Підсумки діяльності ліцею за 2017/2018 н.р

та основні напрямки роботи у 2018/2019 н.р.

(навчальна робота)

У 2018/2019 н.р. педагогічний колектив ліцею працював за затвердженим планом роботи колективу та єдиною методичною проблемою. Усі заплановані заходи протягом року проведені на достатньому та високому рівнях. За 2017/201н.р. всі робочі навчальні плани і програми виконані вчасно.

У минулому навчальному році контингент учнів складав 414 учнів. Протягом року здійснено підготовку 17 слухачів за напрямком «Основи масажу» (позашкільна освіта). Протягом навчального року з ліцею вибуло 206 учнів (у 2016/н.р. - 208 чол.), в тому числі випускників – 188 (у 2016/2017 н.р. – 198 чол.) З них – ТУ –82 чол. та СПТУ – 106 чол., в тому числі 3 – дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 8 – учнів з фізичними вадами. За результатами випуску 103 (55%) учнів отримали кваліфікацію з двох і більше професій. 24 учні (13%)  (у 2016/17 н.р. – 17%) отримали дипломи з відзнакою.

За навчальний рік з ліцею відраховано 18 учнів (у 2016/17 н.р. - 10 учнів), що склало 4,4% (у 2016/17 н.р. - 2,3%) від загального контингенту. У порівнянні з минулим навчальним роком це показник більший на 2,1%  Перехідний контингент на 2018/2019 н.р. складає 210 учнів, з них 46 чол. – на базі ТУ, 164 чол. – на базі СПТУ.

Узагальнена інформація по групах

№ групи

Успішність (%)

Якість знань (%)

Середній бал

Пропусків всього

З них без поважних причин

2

100

96

8,4

2977

1200

3

100

71,4

7,4

1612

515

4

100

56

7,1

3951

1673

5

96,2

66

7,1

1471

774

6

93,3

35,6

5,9

4164

3021

7

100

81

8,5

1287

-

8

100

91,7

8,4

2191

366

9

100

68,6

7,6

3543

1124

10

96,4

61

6,6

3085

991

11

96,3

66,2

7,3

3638

879

12

100

77,4

7,8

3833

34

13

100

63

7,2

1253

60

15

95

72,1

7,6

2444

1220

Всього:

98,3

69,7

7,5

35449

11857

За підсумками успішності за минулий навчальний рік всі учні атестовані. В цілому успішність по ліцею за 2017/2018 н.р. склала 98,3%, якість знань – 69,7 %  Найвищу якість знань показали учні груп № 2 (963%), №8 (91,7%),  найнижча якість знань у групах № 6 (35,6%). Середній бал учнів по ліцею склав – 7,5. Тільки 3 учнів закінчили навчальний рік на 10-12 балів та отримують підвищену стипендію.

У 2018/2019 н.р. всім майстрам в/н та викладачам слід звернути особливу увагу на учнів, які складають групу ризику (велика кількість пропусків без поважних причин та низька успішність – це перший натяк до відрахування учнів, а також низька професійна підготовка та нездатність випускника реалізувати себе на ринку праці).

На особливу увагу заслуговують пропуски занять учнями. Так за 2017/2018 н.р. загальна кількість пропусків складає 35449 год., з них без поважних причин – 11857 год. (28,6 год. на 1 учня)

Особливу увагу звертаю на проведення державної кваліфікаційної атестації. Таким чином, зі 188 випускників 33 учнів (17,6%) показали високий рівень знань на державному кваліфікаційному іспиті, 98 учнів (52 %) показали достатній результат на ДКА, 57 учнів (30,4%) – середній рівень знань під час ДКА. Середній бал за ДКА за2017/2018 н.р. склав 7,6. Якість знань – 70%. Згідно наказу Департаменту освіти і науки ОДА цей показник серед ПТНЗ області є одним з найнижчих, тому викладачам та майстрам в/н у 2018/2019 н.р. потрібно всі зусилля докласти на підвищення якості навченості випускників. Учні показують протягом 2-х років поспіль невисокі показники за результатами письмового кваліфікаційного іспиту, особливо у розділі, де потрібно виконати практичне завдання з описуванням технологічних процесів виконання конкретних завдань. Це свідчить про те, що учні не повністю здатні критично мислити, логічно вибудовувати послідовність потрібних дій, а це, в свою чергу, говорить про те, що випускники не повністю готові до реалізації себе на ринку праці, про їх низьку якість підготовки.

Пропоную у 2018/2019 н.р. оновити підхід до проведення ДКА та змінити форму її проведення, наприклад, у формі захисту творчих проектів, дипломних робіт тощо.

Окремо варто розглянути результати участі учнів випускних груп у ЗНО з української мови. Питання підсумків ДПА з базових дисциплін вже розглядалося на засіданні педради у червні 2018р., але у зв’язку з тим, що у 12018/2019 н.р. випускники будуть складати вже два іспити у форматі ЗНО (українська мова та математика/Історія України за вибором), звертаю особливу увагу викладачів цих предметів та посилену відповідальність за рівень та якість знань учнів з цих предметів, підготовку їх до участі у ЗНО.

Важливим завданням у 2018/2019 н.р. залишається підготовка до атестації закладу з усіх професій у 2020 році.

Протягом 2017/2018 н.р. актуальною підтримувалась вся інформація про навчання учнів у ЄДЕБО. Замовлення та видача документів про освіту учням здійснена своєчасно. Учнівські квитки для учнів І курсу замовлялися через лабораторію поліграфічних послуг Івано-Франківського університету нафти і газу.

У зв’язку з впровадженням стандартів професійної освіти на модульно-компетентнісному підході, до кінця 2017/2018 н.р. педагогічними працівниками вивчено СП(ПТ)О з професій «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ», «Адміністратор», розроблено Таблиці відповідностей компетентностей освітнім компонентам (навчальним предметам), які розглянуті та погоджені на засіданнях відповідних методичних комісій. На основі цих Таблиць відповідностей розроблено та схвалено освітні програми для підготовки кваліфікованих робітників з цих професій. Таким чином на підставі наказу по ліцею № 139 від 20.08.2018р. освітні програми впроваджуються в дію з 01.09.2018р. В освітній програмі детально вказано всі нормативно-правові документи, на основі яких вона розроблена, рівень кваліфікації, обмеження щодо форм навчання, вимоги до рівня освіти учнів, які можуть розпочати навчання, Кваліфікація в дипломі, сфера професійної діяльності, перелік освітніх компонентів (навчальних предметів), перелік компетентностей випускника (що повинен знати та вміти), форма кваліфікаційної атестації, вимоги до пробних кваліфікаційних робіт.

З 2018/2019 н.р. запроваджуються також нові програми для старшої школи. Протягом червня викладачами загальноосвітніх дисциплін вивчалися типові програми для старшої школи, здійснено розподіл годин з кожного предмета для кожному курсі навчання. Окрім того здійснено замовлення підручників, за якими буде здійснюватися навчання за цими програмами.

Звертаю увагу викладачів спецдисциплін та майстрів в/н на розробку робочих навчальних програм з предметів професійного циклу, які, згідно рекомендацій НМЦ ПТО, закладів професійної освіти інших регіонів, повинні виглядати наступним чином:

Основні завдання на 2018/2019 н.р.:

 1. Активна підготовка та якісна участь учнів ліцею в олімпіадах з загальноосвітніх предметів.
 2. Робота над придбанням нових підручників та спеціальної фахової літератури; оновлення програмного забезпечення для професій комп’ютерного спрямування.
 3. Активізація роботи щодо укладання нових перспективних договорів з роботодавцями на підготовку робітників з нових професій.
 4. Затвердження форми проведення ДКА у 2018/2019 н.р., розробка та затвердження завдань (тем дипломних робіт, творчих проектів) з усіх професій.
 5. Робота над підвищенням успішності та якості знань учнів з професійної та загальноосвітньої підготовки.
 6. Розробка та затвердження в установленому порядку робочі навчальних програм з професійної та загальноосвітньої підготовки до 15.09.2018р.
 7. Посилення персональної  відповідальність майстрів в/н та класних керівників за збереження контингенту учнів.

ЗВІТ З  ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

 Виховний процес в ліцеї здійснювався згідно річного плану виховної роботи (затверджений директором ліцею від 30 серпня 2017 року) та місячних планів (погоджених із заступниками, методистами, затверджені щомісяця директором ліцею) з урахуванням додаткових розпоряджень, наказів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області з усіх напрямків діяльності.

Планувалася та проводилася робота згідно нормативно-правових документів з виховної діяльності та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.

Запроваджено у виховне середовище ліцею проект «ДИДАКТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ ДНЯ, ТЕМИ ТИЖНЯ». Тема дня поєднується з темою тижня, розміщується на видному місці у фойє закладу та носить інформаційно-пізнавальний характер.

Нормативно-правова база з усіх напрямків виховної діяльності наявна та упорядкована.

До організаційних заходів ввійшли: комплектація навчальних груп та створення наказів по ліцею про закріплення за групами майстрів виробничого навчання та класних керівників; ознайомлення учнів з правилами внутрішнього розпорядку та режимом роботи ліцею і гуртожитку; забезпечення підручниками та навчальними посібниками з усіх предметів; проведення загальних батьківських зборів про завдання педагогічного та учнівського колективів і батьків для успішного навчання та виховання учнів.

Організація харчування учнів організоване у відповідності до нормативно-правових та інших законодавчих актів у відповідності до наказу по ліцею «Про організацію харчування учнів ліцею» (від 31.08.2017р. №143). Учні харчуються у буфеті (орендар ПП Сажнєв В. І.) на підставі договору оренди. Меню складається щодня та затверджується директором ліцею у відповідності до переліку дозволених продуктів у їдальнях навчальних закладів.

У закладі охоплено гарячим харчуванням 275 учнів (67%). Середня вартість обіду 20-25грн. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримали грошову компенсацію у розмірах з розрахунку 85грн. на одну дитину (триразове харчування) та 34грн. на одну дитину (за обіди) з 1 січня 2018 року, а також +10% за святкові та вихідні дні.

Протягом навчального року з даного питання видані накази по ліцею:

від 31.01.2018р. №30 «Про посилення контролю та безпеки організації харчування»;

від 31.01.2018р. №33 «Про підвищення вартості харчування»;

від 23.05.2018р. №98 «Про невідкладні заходи із запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед учнів».

Питання: «Організація роботи буфету ліцею та харчування учнів» розглянуто на педагогічній раді ліцею.

Вивчення нового контингенту. Складено соціальний паспорт ліцею. З метою поліпшення навчання, виховання, соціального захисту та матеріального становища дітей, які навчаються у ліцеї, здійснено аналіз соціального складу контингенту учнів, сформовані особові справи документи відповідних категорій. На підставі аналізу виданий наказ «Про соціальний стан учнів» (від 15.09.2017р. №177).

Назва категорії

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

2017/2018 н.р.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

11

14

13

10

7

Діти-інваліди

9

10

7

7

12

Діти-напівсироти

46

38

31

32

34

Діти з багатодітних сімей

57

61

70

42

73

Діти з малозабезпечених сімей

9

6

10

4

7

Діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС

10

11

14

9

9

Діти-переселенці

-

3

3

1

2

Діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО

-

3

-

3

6

Всього

142

146

148

108

150

На початку року згідно представлених документів створено наказ по ліцею від 15.09.2017р. №176 «Про навчання, виховання, соціальний стан та матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017/2018 н.р.».

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів від 05.04.1994р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» учням зазначених категорій здійснено виплати згідно чинного законодавства. На виконання наказів по ліцею від 09.11.2017р. № 220 та 14.05.2018р. № 90 організовано медично-профілактичний огляд учнів зазначеної категорії. Всі учні вказаної категорії забезпечені єдиними квитками, а також охоплені гуртковою роботою. Заступником директора з виховної роботи Ткач Л.І. та соціальним педагогом Ковалем Б.В. організовано страхування учнів вказаної категорії у Відкритому акціонерному товаристві Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди з числа випускників всі працевлаштовані.

      Для створення сприятливого мікросередовища і морально-психологічного клімату для кожного учня і формування учнівського колективу надзвичайно важливий ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД І СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ навчально-виховного процесу, який на належному рівні здійснюють Харівська С.В., практичний психолог та Коваль Б.В., соціальний педагог.

Протягом року соціальним педагогом Ковалем Б.В. проводилися гурткові заняття за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Щопонеділка, вівторка та середи соціальний педагог відвідував учнів у гуртожитку, де проводив перевірку житлових умов, санітарного стану кімнат учнів, проводив просвітницьку діяльність серед учнів на теми: «Курити чи не курити?», «Здоровий спосіб життя», «Скажи наркотикам «Ні!»,  «Твоє життя – твій вибір» та інші.

Регулярно проводилася робота з учнями з числа сиріт, інвалідів, та з учнями позбавленими батьківського піклування. Індивідуальні консультації, профілактичні бесіди, оформлення страхових полісів (7 учнів) та єдиних квитків ( 3 учнів), відвідування учнів по місцю проживання, бесіди з батьками та опікунами, представлення і супровід учнів під час судових засідань (слухання у справі про поновлення батьківських прав по відношенню до Пелепця Д.), організація та контроль проходження медичного огляду дітьми та особами пільгових категорій. Соціальний педагог також брав участь у роботі учнівського парламенту.

Протягом 2017/2018 навчального року практичним психологом Харівською С.В. здійснено:

1) діагностичну роботу

вивчення контингенту учнів І курсу (анкета «Першокурсник») (вересень);

 визначення типу темпераменту учнів (тест Айзенка) (жовтень);

визначення соціально-психологічного мікроклімату в колективі серед учнів І курсу(тест Михалюк, Шарито) (жовтень, березень);

дослідження щодо вивчення стану вживання учнівською молоддю наркотичних речовин, алкоголю та тютюнокуріння (анкета) (листопад);

дослідження стану правовиховної роботи та профілактики правопорушень в навчальному закладі (анкета «Моя правова обізнаність») (грудень);

психологічний супровід педагогічного працівника, який атестується (анкета «Викладач (майстер) очима учнів») (січень);

психологічний супровід педагогічного працівника, який атестується (анкета «Педагог очима колег по роботі) (січень);

виявлення схильності до неадекватної поведінки (опитувальник А.Н.Орел) (лютий);

вивчення рівня тривожності (Ч.Д. Спілбергер) (квітень);

вивчення ціннісних орієнтирів молоді (анкета «Мої життєві цінності») (травень);

2) корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу:

проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, соціальних педагогів ПТНЗ щодо подолання дезадаптованості учнів ПТНЗ) – І курс;

проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику та подолання насилля та жорстокості (комплексна програма по подоланню та профілактиці насилля та жорстокості в учнівському середовищі) – внутріліцейний облік;

проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику шкідливих звичок (Комплексна корекційно-розвивальна програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя») – І курс.

3) психологічну просвіту:

проведення бесід (лекторіїв) з приводу формування здорового способу життя: «За здоровий спосіб життя», «Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і молодь», «Політ довжиною в падіння», «Поведінка і ризики», «STOP - алкоголь», «Наркотики – шлях в нікуди»; «Стрес та шляхи його попередження» ; «Як побороти стрес та депресію», «Здорове тіло – здоровий дух»;

 проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської молоді та профілактики ВІЛ/СНІДу: «Профілактика торгівлі людьми», «Все починається з сім'ї»,  «Секс до шлюбу. Профілактика абортів»; «Торгівля людьми – проблема порушення прав людини»; «Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «ВІЛ/СНІД/ ІПСШ: знайомство з проблемою», «Будуємо рівноправні стосунки»;

проведення бесід, щодо формування безпечної поведінки, правової культури, профілактики насильства та жорстокості: «Мої права – мої обов’язки», «Закон і ми», «Мої життєві орієнтири»; «Безпечний інтернет: правила поведінки»; «Що таке комп’ютерна залежність?»; «НІ дискримінації»;

проведення спільного заходу «Обережно! Булінг» з представниками ювенальної превенції та учнівським самоврядуванням;

проведення психолого-педагогічних семінарів: «Шляхи попередження, подолання педагогічних конфліктів та перетворення їх у творчі можливості» (листопад), «Особливості роботи з девіантними дітьми» (грудень).

В рамках навчальної діяльності проведено факультативний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДУ» та гурток «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

Гуртожиток ліцею працює згідно Положення про гуртожиток та правил внутрішнього розпорядку зі змінами. Наявна регламентуюча документація гуртожитку, а саме:

Паспорт гуртожитку,

 Положення про гуртожиток,

Правила та обов’язки проживаючих в гуртожитку,

Посадові інструкції всіх штатних працівників гуртожитку;

Посадова інструкція чергового майстра виробничого навчання, викладача по гуртожитку,

Положення про наркологічний пост в гуртожитку,

Інструкції з охорони праці,

Журнал інструкцій.

У гуртожитку обладнано для проживання 34 сучасні кімнати. Санітарний стан кімнат та місць загального користування знаходяться у відмінному стані. Гуртожиток повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем. Санітарно-гігієнічні приміщення, кімнати гігієни, в яких постійно є гаряча вода  знаходяться у задовільному стані. Пральня та сушарка – суміщені. З метою запобігання поширення хвороб, в тому числі інфекційних, обладнаний ізолятор на три ліжка, який оснащений необхідним інвентарем, посудом, дезінфікуючими засобами, набором медикаментів та бактерицидною лампою. Туалети оснащені унітазами, зливними бачками, пісуарами.

У коридорі наявні стенди, які містять матеріали з техніки безпеки, а також інструкції з охорони праці та техніки безпеки.

Матеріально-технічна база гуртожитку зміцнюється за рахунок спеціальних коштів та благодійних внесків. Цьогоріч на ремонтні роботи, а також на придбання та поповнення м’якого інвентарю, меблів витрачено близько 69 тис. грн.

Заселення учнів у гуртожиток проведено згідно наказу по ліцею,  на підставі заяви батьків та укладеного двостороннього договору.

Виховна робота у гуртожитку проводилася планомірно у відповідності з загальним перспективним планом роботи ліцею, планів на місяць та тиждень. Щотижневий план роботи погоджувався з Радою гуртожитку та затверджується заступником директора з виховної роботи. У плані відображено загальноліцейні заходи, групові заходи, допомога учнівського самоврядування, індивідуальна робота з учнями, робота з батьками.

Вищим органом самоуправління є Рада гуртожитку, яка працює високому рівні .

Робота Ради спланована посеместрово. Голова Ради - Паучек, М., його заступник - Тодорюк В. спільно з вихователем гуртожитку погодили план з президентом учнівського парламенту ліцею. Засідання Рада гуртожитку проводились щосереди о 17 год. Зміст заходів сплановано окремо кожним сектором.

Інформація про проведені заходи постійно висвітлювалася на сайті ліцею, міської ради та ЗМІ, зокрема в газетах «Відродження» та «Буковинське Віче». Вже стало доброю традицією для учнів, які проживають у гуртожитку, під керівництвом вихователя організовувати акції Милосердя. Відвідали Соціальний центр матері і дитини, Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги та протягом останніх двох років співпрацюють з ГО «Добротворець».

Протягом 2017/2018 навчального року у ліцеї проводилися заходи щодо ОСНОВНИХ ОРІЄНТИРІВ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, реалізації КОНЦЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ й СТРАТЕГІЇ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ:

ознайомлення з нормативними документами закладу у навчальних групах І курсу: Статут ліцею, правила внутрішнього розпорядку для учнів, Положення про гуртожиток ліцею, правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку, режим дня в гуртожитку, Наказ МОНМС України  «Про заборону тютюнопаління», Статут учнівського парламенту ліцею, Положенням про стипендіальне забезпечення учнів ліцею;

проведення просвітницько-профілактичних заходів з формування безпечного освітнього простору та запобігання булінку, мобінгу (наказ по ліцею від 27.02.2018р. №45);

проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, соціальних педагогів ПТНЗ щодо подолання дезадаптованості учнів ПТНЗ);

читання факультативного курсу «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДУ»;

продовження роботи гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

впровадження програми «Дорослішай на здоров’я»;

проведення тижня психологічної служби (27.11-01.12).

проведення інтерактивної бесіди з учнями «Попередження насильства в сім’ї» (30.11) з представниками Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - Світлою О. І., заступником директора, Зелісько А. І., фахівцем із соціальної роботи; Обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Воєвідко М. І., начальником відділу методичного забезпечення соціальної роботи, Щербатою Л. В., провідним фахівцем із соціальної роботи та директором Обласного центру соціально-психологічної допомоги – Хоміком А. М.;

організація участі у Всеукраїнській акції «16 днів без насильства» (11.12). На урочистому зібранні по підсумках міського конкурсу малюнків «Світ без насильства» Вієру О., учениця групи №11, нагороджена Грамотою за оригінальність ідеї та творчий підхід до виконання завдання, а педагогічний та учнівський колективи - Подякою за активну участь;

проведення круглого столу на тему: «Маю право бути собою» (24.04). Практичний психолог ліцею Харівська С.В. охарактеризувала форми та види булінгу. Інспектори ювенальної превенції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Павлюкович О. Д. та Пазюк В. В. наголосили на несенні кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення протиправних дій по відношенню до інших осіб та закликали учнівську молодь до толерантного ставлення один до одного;

проведення тренінгових занять з учнями на теми: «Навчання технікам керування емоціями, зняття м’язового й емоційного напруження», «Навчання конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях (тренінг проблемно-вирішальної поведінки)», «Розвиток позитивної самооцінки та цінності особистості», «Психологічні техніки особистісного зростання» (протягом начального року);

проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. 26. 04.

проведення роз'яснювальної роботи з батьками щодо правового виховання та профілактики шкідливих звичок учнів у сім'ї;

засідання секції практичних психологів та соціальних педагогів закладів професійно-технічної освіти Чернівецької області «Про підсумки роботи психологічної служби системи професійно-технічної освіти Чернівецької області у 2017/2018 н.р.» на базі ліцею (30.05);

проведення бесід (лекторіїв) з приводу формування здорового способу життя на теми: «За здоровий спосіб життя», «Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і молодь», «Політ довжиною в падіння», «Молодь і алкоголь», «STOP - алкоголь», «Наркотики – шлях в нікуди», «Здорове тіло – здоровий дух»;

проведення виховних справ, інформаційних годин спілкування, інтерактивних бесід: «Що є цінного в житті молодої людини», «Найвища соціальна цінність держави є людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість та її безпека» (стаття 3 Конституції України), «Мої цінності і пріоритети» тощо.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ДЮДЕЙ. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ. З метою підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних відносин, тісної взаємодії навчального закладу із батьківською громадськістю, удосконалення роботи по наданню допомоги батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання, пропаганду кращого досвіду сімейного виховання, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

організована діяльність Батьківського всеобучу (наказ по ліцею від 31.08.2017р. №146). Організована діяльність психологічного та правового порадника у рамках батьківського всеобучу;

викладання факультативного курсу «Основи християнської етики», «Етика і психологія сімейного життя»;

залучення учнів, батьків та випускників ліцею для проведення профорієнтаційної роботи та благодійних акцій;

розглянуто на педагогічній раді ліцею питання: «Організація і проведення батьківських зборів. Організація батьківського всеобучу».

проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської молоді на теми;

проведення 5 виховних справ на відповідну тематику.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ. З метою виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

організація весняної толоки;

проведення предметно-методичних та професійних тижнів з усіх професій;

участь у міських, обласних виставках технічної творчості;

участь у національному дитячому проекті «Місто професій» (07.07);

організація зустрічі з представником Чернівецького обласного центру зайнятості – провідним фахівцем відділу організації професійної орієнтації та професійного навчання Івасюк Мариною Вікторівною (17.10, 18.10);

 проведення виховних справ на теми: «Моя професія та її переваги», «Сучасні вимоги до фахівців», «Коли робота приносить радість», «Вільний час – простір для розвитку здібностей».

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ. З метою формування в особистості екологічної свідомості і мислення, екологічні знання, екологічний світогляд, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

організація участі у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок»;

створення «Алеї вдячності» на території навчального закладу (висадження червоних дубів)

організація роботи гурта «Цікава лабораторія»;

проведення предметно-методичного тижня хімії, біології, екології;

організація заходів щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

організація екскурсій до: ботанічного саду Чернівецького національного університету (вул.Ю.Федьковича, 11), Природничого музею Чернівецького національного університету (вул.Шіллера, 5);

проведення 3 виховні тематичні справи.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ. З метою формування в учнівської молоді естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

організація роботи гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та художньої самодіяльності;

організація екскурсій учнів І курсу до пам'яток історії та архітектури Чернівецької області: - «Сучасні Чернівці та їх історичне минуле» (Турецька пл. - пл. Філармонії – вул.Горького – ЧНУ – вул.Університетська – Театральна пл. – Центральна пл. – Соборна пл.)

організація екскурсій до музеїв м.Чернівці: Обласний краєзнавчий музей (вул. Ольги Кобилянської, 28), Літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської (вул.Димитрова, 5), Народної архітектури і побуту (вул.Світловодська, 2);

організація виставки-конкурсу квіткових композицій до Дня вчителя та професійно-технічної освіти;

проведення огляду-конкурсу художньої самодіяльності;

відвідування Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської, Центрального палацу культури м.Чернівці;

організація туристичних походів;

участь в обласних, Всеукраїнських конкурсах, виставках ужитково-прикладного мистецтва;

участь у обласних фестивалях-конкурсах дитячої та юнацької творчості естетичного спрямування;

проведення заходів щодо відзначення Дня української писемності та мови;

проведення виховних справ на теми: «Від культури особистості до культури нації», «Вихованість, культура, інтелігентність».

Виховною метою ліцею є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. Заходи:

патріотичний флешмоб на Посвяті у першокурсники з нагоди відначення Дня миру;

проведення 15 Уроків Мужності у кожній навчальній групі на різні теми. Зокрема: «Зростаємо патріотами», «Біль твоєї землі, Україно», «Україно! Ти моя молитва», «Хай змилостивиться над нами доля і майбутнє буде без війни», «Хоробрі серця», «У кого немає в душі минулого, у того не може бути майбутнього»;

заходи щодо відзначення Дня партизанської слави та вшанування пам’яті жерт фашизму (18.09-22.09, наказ по ліцею від 14.09.2017 р. №175);

Класними керівниками та майстрами закладу у кожній навчальній групі проведено інформаційну годину спілкування «Партизани – герої!», організовано перегляд та обговорення документальних фільмів «Ціна перемоги. Партизани. Невідоме.» для учнів І курсу, «Війна – Український рахунок» для учнів ІІ-ІІІ курсів. У бібліотеці ліцею організована Тематична книжкова виставка «З історії партизанського руху в Україні». Викладачем історії С.М.Чиж оформлено інформаційний стенд: «Ми йшли у бій не ради слави», виставку учнівських плакатів на тему: «Подвигу жити вічно», спільно з гуртківцями розпочато роботу по створенню фотоальбому–спогаду «Пам’ять про минуле»;

заходи щодо відзначення Дня захисника України, 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії та Дня Українського козацтва (09.10-13.10, наказ по ліцею від 26.09.2017р. №196);

заходи щодо відзначення 99-ї річниці Буковинського Віча (03.11-06.11, наказ по ліцею від 02.11.2017р. №215) У бібліотеці оформлено тематичну книжкову виставку, присвячену подіям листопада 1918 р. на території нинішньої Чернівецької області та організовано віртуальну екскурсію музеєм Полтавщини, керівниками навчальних груп проведено тематичну годину спілкування «99-а річниця Буковинського віча», викладачем історії Чиж С.М. оформлено інформаційний стенд «Наші земляки – борці за утвердження в краї української державності: від 1918 р. до сьогодення».

заходи щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлентичної інтеграції України (протягом року, наказ по ліцею від 10.11.2017р. №223);

заходи щодо відзначення Дня Гідності та Свободи та Дня пам’яті жертв голодоморів (20.11-30.11, наказ по ліцею від 17.11.2017р. №224);

заходи щодо відзначення Дня Збройних Сил України (04.12-08.12, наказ по ліцею від 30.11.2017р. №241) 6 грудня викладачем фізичної культури і здоров’я Руснаком О.О. організовано та проведено військово-спортивне свято «Козацькі забави 14.12 учні ліцею ознайомилися з життєдіяльністю 2-ї стрілецької роти Національної гвардії України, діяльністю підрозділу під час виконання завдань на Сході України, екіпіруванням і озброєнням військовослужбовців;

заходи щодо відзначення Дня Соборності й Дня пам’яті Героїв Крут (22.01-31.01, наказ по ліцею від 18.01.2018р. №18)

заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні (19.02-23.02, наказ по ліцею від 16.02.2018р. №35);

заходи щодо вшанування Дня пам’яті та примирення, 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війня (07.05-10.05, наказ по ліцею від 02.05.2018р. №81) 8 травня у ліцеї поведена урочиста лінійка за участю Медвецького С. О., голови Першотравневої районної ветеранської організації «Житлосервіс», Голєвої Л.Д., відповідального секретаря ветеранської організації, а також народного хору ветеранів «Пам’ять»;

заходи щодо вшанування жертв політичних репресій, у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років (17.05-21.05, наказ по ліцею від 15.05.2018р. №92);

заходи щодо відзначення Дня Європи (19.05-21.05, наказ по ліцею від 15.05.2018р. №95);

організація участі у Всеукраїнському флешмобі «Дзвін миру» з нагоди Міжнародного Дня миру. На тематичній лінійці на плацу навчального закладу розгорнуто Державний прапор України, організовано напис «МИ – ЗА МИР. Також о 14.00 пролунав «дзвінок миру» (21.09);

зустріч з представником Чернівецького прикордонного загону майором Лисаєм І. В. (22.09);

організація зустрічі учнівської молоді з представниками управління патрульної поліції: капітаном поліції – Пастухом І., який представляє відділ зв'язків з громадськістю та лейтенантом поліції –  Длужанським В., у рамках місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» (26.09);

організація участі у Всеукраїнській акції єднання «Україна моя вишивана». учнівський та педагогічний колектив вишивав вручну карту. Понад 100 осіб ліцею вишивали карту та зареєструвалися у Книзі акції (03.10);

проведення військово-спортивного свята «Козацька наснага»;

написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який цього року проходив під девізом - «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета» (09.11);

організація екскурсії до військової частини № 1241 учнів групи № 3, 13 під керівництвом майстрів в/н Андрейчук І.С., Косован Т.К. (14.12);

проведення позанавчального виховного заходу «Той день, коли закінчиться війна» (25.01);

участь у вебінарі-круглому столі з проблеми: «Реалізація заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді на сучасному етапі» (04.04);

організація участі у Другому обласномк фестивалі-конкурсі “Розквітай, писанко!” Учасників фестивалю та гостей зацікавили листівки великодньої тематики, виконані технікою «квілінг» (22.03, 12.04);

проведення відкритого засідання гуртка «Основи християнської етики», яке проходило у формі вікторини «Доторкнутися до вічності»(25.04);

організація волонтерської діяльності учнів (учні в якості волонтерів в Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім.О.Кобилянської на заході «Зоряні надії» з нагоди Міжнародного дня інвалідів (за підтримки Чернівецького  ОЦССМ), учні в якості волонтерів за підтримки Чернівецького ОЦССМ, організували збір коштів на лікування маленької 3-річної Софійки, у Центральному парку культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка, під час святкування 100-річчя позашкілля);

організауція участі у благодійних акціях: «Серце до серця», «Подаруй дитині життя», збір продуктів харчування для військовослужбовців (600 грн.);

організація спільних виховних заходів з працівниками міськбібліотеки (філіал №21);

у рамках співпраці з ГО «Добротворець» та ГО «УНСО»  організовано зустрічі у учасниками АТО та виставку зброї;

відвідування Оршівецького дитячого будинку, Геріатричного пансіонату;

організація одноденних туристичних походів у навчальнх групах перехідного контингенту (червень);

проведення інфонформаційно-просвітницьких, наукових, куоьтурних та інших заходів, спрямованих на донесення інформації про 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років (протягом навчального року);

організація екскурсій до музеїв (протягом навчального року);

розглянуто на педагогічній раді ліцею питання: «Підвищення якості виховного простору Чернівецького професійного ліцею сфери послуг», «Роль класного керівника у вихованні загальнолюдських цінностей учнівської молоді»;

 проведено 12 виховних справ на відповідну тематику.

ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ:

заходи з превентивного та правового виховання у ліцеї чітко сплановані та відображені у плані роботи ліцею на 2017/2018 навчальний рік. Також на виконання Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки розроблені та затверджені заходи щодо профілактики правопорушень серед учнівської молоді на період до 2021 року наказом по ліцею від 30.08.2016 року №156 та розроблені та затверджені заходи з правового виховання та профілактики правопорушень до 2021 року, погоджені спільні заходи з Чернівецьким відділенням поліції ГУПН, затверджено оновлений Алгоритм дій, спрямований на профілактичну роботу з учнями, схильних до порушення дисципліни від 03.01.2018 р. №1. Заклад співпрацює з інспекторами уповноваженими у справах дітей Чернівецького відділу поліції ГУ НП Чернівецької області та Чернівецьким МЦСССДМ відповідно до укладених Угод (березень 2016 р.);

проведення профілактичних заходів «Увага! Діти на дорозі!» (наказ по ліцею від 05.09.2017р. №172);

організація участі в рейдах у закладах торгівлі, розважальних закладах щодо виявлення фактів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів спільно із представниками ГУНП та іншими зацікавленими структурами;

виявлення дітей з девіантною поведінкою, правопорушень та дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Створення банків даних;

проведення індивідуальної роботу з учнями, схильних до правопорушення;

активізація діяльності комісії «Захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях»;

ознайомлення та використання у роботі матеріалів, розміщених на Інформаційній онлайн-платформі «Центр знань» (проект Українського інституту соціальних досліджень);

організація роботи гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

впровадження програми «Дорослішай на здоров’я»;

дослідження щодо вивчення стану вживання учнівською молоддю наркотичних речовин, алкоголю та тютюнокуріння (анкета);

здійснення обстеження умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, поновлення банків даних таких сімей та складання актів обстежень умов проживання відповідними комісіями з залученням (за потребою) представників соціальних служб для дітей та молоді, кримінальної поліції;

проведення роз’яснювальної роботи з батьками, які ухиляються від виконання своїх обов’язків у вихованні дітей, здійснення спільних рейдів з працівниками поліції у неблагополучні, проблемні сім’ї та надання консультацій;

унеможливлення доступу неповнолітньої молоді через мережу Інтернет до сайтів, що не мають відношення до навчального процесу (у тому числі до сайтів, на яких розміщено елементи порнографії й насильства);

проведення психолого-педагогічного семінару: «Особливості роботи з девіантними дітьми»;

реалізація правоосвітнього проекту «Я маю право»;

 проведення бесід, щодо формування правової культури, профілактики насильства та жорстокості: «Мої права – мої обов’язки», «Закон і ми», «Поведінка і ризики», «Протидія тискові і маніпуляціям», «Як запобігти насильству», «Профілактика торгівлі людьми», «НІ насильству», «Протидія домаганням і насильству», «НІ дискримінації», «Ставлення один до одного серед дітей» (профілактика булінгу)

проведення виховних справ на теми: «Духовність і здоров’я»; «Свято доблесті і мужності»; «Потреби та ідеали мого «Я»;

працює Рада профілактики правопорушень згідно наказу по ліцею від 31.08.2017 р. №145 «Про роботу Ради профілактики правопорушень». Облік:

Навчальний рік

Кількість учнів

І семестр

ІІ семестр

2012/2013 н.р.

35

29

2013/2014 н.р.

21

25

2014/2015 н.р.

23

10

2015/2016 н.р.

3

16

2016/2017 н.р.

7

6

2017/2018 н.р.

6

5

 проведення інтерактивної бесіди з учнями «Попередження насильства в сім’ї».

проведення Всеукраїнського тижня права (04.12-08.12 наказ по ліцею від 29.11.2017р. №239). На високому організаційному рівні пройшов позанавчальний виховний захід «Правовий турнір», який підготувала викладач правознавства Чиж С.М.;

проведення заняття на тему: «Безпечне поводження на кризі. Дії при обмороженні та переохолодженні», Затварницьким В.П., начальником відділу агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС та Візнюком Н.В., заступником Голови обласної організації «Червоний Хрест» (26.02);

організація зустріч з працівниками Управління Держпраці у Чернівецькій області;

розглянуто на педагогічній раді ліцею питання: «Профілактика девіантної поведінки, правопорушень серед неповнолітніх» (12.03).

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ:

впровадження у виховне середовище проекту: «Дидактитчне наповнення виховного простору: визначення теми дня, теми тижня»;

залучення учнів до роботи в учнівському парламенті  та Раді гуртожитку;

проведення виховних справ на етми: «Пізнай самого себе», «Мої життєві орієнтири»;

Навчально-виховний процес з ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ організовує керівник фізичного виховання Гуцуляк О.В. Комплексний перспективний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів ліцею на 2017/2018 навчальний рік включав такі заходи;

проведення гімнастики перед уроками (Пн. – Пт., 8.15-8.30);

проведення фізкультурних хвилинок на уроках теоретичного та виробничого навчання;

організація роботи спортивних секцій: волейбол, шахи, баскетбол, настільний теніс;

проведення Олімпійського тижня (11.09-15.09);

організація Спартакіади ліцею - міні-футбол (10.10-11.10);

організація Спартакіади ліцею - легкоатлетичний крос (18.10-19.10);

організація Спартакіади ліцею - настільний теніс (15.11-16.11);

організація Спартакіади ліцею - перекладина та бруси (29.11);

організація Спартакіади ліцею – волейбол (18.04);

організація Спартакіади ліцею – армреслінг (20.12);

проведення військово-спортивного свята «Козацькі забави» (06.12);

участь в обласних змаганнях (Спартакіадах) з усіх видів спорту.

Спланована робота гуртків планується посеместрово, записи ведуться у відповідному журналі.

Напрям гуртків

2017/2018 н.р.

Предметні (загальноосвітні)

11

Спецпредмети

6

Технічна творчість

3

Ужитково-прикладне мистецтво

3

Художня самодіяльність

4

Клуби, лекторії

7

Спортивні секції

4

Всього

38

Протягом останніх років заклад тісно співпрацює з КБУ Культурно-просвітницьким центром м.Чернівці. Учні відвідують різноманітні гуртки, а вихованці центру беруть участь у традиційних культурно-масових заходах ліцею.

Гуртковою роботою охоплено 67% учнів ліцею. Є досягнення та результати участі учнів ліцею у різноманітних учнівських інтелектуальних, мистецьких конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.

Назва категорії

2017/2018 н.р.

Чисті роси

дипломанти

Галерея мистецтв

участь

Буковинські пересмішники

І

Народного танцю

участь

Здоровий спосіб життя

 

Моральний вчинок (Всеукраїнський)

участь

«Знавці Біблії» (Всеукраїнський)

участь

«Ми за тверезе життя» (Всеукраїнський літературний конкурс)

ІІ

«Розквітай, писанко!»

участь

«Світ без насильства» (обласний конкурс малюнків)

І

Регіональний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»

І

Міжрегіональний квест «СХІД-ЗАХІД. Наркотики? Не моя тема»

ІІ

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій

І, ІІІ

ІІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка

І, ІІ

ІІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика

І, ІІ

Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності»

участь

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

ІІІ

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»

І – 10

ІІ – 7

ІІІ - 7

Вернісаж  учнівських бізнес-ідей «Стартап юніор - 2»

І

Змагання з шахів

ІІІ (д.)

участь (юн.)

Змагання з настільного тенісу

ІІ(д.)

ІІ (юн.)

Баскетбол

участь

Волейбол

І

Легка атлетика

ІІІ

Біг Миру

І

З метою сприяння професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювання творчість класного керівника організована робота МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ, яке працює над єдиною методичною проблемою: «Модернізація сучасної системи виховної роботи в ліцеї». Робота комісії планується на навчальний рік. У 2017/2018 навчальному році проведено ряд засідань, де розглянуто  різноманітні питання. Зокрема:

«Учнівське самоврядування як засіб підготовки учнів до життя в сучасних умовах» - заст. директора з ВР Ткач Л.І.;

методична панорама: «Інтерактивні педагогічні технології у роботі класного керівника»  – члени МК;

«Ключові компетенції, визначені Радою Європи – орієнтири роботи класного керівника по вихованню особистості учнів»– голова МК, члени МК;

«Як побороти стрес і депресію. Поради від психолога» - псих. служба ліцею;

розробка виховної справи на тему: «Безпечний Інтернет та соціальні мережі» - класний керівник Дідушко О.І.

Організовані традиційні ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ: виготовлення оголошень, буклетів, індивідуальних запрошень та календариків; створення наказу про закріплення педагогічних працівників за загальноосвітніми навчальними закладами м.Чернівці та Чернівецької області; розміщення оголошення про набір на сайті ліцею, систематична робота з розміщення цікавих та визначних подій закладу членами гуртка «Інтернет-кафе»; відвідування загальноосвітніх навчальних закладів міста; відвідування загальноосвітніх навчальних закладів районів та районних центрів зайнятості; направлення інформаційних пакетів поштою до віддалених загальноосвітніх навчальних закладів; запрошення випускників ЗНЗ міста та області на позанавчальні виховні заходи; співпраця з керівниками шкіл області найближчих сіл з метою ознайомлення (екскурсії) з навчальним закладом; проведення інформаційної роботи та розповсюдження рекламної продукції під час проведення на базі ліцею різних заходів; розміщення інформаційно-рекламної продукції у маршрутках приміського сполучення; оголошення про прийом учнів на деяких районних; розміщення оголошень та відеоролика на телебаченні; робота приймальної комісії.

Цікава інформація про навчання, успіхи, проблеми ліцею, організовані та проведені виховні заходи систематично висвітлювалися на Інтернет-сайті ліцею та сайтах: «Учнівський вісник», Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області. Проте, у зв’язку з невиконанням плану регіонального замовлення на 2018/2019 н.р. ІПК необхідно переглянути систему профорієнтаційних заходів.

Саме над реалізацією таких виховних завдань та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах працюватиме педагогічний колектив протягом 2018/2019 навчального року.

ЗВІТ ПРО  МЕТОДИЧНУ РОБОТУ В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ СФЕРИ ПОСЛУГ ЗА  2017/2018 н.р.

Методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у педагогів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи.

Одним із завдань методичної роботи у ліцею на сучасному етапі є активізація творчих здібностей. До принципів методичної роботи належать: науковість, зв'язок з життям, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, творчий характер, єдність теорії і практики, оперативність і гнучкість, мобільність, колективний характер.

У своїй діяльності методична служба ЧПЛСП спрямовувала свою роботу на виконання завдань головних законодавчих актів в освіті: ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ, чинного законодавства України, що регламентують та регулюють освітній процес. 

Єдина науково-методична проблема ліцею: «Творче спрямування діяльності педагогічного колективу ліцею на всебічний розвиток особистості учня, його базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності». Роботу над єдиною проблемою в ліцеї розпочато у 2014/2015 н.р.

Методична служба ліцею забезпечує системний підхід до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.Мета методичної роботи ліцею – удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, оновлення змісту професійно-технічної освіти, а також розробка навчально-плануючої документації з питань організації, науково-практичної, інформаційно-аналітичної діяльності. Одним із способів реалізації її є впровадження у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу педагогічним працівникам активно використовувати їх в роботі.

З метою підвищення професійного рівня, професійної компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання запланована та проводиться, як колективна, так і індивідуальна методична робота. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу щодо вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, науково-технічної та педагогічної інформації; індивідуальні: самоосвіта педагогів, яка здійснюється шляхом проведення відкритих уроків, виховних годин, підготовки рефератів та доповідей – для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників.

Індивідуальними формами методичної роботи в навчальному закладі є: індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам, щодо вибору форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять та позаурочних заходів, у розробці навчально-програмної документації, у підготовці доповідей та виступів на обласних конференціях та педагогічних читаннях.

Головні  завдання методичної роботи у 2017/2018 н. р. в ліцеї полягали в:

 • спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону «Про професійно-технічну освіту», Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України.;
 • сприянні підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу, формування навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;
 • підвищенні рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприянні виробленню в педагогів  умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвитку педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників через різноманітні форми методичної роботи;
 • забезпеченні єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів;
 • забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;
 • створенні умов для інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази;
 • вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, області, України.

Аналіз підсумків роботи за 2017/2018 н. р. свідчить, що педагогічний колектив у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в методичній  проблемі.

На 11,3 % зріс якісний склад педагогічних працівників, цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів. У поточному навчальному році успішно пройшли курси підвищення кваліфікації  4 майстри виробничого навчання при НМЦ ПТО та ПК інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області;  3 викладачі загальноосвітніх дисциплін при ІППО у Чернівецькій області та 3 працівники керівного складу - І етап  У Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.  Відповідно до Перспективного плану стажування майстрів виробничого навчання на 2017-2021 р.р. стажування пройшли 5 майстрів  виробничого навчання:

- у Чернівецькому комунальному центрі соціального обслуговування «Турбота» майстри в/н Горченко В.В. і Чоп’юк Т.М. за професією «соціальний робітник»;

- у ДНЗ № 44 майстер в/н Урсуляк О.М. за професією «помічник вихователя»;

- у Чернівецькій міській раді - майстер в/н Чосик А.М. за професією «діловод»;

- у ТОВ «Максимус IT» - майстер в/н Чосик Н.І. за професією «електромеханік з ремонту  і обслуговування ЛОМ 5 розряду».

Методична робота у навчальному закладі мала позитивний вплив на навчальну діяльність. У 2017/2018 н.р.у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін участь взяло взяло 27 учнів з 16 предметів. Високий  результат в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад показали учениця Христенко Д. з інформаційних технологій – І рейтингове місце  ІІІ курс. На достатньому рівні учасники виконали завдання з астрономії (ІІІ к.), інформатики (ІІІ), правознавства (І к.), української мови і  літератури (ІІ-ІІІ к.), екології (ІІІ к.) Низькими є результати виступу учнів ліцею на олімпіадах з іноземних мов, фізики, біології, економіки, математики.

         Аналіз протоколів та завданьІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад свідчить, що учні з року в рік показують типові прогалини: недостатню сформованість просторової (картографічної), хронологічної, логічної, літературознавчої, практично-дослідницької, мовної  компетентностей,  обмеженість кругозору, ерудиції, позапрограмних знань з предметів.

         Аналіз результатів ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики показав, що учасник не зумів правильно використати теоретичні знання з предмета в нестандартній ситуації  при розв’язуванні задач підвищеної складності.

         Слід відмітити, що в учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії виникали труднощі щодо візуалізації пам’яток архітектури, завдання на порівняння, завдання з хронології важливих історичних подій, аналіз історичних документів.

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних   конкурсах:

В І етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. Тараса Шевченка, прийняло участь 16 учнів, в  Міжнародному конкурсі української мови ім. Петра Яцика - 11 учнів.

1. Христенко Дарія, учениця ІІІ курсу(викладач Лупул К.В.)  посіла ІІ місця в ІІІ(ІІ) етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика та стала учасницею фінального етапу конкурсу.

2. Пономар Ганна, учениця ІІ курсу (викладач Лупул К.В.) посіла І місце в ІІІ(ІІ) етапі VІІІ мовно-літературного  конкурсу для учнівської та студентської молоді  ім. Т.Шевченка.

Христенко Дарія, учениця ІІІ курсу(викладач Лупул К.В.)  посіла ІІ місця в ІІІ(ІІ) етапі VІІІ мовно-літературного  конкурсу для учнівської та студентської молоді  ім. Т.Шевченка.

3. Учениця ІІ курсу Воронка Анна взяла участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності», нагороджена Дипломом.

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах із загальноосвітніх дисциплін:

 • У Міжнародній  природознавчій грі «Геліантус-2017»  взяли участь 20 учнів ліцею. Учасники гри продемонстрували ґрунтовні знання з природничих дисциплін, отримали високі нагороди – Дипломи ІІІ ступеня, 14 Грамот за кращий результат з біології, викладачі-предметники отримали сертифікати координаторів гри в навчальному закладі.
 • У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека-2017» змагалося 16 учнів І-ІІІ курсів. Знавці історії вибороли  гідні призи – 1 титулів «Срібний Лелека», 10 - «Бронзовий Лелека» та 5 – Сертифікати учасника гри. 
 • У Міжнародному учнівському конкурсі зі світової літератури «Sunflower» - 2017 взяли участь 25 учнів ліцею, продемонстрували глибокі знання світової культури та літератури та отримали гідні нагороди – 10 Дипломів І ступеня, 7 Дипломи ІІ ступеня, 7 Дипломів ІІІ ступеня Регіонального рівня.
 • У 2018 році  29 учнів Чернівецького професійного ліцею взяли активну участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник». Результати - 2 Дипломи І ступеня, 2 Дипломи ІІ ступеня, 8 Дипломів ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня та 2 - Дипломи І ступеня, 6 Дипломів ІІ ступеня, 4 Дипломи ІІІ ступеня Регіонального рівня.
 • 2018 р. У рамках Регіональний вернісаж учнівських бізнес-ідей «Стартап юніор - 2» презентація проекту  бізнес ідеї Агенція «Bonna». Нагорода Дипломом як  переможець Вернісажу  учнівських  бізнес-ідей «Стартап юніор - 2» у номінації «Оригінальний підхід».

Перспективи, очікуваний результат:

 • готувати конкурентоздатного випускника ліцею, спроможного до самореалізації та створення гідного рівня життя людини в суспільстві;
 • стимулювати в педагогічному колі пошук нових засобів навчання і виховання учнів, творчий підхід, активність педагогів, прагнення до самоосвіти;
 • досягати якісного рівня у вивченні базових  навчальних предметів шляхом впровадження  інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;
 • забезпечити засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання учнів;
 • постійне підвищення рівня загально-дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
 • обмін досвідом педагогічної діяльності;
 • створення умов для самоосвіти педагогів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів, забезпечити інтелектуальний розвиток, формування особистісних якостей та індивідуальних здібностей, конкурентне вивчення основ наук;
 • здійснювати національне виховання учнів, виховання патріотичних почуттів;
 • формування загальнолюдських моральних цінностей.

Протягом року ефективно працювали методичні комісії. Особлива увага приділялась питанням підвищення якості навчально-виховного процесу; вивченню сучасних технологій навчання, виховання; організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів; розвитку навичок мислення, творчих здібностей.   Головами методичних комісій ведуться Журнали обліку роботи методичних комісій. В кінці навчального року голови методичних комісій представляють творчі звіти результативності роботи за навчальний рік.

З метою виконання організаційного поєднання загальноосвітньої, професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовок; пошуку ефективних шляхів і форм спільної роботи викладачів загальноосвітньої підготовки, спецпредметів і майстрів в/н; підвищення наукових, спеціальних і педагогічних знань та майстерності в ліцеї створено шість методичних комісій викладачів та майстрів виробничого навчання:

методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу);

методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу;

методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з підготовки операторів комп’ютерної верстки, електромеханіків з ремонту та обслуговування ЛОМ; операторів з обробки інформації та програмного забезпечення;

методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з  підготовки секретарів керівника, діловодів, адміністраторів, агентів з постачання, конторських (офісних) службовців (бухгалтерія);

методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін з  підготовки помічників вихователя, соціальних робітників;

методична комісія вихователя гуртожитку та класних  керівників.

         Зроблено детальний аналіз засідань та методичних нарад.

В 2017/2018 навчальному році відбулось 9 занять «Школи молодого педагога», слухачами якої є 4 педпрацівника.

У 2017/2018 навчальному році проведено чотири засідання Школи передового педагогічного досвіду, слухачами якої  є слухачі Школи молодого педагога, члени педколективу, які атестуються, досвідчені педагоги.

Педагогічна рада працювала за окремим планом, затвердженим на першому засіданні у новому навчальному році. Проведено 7 засідань та винесено ряд важливих рішень.

До інших видів методичної діяльності слід віднести інформаційно-видавничу  діяльність. Цього року видано:

Автор

  Назва  посібника,  розробки,  публікації

1

Андрейчук І.С.

Інформаційні технології в діловодстві (конспекти уроків)

2

Андрейчук І.С.

Робота з оргтехнікою (конспект лекцій)

3

Руснак О.О.

Плани-конспекти уроків з «Фізичної культури і здоров’я» для дівочих груп ПТНЗ

4

Безерко І.В.

Плани-конспекти з предмета «Основи дієтології та приготування страв» (1,2 частини)

5

Безерко І.В.

Плани уроків з предмета «Основи медичних знань»

6

Безерко І.В.

Фізіологія людини та загальний догляд за хворими

7

Чопюк Т.М.

Посібник з виробничого навчання для соціальних робітників

8

Радомська Н.М.

Основи професійної етики та естетики адміністратора

9

Угренюк Н.А.

Празники в гості (зимовий цикл народних свят)

10

Симонова Л.М.

Рогозевич Г.М.

Збірник матеріалів занять Школи педагогічної майстерності

11

Творча група

Збірник кращих позанавчальних заходів

12

Творча група

Збірник кращих методичних розробок відкритих уроків

13

Творча група

Збірник кращих доповідей

14

Творча група

Збірник кращих методичних розробок

15

Творча група

Збірник «Вернісаж відкритих уроків»

16

Творча група

Збірник матеріалів з організації та проведення стажування майстрів в/н

17

Творча група

Збірник кращих методичних розробок уроків мужності

18

Андрейчук І.С.

Збірник атестаційних матеріалів Андрейчук І.С.

На підтвердження педагогічного звання «викладач-методист»

19

Чосик Н.І.

Збірник атестаційних матеріалів Чосик Н.І. на підтвердження педагогічного звання «майстер в/н І категорії»

 

Виходячи з аналізу роботи , окреслено проблеми, перспективи, над яким необхідно працювати у наступному навчальному році.

1. Недостатній рівень забезпечення навчального процесу підручниками, посібниками, електронними посібниками, ліцензійним програмним продуктом (з курсу професійно-теоретичної і практичної підготовки).

2. Відсутні положення про кабінети спецдисциплін, лабораторії, майстерні, атестаційні листи і критерії оцінювання, відповідно до положення про огляд-конкурс.

  3. Немає сучасних зразків, методичних рекомендацій з питань оформлення навчальної документації.

 


Пошук