалу.

6.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокопій, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію навчально-виховного процесу.

6.8. Поточні зміни структури Веб-сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються директором закладу.

6.9. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, яка подає інформацію, та адміністратор Веб-сайту. Авторське право на розміщені на Веб-сайті матеріали зберігається за їх авторами.

6.10. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані Веб-ресурси.

6.11. Інформація не повинна містити:

- ненормативну лексику;

- відомості, що порушують конституційні права людини і громадянина;

- розголошення державної та комерційної таємниці.

6.12.Розміщення на Веб-сайті рекламних та інших матеріалів юридичних та фізичних осіб здійснюється в установленому порядку шляхом укладання відповідних угод.

6.13. Адміністратор Веб-сайту має право вилучити вже розміщений на сайті матеріал, якщо з'ясується, що в процесі його публікації були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми етики.

VIІ. Персональні дані 

7.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація ДПТНЗ «ЧПЛСП» та адміністратор Веб-сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Адміністрація ДПТНЗ ЧПЛСП та адміністратор Веб-сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), педагогічних та інших працівників, які надають право власнику сайту публікувати їхні персональні дані на Сайті ліцею.

7.3. Відомості про суб’єкта персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

VIІІ. Регламент функціонування Веб-сайту

8.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, термін висвітлення інформації визначає адміністратор Веб-сайту.

8.2. За рубриками встановлюється періодичність поновлення:

- інформація у статичних розділах – за необхідністю щорічно;

- інформація у динамічних розділах – щомісячно;

- інформація у потокових розділах – щотижня.